Kerhot

KIRKKOHARJUN KOULUN KERHO-OHJEET

Yleistä kerhotoiminnasta

Perusopetuslaki (628/1998 § 47) antaa kouluille mahdollisuuden järjestää opetus- ja kasvatustyönsä tukemiseksi kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan laadun takaa pedagogisesti ajatteleva ohjaaja, joka suunnittelee toiminnan paitsi tukemaan koulun kasvatustavoitteita myös koulutyön vastapainoksi.

Koulun kerhot ovat oppilaalle maksutonta perustoimintaa, joka kirjataan työsuunnitelmaan. Kerhotoimintaa voidaan järjestää ennen tai jälkeen koulupäivän, sen keskellä tai iltaisin. Suositus on, että kerhot ajoittuvat ensisijaisesti koulupäivien yhteyteen.

Kerhojen avulla koulut voivat monipuolistaa kouluyhteisön toimintaa esim.

  • täydentämällä ja syventämällä oppiaineiden opetusta oppilaiden tarpeen ja kiinnostuksen mukaan (esim. aihekokonaisuuksien käsittely)
  • järjestämällä kerhoja, joissa harjoitellaan opetussuunnitelmaan sisältymättömiä tietoja ja taitoja (esim. shakkikerho)
  • herättämällä kiinnostus kokonaan uuteen asiaan/harrastukseen
  • lisäämällä lasten kanssakäymistä ja mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon (esim. oppilaskuntatoiminta)
  • kannustamalla lapsia liikkumaan (liikuntakerhot)
  • tarjoamalla lahjakkaille oppijoille mahdollisuuden syventää ja kehittää taitojaan eri oppiaineissa (esim. kieli-, matematiikka- ja tiedekerhot)
  • antamalla erityistä tukea tarvitseville oppilaille lisätukea ja lisätä opiskelumotivaatiota
  • avustamalla koulun erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä vahvistamalla taito- ja taideaineita (esim. esitysten valmistelu).

 

Kerhotoiminta on säännöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Esimerkiksi yksi laskettelureissu/uimahallikäynti ei ole kerhotoimintaa. Kerho voi kuitenkin olla periodityyppinen. Tavoitteena ovat koko lukuvuoden kestävät kerhot ja erilaisen kerhotoiminnan järjestäminen läpi lukuvuoden.

Yhden kerhotunnin pituus on 60 minuuttia. Kerhoryhmän kokoa ei ole erikseen määrätty, vaan se on kerhon luonteesta ja ohjaajan harkinnasta riippuvainen.

Kerhoyhdyshenkilöinä Kirkkoharjun koulussa toimii opettaja Anniina Laukkanen, anniina.laukkanen@kangasala.fi .

 

 

Suunnittelu ja raportointi

Jokaisesta koulun kerhosta tulee tehdä kaksi sähköistä lomaketta. Sähköinen kerhosuunnitelma täytetään ennen kerhon aloittamista ja sähköinen kerhoarviointi kerhon päätyttyä. Suunnitelmassa kuvataan lyhyesti kerhon tavoitteita ja sisältöä sekä tehdään selvitys tarvittavista tiloista ja tarvikkeista. Arviointiin tulee lyhyt arvio kerhon toiminnasta ja siitä miten kerhoa voisi kehittää. Jos kerhoa pitää henkilö, joka ei ole työsuhteessa Kangasalan kaupunkiin, tulee hänen lisäksi täyttää yhteystietolomake. Yhteystietolomakkeen saa Pikkolan koulun toimistosihteeriltä.

Raportoinnin tarkoituksena on kehittää kerhotoimintaa ja sen laatua Kangasalla, sekä helpottaa tilastointia. Lisäksi kerhosuunnitelma ja kerhoarviointi toimivat dokumentteina pidetyistä kerhoista.

Sähköiset lomakkeet löytyvät tämän sivun linkeistä.

Kerhosuunnitelman laatiminen on edellytys kerhon alkamiselle. Kerhoarvioinnin tekeminen on edellytys kunkin kerhon viimeisten kerhopalkkioiden maksamiselle.

 

Turvallisuus ja vastuukysymykset

Kerhoa suunnitellessa tulee ottaa huomioon erilaiset turvallisuusnäkökohdat: oppilasryhmän kohtuullinen koko, turvalliset tilat ja käyttökelpoiset välineet. Vaikka koulun vakuutus onkin voimassa koulun kerhoissa (kerhotoiminta tulee mainita koulun toimintasuunnitelmassa myös vastuu- ja vakuutuskysymyksien vuoksi!), kerhon aikana ohjaajan vastuulla ovat niin koulun tilat, tarvikkeet kuin kerhoon osallistuvat oppilaat.

Vahingon tai tapaturman sattuessa kerho-ohjaaja on velvollinen ilmoittamaan asiasta kerhoyhdyshenkilölle tai rehtorille, täyttämään tapaturmailmoituksen (saa Kirkkoharjun koulun kansliasta toimistosihteeriltä) ja toimittamaan sen koululle.

 

Tiedottaminen

Tiedottaminen on tärkeä osa kerhotoimintaa. Hyvällä tiedottamisella oppilaat innostuvat kerhotoiminnasta sekä  vanhemmat tietävät mitä kerhoja on sekä mitä niissä tapahtuu.

Alkavasta kerhosta tulee tiedottaa oppilaille ja vanhemmille mahdollisimman kattavasti.  Wilma- järjestelmä on hyvä keino kerhoista tiedottamiseen. On hyvä tiedottaa kerralla kaikista lukukauden kerhoista. Koulun kerhot ovat nähtävillä myös koulun kotisivuilla sekä niistä lähetetään koteihin wilma-viesti.

Tiedotteessa on hyvä mainita ainakin kerhon alkamisaika, kerhon kesto, kerhokertojen määrä  sekä luokka-aste mille kerho on suunnattu. Jos kerhoryhmän koko on määrätty, tulee sekin olla mainittu kerhoinfossa.

 

 Palkkion maksaminen

Kerhotuntipalkkio voidaan maksaa yksityishenkilölle, yrittäjälle, yhdistykselle tai seuralle. Yksityishenkilön tulee toimittaa koululle toimistosihteerille verokortti. Kerhotuntipalkkio maksetaan 60:n minuutin kerhosta.

Jos kerho on 2 kertaa 45 minuuttia, maksetaan palkkio 1,5:stä kerhotunnista.

Pidetyt kerhotunnit ilmoitetaan eli laskutetaan pidetyt kerhotunnit-lomakkeella. Lomakkeeseen tulee merkitä tunnit kuukausittain. Laskutuksen voi tehdä kerhon päätyttyä tai esimerkiksi joka kuukausi. Lomake toimitetaan toimistosihteerille ja kopio siitä kerhoyhdyshenkilölle.

Kaikki maksettavat palkkasaatavat on laskutettava sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jolloin kerhoa on pidetty.