Vatialan koulun oppilashuolto

Vatialan koululta löytyy seuraavat oppilashuollon palvelut:

Kouluterveydenhoito, koulukuraattori, koulupsykologi ja kasvatusohjaaja. Alla on tietoa näistä palveluista.

Vatialan koulun oppilashuoltosuunnitelma: (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)

Oppilashuoltosuunnitelma Vatialan koulu 2021_2022

Terveydenhoito

Kouluterveydenhoitaja Laura Kuusinen

puhelin: 050 4152290, soittoaika ma-pe klo 12.00-12.30

Kouluterveydenhoitaja on paikalla koululla päivittäin. Poikkeustilanteista ilmoitetaan Wilmassa tai terveydenhoitajan huoneen ovessa. Aamupäivisin ma-to klo 11.30-12.00 on oppilaille yleinen vastaanottoaika, jolloin terveydenhoitajalle pääsee ilman ajanvarausta.

Terveydenhoitaja pyrkii tapaamaan kaikki oppilaat vuosittain. Koululääkäri tarkastaa 1. ja 5. luokan oppilaat. Koululääkärin ja fysioterapeutin vastaanotoille varataan ajat kouluterveydenhoitajan kautta. Fysioterapeuttina toimii Eeva Mäkinen puh. 050 3243370.

Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä kaikissa lapsen kasvuun, kehitykseen, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa.

Oppilaalle kouluajan ulkopuolella tapahtuneiden tapaturmien hoito- ja/tai hoidontarpeen arviointi ei kuulu kouluterveydenhoitajan työhön.

Terveydenhoitajan ja koululääkärin vastaanottotilat ovat B-osan kolmannessa kerroksessa. Tilaan on oma erillinen ulkosisäänkäynti Konkkalankujan puoleiselta sivulta A-ovesta. Ulko-ovella on ovisummeri, jos ovi on lukittu klo 15.30 jälkeen.

Hammashuolto

Alla on linkki Suun terveyspalveluiden sivuille, jossa käsitellään kouluikäisten asioita.

Koululaiset – Kangasala (avautuu uuteen välilehteen)

Sama linkki avattuna:

https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/hammashoito/palvelut-eri-ikaisille/koululaiset/

Koulukuraattori

0.-4.lk Katja Huhtiniemi puh 040 5596440

5.-6.lk Senni Kangasniemi puh 050 373 8643

Kuraattorin työn tavoitteena on oppilaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Kuraattoriin voi olla yhteydessä, mikäli on huolta lapsen tai nuoren sosiaalisista suhteista (kaverit, perhe, vapaa-aika), käyttäytymisestä, koulunkäynnistä (motivaation puute, poissaolot) tai esim. päihteiden käytöstä.

Käytännössä kuraattorin työ on yksilökeskusteluja oppilaan kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin sekä ryhmien kanssa työskentelyä. Kuraattorin työ painottuu ohjaukseen ja neuvontaan.

Lisäksi kuraattori kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuollossa.

Oppilaat voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyden saa parhaiten Wilma-viestillä tai puhelimitse.

Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Lisätietoa saa oman koulun kuraattorilta.

Koulupsykologi

Koulupsykologi Salla Saarela

puhelin: 050 3948 470

Koulupsykologin työn tarkoituksena on oppilaiden hyvän oppimisen, psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä näiden edellytyksiä lisäävä toiminta koululla. Yhteydenotot koulupsykologiin liittyvät usein oppimisvaikeuksiin, tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmiin tai tunne-elämän ja vuorovaikutuksen solmukohtiin.

Koulupsykologin työ sisältää oppilaan mielenterveyden, oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psykososiaalisen tilanteen arviointia ja tukemista neuvottelujen, tukikeskustelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Keskeistä tässä arvioinnissa on tiivis yhteistyö huoltajien ja koulun kanssa. Koulupsykologi kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuollossa.

Oppimiseen liittyvissä ongelmissa koulupsykologin puoleen voi kääntyä silloin, kun koulun laajoista tukitoimista huolimatta herää kysymys siitä, mistä lapsen oppimisen vaikeuksissa on kyse. Tutkimuksiin hakeudutaan pääsääntöisesti oman koulun erityisopettajien arvion pohjalta ja ohjaamana koulupsykologia konsultoiden. Koulupsykologi arvioi tutkimuksen tarpeen ja päättää oman ammatillisen arvionsa perusteella tutkimusten tekemisestä. Muissa kun kuin oppimiseen liittyvissä asioissa voi perhe olla myös suoraan yhteydessä koulupsykologiin. Koulupsykologi ohjaa tarvittaessa oppilaan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden tai lisätuen piiriin.

Yhteyden koulupsykologiin saa parhaiten puhelimitse tai Wilma-viestillä. Koulupsykologipalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tapaamiset toteutuvat pääasiassa kouluilla koulupäivän aikana. Koulupsykologin työtila on B-osan 3.kerroksessa henkilökunnantilojen yhteydessä.

Kasvatusohjaaja

Kasvatusohjaaja Anne-Mari Rauhamäki

puhelin: 040 623 8220

Instagram: kasvatusohjaaja_ansku

Kasvatusohjaajan tehtävänä on tarjota Vatialan koulun 1–6-luokkien oppilaille matalan kynnyksen varhaista tukea ja olla ohjaava tukihenkilö koulun arjessa. Kasvatusohjaaja on oppilaiden rinnalla kulkija ja kuuntelija, tsemppari ja motivaattori. Kasvatusohjaaja on yksi luotettava ja turvallinen aikuinen lisää koulun arjessa, jonka puoleen voi kääntyä mieltä painavissa asioissa. Kasvatusohjaaja toimii luokissa työrauhan ylläpitämiseksi yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa. Työn tavoitteena on vahvistaa lasten oppimisen edellytyksiä tukemalla heitä heidän omien vahvuuksiensa ja voimavarojensa mukaan. Kasvatusohjaaja toimii lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi niin, että jokaisella olisi turvallinen olo ja hyvä mieli tulla kouluun. ​Kasvatusohjaajan työskentelytapoihin kuuluu niin yksittäisten oppilaiden, pienryhmien kuin koko luokan kanssa työskentelyä.

Kasvatusohjaajan työnkuva on myös yksi koulun tarjoama tukitoimi, jota voidaan tarvittaessa räätälöidä erilaisiin tarpeisiin tilanteiden mukaisesti. Työn keskiössä on oppilaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kasvatusohjaaja on myös tärkeä linkki kodin ja koulun välisessä vuorovaikutuksessa. Kasvatusohjaajaan voivat olla yhteydessä niin oppilaat kuin heidän huoltajansa. ​Oppilaan ja huoltajien yhteydenpito kasvatusohjaajan kanssa on luottamuksellista. Kasvatusohjaaja tekee työtään yhteistyössä koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhoitajan ja muiden oppilashuoltoon kuuluvien tahojen kanssa. Kasvatusohjaaja on koulun oppilashuoltotyöryhmän jäsen. 

Kasvatusohjaajan tavoittaa pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin koulukuraattori Senni Kangasniemen huoneesta, Haukanpesän 2. kerroksesta. Kasvatusohjaajaan voi lisäksi ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä.