Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.  Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Tätä ennen sidonnaisuustietojen kerääminen perustui vapaaehtoisuuteen ja yleiseen tietoverkkoon vieminen suostumukseen.

Kuntalaki (410/2015) 84 § 2 mom
Ilmoitusvelvollisen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Kangasalan kaupungissa ovat:
Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Elinympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
Viranomaislautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita Kangasalan kaupungissa ovat:
Kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijät
Kaupunginjohtaja

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kaupungin verkkosivuilla mahdollisia sidonnaisuusilmoituksiin sisältyviä salassa pidettäviä tietoja lukuun ottamatta. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Uudet ilmoitukset päivitetään verkkosivuilla julkaistavaan sidonnaisuusrekisteriin.

Sidonnaisuusilmoitukset 2024

Lisätietoa
Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista- ja rekisteristä https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/sidonnaisuuksien-ilmoittaminen