TVT Kangasalan perusopetuksessa

Tieto- ja viestintäteknologiataidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja ja digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa tänä päivänä välttämättömyys. Digitalisoituvassa maailmassa on tärkeää mahdollistaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia TVT-taitoja.

Kangasalla tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään luontevasti osana opetusta. Laitteita ja digitaalisia oppimisympäristöjä käytetään pedagogisista lähtökohdista käsin. Hyödynnämme laajasti uuden opetusteknologian tuomia mahdollisuuksia oppilaan koulupolun tukemiseksi. Perusopetuksen aikana tavoitteena on antaa oppilaille TVT-osaamisessa hyvät ja yhdenvertaiset valmiudet sekä edellytykset yhä harjaannuttaa taitoja digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa.

Kangasalan opetus- ja koulutuspalveluiden ja tietohallinnon asiantuntijoista koostuva TVT-johtoryhmä ja TVT-ohjausryhmä kehittävät tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä, koulujen digipedagogista toimintakulttuuria ja sujuvasti toimivaa digitaalista toimintaympäristöä.

Kangasala on mukana Oppilasagentti-toiminnassa, jossa valjastetaan oppilaiden teknologiaosaaminen koko koulun hyväksi. Tutustu toimintaan OppilasAgentti.fi.

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Digitaalisen osaamisen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kokonaisuus muodostuu neljästä pääalueesta (Digitaalisen osaamisen kuvaukset – ePerusteet):

1) Käytännön taidot ja oma tuottaminen

2) Turvallisuus ja vastuullisuus

3) Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

4) Vuorovaikutus

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on yksi laaja-alaisen osaamisen taidoista (L5). Opetussuunnitelmassa määritellään osaamisesta seuraavasti:

”Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.” (OPS 2016).

Oppilaiden TVT-osaamista kehitetään opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisesti. Ne on huomioitu seudullisessa opetussuunnitelmassa ja tarkennettu opetuksen järjestäjän ja koulujen omissa suunnitelmissa. Seudullinen TVT-suunnitelma on parhaillaan päivitettävänä, edelliseen versioon voi tutustua täällä.

Kangasalan opettajien ja oppilaiden käytössä on seudullisesti tuotetut TVT-osaamismerkit, joihin sisältyy seuraaviin osa-alueisiin kuuluvia taitoja:

  • Tiedonhallinta- ja tietoturvataidot
  • Tekniset taidot
  • Verkostoitumis- ja vuorovaikutustaidot

 

 

Opetuksessa käytettävät laitteet

Opetuksen järjestäjä vastaa laitehankinnoista ja ylläpitää tietoturvallista digitaalista toimintaympäristöä. Huolehdimme tasavertaisesta laitekannasta ja henkilöstön osaamisesta koulujen välillä. Koulujen tiloissa on langaton verkko ja laitteet, jotka mahdollistavat opetuksen laadukkaan toteutuksen.

Kangasalla alkuopetuksessa on käytössä yhteiskäyttölaitteina iPadeja ja Chromebook-tietokoneita.

3-9 luokan oppilailla on käytössään Chromebook-tietokoneet. Kaupunki aloitti oppilaiden henkilökohtaisten Chromebookien hankinnan leasing-sopimuksella vaiheittain vuonna 2022 ja lukuvuonna 2024-2025 kaikilla 3-9 luokan oppilailla on henkilökohtainen Chromebook käytössään. Chromebookin käytöstä voi lukea lisää Oppilaan henkilökohtainen Chromebook-tietokone. Kouluilla on käytössä myös iPadeja.

Lukiolaisilla on käytössään henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet.

 

Opetuksessa käytettävät digitaaliset materiaalit, palvelut ja oppimisympäristöt

Opetuksessa käytetään digitaalisia oppimateriaaleja, palveluja ja oppimisympäristöjä silloin kun ne tuovat lisäarvoa opetukseen ja oppimiseen. Digitaalisten sisältöjen valinnassa painotetaan monipuolisuutta, käyttäjälähtöisyyttä ja turvallisuutta. Myös arviointia toteutetaan erilaisten sähköisten alustojen ja palveluiden avulla.

Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että käytössä olevat palvelut ovat EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisia.

Oppilailla on käytössään opetuksen järjestäjän hallinnoima henkilökohtainen käyttäjätunnus etunimi.sukunimi@edu.kangasala.fi. Kangasalla on käytössä Opetushallituksen ylläpitämä tunnistuksenvälitysratkaisu MPASSid, joka mahdollistaa kertakirjautumisen eri palveluihin.

Digitaalisten palveluiden ja materiaalien käytössä on luokka-aste- ja koulukohtaisia eroja. Käytössämme on esimerkiksi Google Workspace for Education, O365, Sanoma Pron, Otavan ja Studeon digioppimateriaaleja, Lukulumo, Näppistaituri ja ympäristöopin digitaalinen oppimateriaali Aivot – yhdessä käyttöön.

Oppilaiden käytössä on sähköinen työpöytä Tori Kirjaudu sisään (pirnet.fi), jonne kirjaudutaan omalla edu-tunnuksella. Sieltä pääsee siirtymään helposti eri materiaaleihin.

Koulun ja kodin välisessä viestinnässä käytetään Wilmaa, Kodin ja koulun välinen viestintä Wilma. Oppilaat aloittavat Wilman käytön yleensä neljänneltä luokalta lähtien.

 

Tietoturva ja tietosuoja

Kangasalla noudatetaan Tampereen seudun tietoturvapolitiikkaa. Oppilas- ja opiskelijarekisteritietoja kerätään lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppilaat ja lukion opiskelijat, joista suurin osa on alaikäisiä. Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Tietoturvaan ja -suojaan suhtaudutaan vakavasti.

Myös osa opetuksessa käytettävistä digitaalisista palveluista ja oppimisympäristöistä kerää käyttäjistään tietoa, kuten nimi, sähköpostiosoite, koulu, luokka ja arvosanat. Käytämme opetuksessa vain sellaisia palveluita ja oppimisympäristöjä, joiden tietoturvasta on varmistuttu ja jotka ovat tietosuojalain mukaisia. Jokainen palvelu tarkistetaan huolellisesti ennen kuin se hyväksytään opetuskäyttöön. Henkilötietoja keräävien palveluntarjoajien kanssa Kangasalan kaupunki on tehnyt henkilötietojen käsittelysopimuksen. Palveluiden tarjoajille emme luovuta arkaluontoisia tietoja.

Kangasalan kaupungissa toimii tietosuojatyöryhmä. Lisätietoa Kangasalan kaupungin tietosuoja-asioista Tietosuoja – Kangasala. Opetus- ja koulutuspalveluita koskevat tietosuojaselosteet Tietosuojaselosteet – Kangasala.

Digiturvataitojen ja vastuullisen verkossa toimimisen harjoittelu kuuluu olennaisena osana TVT-taitoihin. Näitä harjoitellaan alkuopetuksesta lähtien mm. opettelemalla turvallisen salasanan luomista, omasta käyttäjätunnuksesta ja salasanasta huolehtimista ja henkilötietojen turvallista käyttöä verkossa.