Oppilashuolto

 

Oppilashuollolla tarkoitetaan kaikkia oppilaan hyvään oppimiseen sekä psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita koulussa. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä. Toiminta järjestetään yhteistyössä opetus- ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Oppilashuoltotyö on luottamuksellista, suhtautuu kunnioittaen oppilaaseen ja huoltajaan sekä tukee heidän osallisuuttaan. Tarkemmin oppilashuollosta on kerrottu Pikkolan oppilashuoltosuunnitelmassa.

Yhteisöllinen ja moniammatillinen oppilashuoltoryhmä

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (OHR) vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista rehtorin johdolla. Yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ei käsitellä yksittäisten oppilaiden asioita.

Yksilökohtaiset oppilaiden asiat käsitellään ns. moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Ryhmä kootaan tapauskohtaisesti harkiten ja huoltajan ja oppilaan kanssa yhdessä sopien. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, johon kutsumme huoltajia ja oppilaita sopimaan yhdessä siitä, miten oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia voidaan parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä tukea.

 

Oppilashuollon ja oppilaan pedagogisen tuen vastuut

Luokanvalvoja eli LV toimii oppilaan lähimpänä aikuisena koulussa ja vastaa oman luokkansa asioista ja arjesta koulussa. Luokanvalvoja on ensimmäinen ja lähin yhteyshenkilö koulun ja kodin välillä.

Oppilaanohjaajat eli OPOt tuntevat kaikki koulun oppilaat, ja ovat opiskelun ohjaamisen ja ongelmien ratkaisun asiantuntijoita. Oppilashuoltotyöryhmässä opo on asiantuntijajäsen, ja monesti luokanvalvojan työpari esimerkiksi oppilaan ja hänen huoltajiensa tapaamisessa.

Laaja-alainen eli osa-aikainen erityisopettaja on oppimisen vaikeuksien asiantuntija.

Terveydenhoitaja kartoittaa oppilaan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Oppilashuollossa kuraattorin vastuualueena ovat erilaiset sosiaaliset pulmat, jotka voivat liittyä koulunkäyntiin, perhetilanteeseen tai vapaa-aikaan.

Koulupsykologin vastuualueena ovat oppimiseen liittyvät ongelmat sekä käyttäytymiseen liittyvät ongelmat ja niiden tutkiminen. Psykologi tekee myös keskusteluhoitotyötä lievien mielialaan ja jaksamiseen liittyvien pulmien parissa.

Rehtori ja apulaisrehtori vastaavat kaikesta koulun toiminnasta. Rehtori johtaa koulukohtaista oppilashuoltoryhmää ja vastaa toiminnan organisoinnista.