Järjestyssäännöt

Jotta koulumme on hyvä ja turvallinen paikka oppia ja kasvaa yhdessä,

  1. noudatan koulun aikuisten antamia ohjeita ja koulun järjestyssääntöjä koulussa ja koulumatkoilla,
  2. käyttäydyn kohteliaasti ja toiset huomioon ottaen,
  3. saavun ajoissa oppitunneille ja teen parhaani koulussa ja kotona,
  4. en hyväksy kiusaamista missään muodossa,
  5. olen reilu, puhun totta ja vastaan teoistani,
  6. vietän välitunnit koulun alueella enkä poistu sieltä ilman opettajan lupaa,
  7. syön kouluruokaa päivittäin ja noudatan ruokalan ohjeita ja hyviä ruokailutapoja,
  8. pidän ympäristön siistinä ja paikat ja välineet kunnossa,
  9. ymmärrän, että tupakka ja päihteet eivät kuulu kouluun,
  10. huolehdin omasta ja toisten turvallisuudesta niin koulussa kuin koulumatkoilla.

 

Tarkemmat järjestyssäännöt:

1. KOULUMATKAT

Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja käyttäydytään asiallisesti. Kouluun ja oppitunneille tullaan määräaikana. Kouluun tultaessa mukana on oltava tarvittavat opiskeluvälineet. Kulkuvälineet jätetään hyvässä järjestyksessä niille varatuille paikoille.

2. HYVÄT TAVAT

Jokaisella oppilaalla on oikeus työrauhaan. Kielen- ja äänenkäytön tulee olla asiallista. Sisätiloissa ei pidetä päähinettä tai huppua. Matkapuhelimia, mediasoittimia yms. ei käytetä, eikä pidetä esillä oppitunnilla ilman opettajan lupaa. (Opettajalla on oikeus ottaa häiritsevä esine tai aine pois oppilaalta.) Opetuksen tallentaminen digitaalisesti on kielletty ilman asianomaisten lupaa.

3. VÄLITUNNIT

Välitunnit vietetään välituntialueella. Välitunnilla ei käytetä polkupyöriä, mopoja, rullaluistimia, -lautoja tai potkulautoja. Lumipallojen, kivien yms. heittäminen on kielletty. Tapaturmista tai kiusaamistapauksista on välittömästi ilmoitettava valvojalle. Välituntivalvojan ohjeita noudatetaan kaikissa tilanteissa. Lainatut välineet palautetaan paikoilleen välitunnin jälkeen.

4. RUOKAILU

Ruokailuun saavutaan ja jonotetaan rauhallisesti. Jokainen hakee itse oman ruokansa. Ruokailun aikana noudatetaan hyviä pöytätapoja ja jätetään ruokailupaikka siistiksi. Ruokalassa noudatetaan annettuja ohjeita. Ruokaa ei saa viedä ruokalan ulkopuolelle.

5. LÄKSYT

Läksyt tehdään joka päivä. Oppilas voidaan jättää tekemään laiminlyötyjä tehtäviä koulupäivän päätyttyä.

6. TURVALLISUUS

Yleisen turvallisuuden takia seuraavat asiat on kielletty: • juokseminen käytävillä • tavaroiden pudottelu kerrosten välillä • kaiteilla istuminen (putoamisvaara) • vaarallisten välineiden ja aineiden tuominen kouluun • energiajuomien tuominen kouluun Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumeiden käyttö, hallussapito sekä niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty. Opettajalla on oikeus tarkastaa ja ottaa oppilaalta pois vaaralliset tai opetusta häiritsevät esineet tai aineet.

7. VASTUU OMAISUUDESTA

Oppilaiden on pidettävä opiskeluvälineensä ja pulpettinsa siistinä. Hävinnyt tai rikkoutunut kirja, tietokone tai muu opiskeluväline on korvattava. Koulun tai toisen henkilön omaisuuden vahingoittamisesta on vahingon aiheuttaja korvausvelvollinen, jos kyseessä on huolimattomuus tai piittaamattomuus säännöistä. Oppilaan on heti ilmoitettava opettajalle huomaamastaan vahingosta tai ilkivallasta. Koulun omaisuutta tuhonnut tai sotkenut oppilas voidaan määrätä siivoamaan tai korjaamaan aiheuttamansa vauriot. Koulu ei vastaa oppilaan kulkuvälineistä eikä muusta henkilö 8 Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa lähteä kotiin vain opettajan tai terveydenhoitajan luvalla. Huoltajan on ilmoitettava oppilaan poissaolosta mahdollisimman pian. Luokanopettaja tai luokanvalvoja voi antaa luvan tilapäiseen poissaoloon koulusta enintään kolmeksi päiväksi. Pidemmät vapautukset koulutyöstä myöntää rehtori. Tilapäinen poissaololupa anotaan aina kirjallisesti. Oppilaan ollessa poissa muun kuin sairauden vuoksi hän on velvollinen tekemään rästiin jääneet koulutehtävänsä. Poissaolon takia rästiin jäänyt koe suoritetaan heti oppilaan palattua kouluun.

9. RANGAISTUKSET

Oppilasta, joka ei noudata järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan ojentaa seuraavasti:

1. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä työskentelemään toiseen tilaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi.

2. Tehtävänsä laiminlyönyt tai aiheettomasti tunnilta poissa ollut tai myöhästynyt oppilas voidaan määrätä koulupäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan suorittamaan tehtäviään opettajan valvonnassa.

3. Oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon kerrallaan.

4. Oppilas voidaan ohjata opettajan tai rehtorin pitämään kasvatuskeskusteluun (KAKE), johon osallistuu myös huoltaja (tarvittaessa puhelimitse).

5. Muita kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen koulusta. Rangaistuksista ilmoitetaan aina huoltajalle.

10. MUUTA HUOMIOITAVAA

Näiden koulukohtaisten järjestyssääntöjen lisäksi koulussamme noudatetaan Perusopetuslakia ja -asetusta 21.8.1998/628 sekä Järjestyslakia 27.6.2003/612.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT OVAT VOIMASSA KAIKISSA KOULUN JÄRJESTÄMISSÄ TILAISUUKSISSA AJANKOHDASTA JA PAIKASTA RIIPPUMATTA.