Lamminrahkan koulun oppilashuolto

Lamminrahkan koululla tulee olemaan seuraavat oppilashuollon palvelut:

Kouluterveydenhoito, koulukuraattori, koulupsykologi ja mahdollisesti myös kasvatusohjaaja. Alla on tietoa näistä palveluista.

Lamminrahkan koulun oppilashuoltosuunnitelma: (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)

TÄHÄN TIEDOSTOLINKKI LAMMINRAHKAN KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAAN

Terveydenhoito

Kouluterveydenhoitaja Henkilöä ei ole vielä valittu!

puhelin:

soittoaika:

Tähän kuvaus kouluterveyden hoidon palveluista.

Hammashuolto

Alla on linkki Suun terveyspalveluiden sivuille, jossa käsitellään kouluikäisten asioita.

Koululaiset – Kangasala (avautuu uuteen välilehteen)

Sama linkki avattuna:

https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/hammashoito/palvelut-eri-ikaisille/koululaiset/

Koulukuraattori

Henkilöä ei ole vielä valittu!

puhelin:

Kuraattorin työn tavoitteena on oppilaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Kuraattoriin voi olla yhteydessä, mikäli on huolta lapsen tai nuoren sosiaalisista suhteista (kaverit, perhe, vapaa-aika), käyttäytymisestä, koulunkäynnistä (motivaation puute, poissaolot) tai esim. päihteiden käytöstä.

Käytännössä kuraattorin työ on yksilökeskusteluja oppilaan kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin sekä ryhmien kanssa työskentelyä. Kuraattorin työ painottuu ohjaukseen ja neuvontaan.

Lisäksi kuraattori kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuollossa.

Oppilaat voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyden saa parhaiten Wilma-viestillä tai puhelimitse.

Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Lisätietoa saa oman koulun kuraattorilta.

Koulupsykologi

Koulupsykologi Henkilöä ei ole vielä valittu

puhelin:

Koulupsykologin työn tarkoituksena on oppilaiden hyvän oppimisen, psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä näiden edellytyksiä lisäävä toiminta koululla. Yhteydenotot koulupsykologiin liittyvät usein oppimisvaikeuksiin, tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmiin tai tunne-elämän ja vuorovaikutuksen solmukohtiin.

Koulupsykologin työ sisältää oppilaan mielenterveyden, oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psykososiaalisen tilanteen arviointia ja tukemista neuvottelujen, tukikeskustelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Keskeistä tässä arvioinnissa on tiivis yhteistyö huoltajien ja koulun kanssa. Koulupsykologi kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuollossa.

Oppimiseen liittyvissä ongelmissa koulupsykologin puoleen voi kääntyä silloin, kun koulun laajoista tukitoimista huolimatta herää kysymys siitä, mistä lapsen oppimisen vaikeuksissa on kyse. Tutkimuksiin hakeudutaan pääsääntöisesti oman koulun erityisopettajien arvion pohjalta ja ohjaamana koulupsykologia konsultoiden. Koulupsykologi arvioi tutkimuksen tarpeen ja päättää oman ammatillisen arvionsa perusteella tutkimusten tekemisestä. Muissa kun kuin oppimiseen liittyvissä asioissa voi perhe olla myös suoraan yhteydessä koulupsykologiin. Koulupsykologi ohjaa tarvittaessa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden tai lisätuen piiriin.

Yhteyden koulupsykologiin saa parhaiten puhelimitse tai Wilma-viestillä. Koulupsykologipalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tapaamiset toteutuvat pääasiassa kouluilla koulupäivän aikana. Koulupsykologin työtila on TÄHÄN TIETO SIJAINNISTA

Kasvatusohjaaja

Kasvatusohjaaja Henkilöä ei ole vielä valittu!

puhelin:

Instagram: 

Kasvatusohjaajan tehtävänä on tarjota Lamminrahkan koulun 1–6-luokkien oppilaille matalan kynnyksen varhaista tukea ja olla ohjaava tukihenkilö koulun arjessa. Kasvatusohjaaja on oppilaiden rinnalla kulkija ja kuuntelija, tsemppari ja motivaattori. Kasvatusohjaaja on yksi luotettava ja turvallinen aikuinen lisää koulun arjessa, jonka puoleen voi kääntyä mieltä painavissa asioissa. Kasvatusohjaaja toimii luokissa työrauhan ylläpitämiseksi yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa. Työn tavoitteena on vahvistaa lasten oppimisen edellytyksiä tukemalla heitä heidän omien vahvuuksiensa ja voimavarojensa mukaan. Kasvatusohjaaja toimii lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi niin, että jokaisella olisi turvallinen olo ja hyvä mieli tulla kouluun. ​Kasvatusohjaajan työskentelytapoihin kuuluu niin yksittäisten oppilaiden, pienryhmien kuin koko luokan kanssa työskentelyä.

Kasvatusohjaajan työnkuva on myös yksi koulun tarjoama tukitoimi, jota voidaan tarvittaessa räätälöidä erilaisiin tarpeisiin tilanteiden mukaisesti. Työn keskiössä on oppilaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kasvatusohjaaja on myös tärkeä linkki kodin ja koulun välisessä vuorovaikutuksessa. Kasvatusohjaajaan voivat olla yhteydessä niin oppilaat kuin heidän huoltajansa. ​Oppilaan ja huoltajien yhteydenpito kasvatusohjaajan kanssa on luottamuksellista. Kasvatusohjaaja tekee työtään yhteistyössä koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhoitajan ja muiden oppilashuoltoon kuuluvien tahojen kanssa. Kasvatusohjaaja on koulun oppilashuoltotyöryhmän jäsen. 

Kasvatusohjaajan tavoittaa pääsääntöisesti TÄHÄN TIETO PAIKASTA JA AJANKOHDISTA! Kasvatusohjaajaan voi lisäksi ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä.