Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.

 

PIKKOLAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä väliaikaisesti myönnetty vapautusta.

 

1§ Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen

– Jokaisella on oikeus tuntea itsensä henkisesti ja fyysisesti turvatuksi. Koulussa ei sallita koulukiusaamista eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta ilmoitetaan heti opettajalle.

– Toisia ihmisiä autetaan, kehutaan ja kannustetaan. Jokainen edistää omalla toiminnallaan muiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

– Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä. Kouluun tulevia vieraita kohdellaan ystävällisesti.

– Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja koulua edustettaessa toimitaan annettujen erityisohjeiden mukaisesti, ja tilaisuuksissa käyttäydytään erityisen hyvin.

– Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Luokissa ja ruokalassa ei käytetä päähinettä. Päällysvaatteet jätetään naulakoihin, lokeroihin tai reppuihin oppituntien ja ruokailun ajaksi.

– Jokaisella on pyydettäessä velvollisuus kertoa oma nimensä ja luokkansa.

 

2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan

– Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.

– Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.

– Puheenvuorot pyydetään viittaamalla, toisten päälle ei puhuta.

– Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

– Oppitunnit päättää opettaja.

– Päivänavaukset ja kuulutukset kuunnellaan hiljaa ja tehtäviä tekemättä.

 

3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta

– Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.

– Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla. Rahat ja arvotavara on kuljetettava aina mukana.

– Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulukiinteistöä ja koulun kalusteita huolellisesti.

– Oppikirjat ja opiskeluvälineet pidetään hyvässä kunnossa. Oppikirjat ovat koulun omaisuutta ja ne palautetaan koululle.

– Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.

– Aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, apulaisrehtorille tai opettajalle.

– Jokainen on tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen.

 

4§ Teen välitunnista mukavan tauon

– Sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti, koulupäivän aikana ei ajella polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla.

– Lumipallojen, omppujen, kivien yms. heittely on kielletty.

– Koulu ja koulualue pidetään siistinä.

– Välitunnit vietetään koulun välituntialueella.

– Ulkovälitunneilla ulos mennään ripeästi ilman eri kehotusta.

– Vessassa ei oleskella porukalla eikä tarpeettomasti.

 

5§ En tuo tupakkaa, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun enkä koulualueelle

– Tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty. Kielto koskee myös koulualueella olevien ajoneuvojen säilytystiloja.

– Loukkaavien paino- tai multimediatuotteiden tuominen koululle on kielletty.

– Järjestyssääntöjen vastaiset ja turvallisuutta vaarantavat esineet luovutetaan koululle.

– Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen esine ja tarkistaa oppilaan tavarat niiden löytämiseksi. Esineet palautetaan oppilaan huoltajalle.

 

6§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse

– Puhelimet ja muut elektroniset laitteet pidetään oppitunneilla äänettömällä ja poissa näkyvistä.

– Oppilas luovuttaa häiritsevät laitteet oppitunnin ajaksi opettajan osoittamaan paikkaan.

– Oppilaan tai koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan kaikkien asianosaisten luvalla.

– Koulu ei vastaa elektronisten laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.

 

7§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi

– Ketään ei saa etuilla ruokajonossa. Ruokaa otetaan sen verran kuin jaksaa syödä. Jokainen ruokailee vain omalla vuorollaan.

– Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja.

– Ruokailun jälkeen välineet viedään palautuspaikkoihin ja varmistetaan, että ruokailupaikka jäi siistiksi.

– Välitunneilla saa syödä eväitä, kunhan huolehtii jälkiensä siivoamisesta. Tunneilla syödään vain, jos opettaja erikseen antaa luvan.

 

8§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän

– Koulumatkoilla ja siirryttäessä liikuntapisteisiin ja opetukseen koulun ulkopuolelle noudatetaan liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita.

– Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti.

– Polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja mopoautot säilytetään koulun alueella niille varatuilla paikoilla.

 

9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita

– Rehtori, opettaja tai muu kouluviranomainen voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita.

 

10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan

Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). Kurinpitokeinoja ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.

Varsinaisten kurinpitokeinojen lisäksi:

– Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi.

– Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista.

– Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.

– Rehtori tai apulaisrehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.