Pedagoginen kolmiportainen tuki

Oikealla olevasta sivupalkista löydät linkin Kangasalan kaupungin yleisen kolmiportaisen tuen kuvaukseen.

Suoraman koululla toteutettava kolmiportainen tuki 

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada laadukasta opetusta sekä mahdollisuus saada tukea ja ohjausta oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Oppilaiden tuen tarpeisiin pyritään vastaamaan koko koulupolun ajan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kolmiportaisen tuen (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) mukaisesti. Tarvittava tuki suunnitellaan yhteistyössä luokanopettajan, erityisopettajan ja huoltajien kanssa. Tukea suunniteltaessa voidaan konsultoida myös esim. koulupsykologia. Jos oppilas tarvitsee useita erilaisia tukimuotoja ja mahdollisia koulun ulkopuolisia tukipalveluja, voidaan kutsua koolle moniammatillinen ryhmä, jossa oppilaan tuki suunnitellaan ja jaetaan vastuutehtävät. Huoltajat ja mahdollisesti myös oppilas, ikätaso huomioon ottaen, osallistuvat tuen suunnitteluun yhdessä moniammatillisen ryhmän kanssa.  

 

Yleinen tuki 

Yleinen tuki on tarkoitettu jokaiselle oppilaalle ja on osa kaikkea kasvatusta ja opetusta. Yleistä tukea ovat mm. eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, tukiopetus, erityisjärjestelyt oppimisympäristössä ja koetilanteissa, yhteydenpito koteihin, osa-aikainen erityisopetus ja koulunkäynninohjaajan tuki. Osa-aikainen erityisopetus voi tapahtua yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Tarvittaessa tukitoimista voidaan kirjata pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma.  

 

Tehostettu tuki 

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita eri tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea. Tehostetun tuen aloittamisesta neuvotellaan yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa. Ennen siirtymistä tehostettuun tukeen tehdään pedagoginen arvio, joka käsitellään moniammatillisesti ennen tehostettuun siirtymistä. Tehostettu tuki suunnitellaan oppilaiden tarpeiden mukaan ja kirjataan oppimissuunnitelmaan. Tukitoimien riittävyyttä seurataan säännöllisesti ja niiden perusteella määritellään tuen vähentäminen, jatkaminen tai lisääminen. Tehostetun tuen ensisijainen tavoite on oikea-aikainen ja riittävä tuki, jotta oppilas voi palata takaisin yleisen tuen piiriin. 

 

Erityinen tuki 

Erityistä tukea annetaan oppilaalle, jonka kasvu, kehitys tai oppimisen tavoitteet eivät toteudu tehostetulla tuella. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki mahdollistaa tarvittaessa oppiaineen yksilöllistämisen. Lisäksi oppilaalla voi olla erityisen tuen tarvetta esimerkiksi tarkkaavuuteen, toiminnanohjaukseen, käyttäytymiseen tai yleisesti koulunkäyntiin liittyen. Erityiseen tukeen siirtyminen edellyttää aina hallinnollista päätöstä, joka perustuu moniammatillisena yhteistyönä tehtyyn pedagogiseen selvitykseen. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan HOJKS eli henkilökohtaisen oppimisen järjestämistä koskeva suunnitelma. HOJKS laaditaan yhteistyössä oppilaan, huoltajien, luokanopettajan, erityisopettajan ja mahdollisten aineenopettajien kanssa. Suunnitelmaan kirjataan oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Tuen toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Erityisen tuen päätös tarkistetaan aina tuen tarpeen muuttuessa sekä 2. vuosiluokan jälkeen ja ennen 7. vuosiluokalle siirtymistä. 

päivitetty 21.9.2021