Pedagoginen kolmiportainen tuki

Kirkkoharjun koulussa pedagoginen kolmiportainen tuki toteutuu kaikilla tuen tasoilla. Tuen toteuttamisesta vastaavat luokanopettajat, erityisopettajat ja kielten opettajat yhteistyössä.

Erityisopetuksen tuki toteutuu osa-aikaisena erityisopetuksena joko yksilöopetuksena, pienryhmäopetuksen tai samanaikaisopetuksena. Erityisopetusta annetaan eri oppiaineissa sekä kielellisiä vaikeuksia ( esim. lukivaikeus, äännevirheet) tukevana ja korjaavana opetuksena.

Alla on kuvattuna pedagogisen kolmiportaisen tuen tasot sekä tuen järjestäminen, seuranta ja arviointi eri tasoilla:

YLEINEN TUKI

 • Tarkoitettu kaikille oppilaille ja on osa kaikkea kasvatusta ja opetusta.
 • Tehtävänä on oppilaan tukeminen tavoitteiden saavuttamiseksi yleisopetuksen ryhmässä.
 • Luokanopettaja tukee ja arvioi oppilaita omassa opetusryhmässään, hyödyntäen jokaisen oppilaan vahvuuksia sekä oppilaiden välistä vuorovaikutusta.
 • Säännöllisten perustaitojen arviointien ja varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen avulla luokanopettaja aloittaa tukitoimien toteuttamisen, tarvittaessa erityisopettajaa konsultoiden.
 • Luokassa tapahtuvaa tukemista ovat eriyttäminen, kuten erilaisten oppimateriaalien (E-tai oma kirjat) ja työtapojen käyttö; tukiopetus, samanaikaisopetus, joustavat ryhmittelyt, koulunkäynnin ohjaajan tuki.
 • Luokanopettajan tuen rinnalla voidaan käyttää erityisopettajan osa-aikaista tukea, joko samanaikaisopetuksena tai pienemmässä ryhmässä tapahtuvana opetuksena (lyhytaikainen tuki).
 • Yleisessä tuessa luokanopettaja voi kirjata oppilaalle pedagogisen arvion ja/tai oppimissuunnitelman (HOP).

TEHOSTETTU TUKI

 • Tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat jatkuvampaa, monipuolisempaa ja yksilöllisempää tukea koulunkäynnissä (yleiset tukitoimet eivät riitä).
 • Luokanopettaja (yhteistyössä erityisopettajan kanssa) laatii pedagogisen arvion oppilaan tarvitsemasta tuesta tehostettua tukea varten; yhteistyötä tehdään oppilaan huoltajien ja oppilashuollon kanssa.
 • Tehostetun tuen alkaessa oppilaalle laaditaan pedagogiseen arvioon perustuva oppimissuunnitelma luokanopettajan ja erityisopettajan yhteistyönä.
 • Tukimuodot ovat samat kuin yleisessä tuessa, mutta tuki on säännöllisempää ja taitojen kehittymistä seurataan ja arvioidaan tarkemmin.
 • Luokanopettajan tuen rinnalla käytetään erityisopettajan osa-aikaista tukea, joko samanaikaisopetuksena tai pienemmässä ryhmässä tapahtuvana opetuksena (säännöllinen tuki).
 • Tukitoimien riittävyyttä seurataan säännöllisesti ja niiden perusteella määritellään tuen vähentäminen, jatkaminen tai lisääminen -> tukitoimien muuttuessa kirjataan uudet tukitoimet pedagogisen arvion arviointiosuuteen tai tarvittaessa laaditaan kokonaan uusi pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma.
 • Jos tehostettu tuki ei riitä, kokoontuu moniammatillinen oppilashuoltoryhmä keskustelemaan yhdessä huoltajien kanssa tarvittavan lisätuen määrästä ja mahdollisesta erityiseen tukeen siirtymisestä.

ERITYINEN TUKI

 • Tarkoitettu oppilaille, joilla on pidennetty oppivelvollisuus tai yksilöllistettyjä tavoitteita oppiaineissa, lisäksi oppilaalla voi olla myös muunlaista erityisen tuen tarvetta käyttäytymiseen, tarkkaavuuten, toiminnanohjaukseen tai yleisesti koulunkäyntiin liittyen.
 • Erityisopettaja laatii yhteistyössä muiden oppilasta opettavien opettajien sekä oppilashuollon kanssa pedagogisen selvityksen ja suosituksen erityisen tuen päätökseen (tarvittaessa myös muita asiantuntijalausuntoja) ->  tarvitaan opetuspäällikön hallintopäätös erityisestä tuesta.
 • Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa, mutta tarvittaessa useammin.
 • Erityisen tuen tukimuodot ovat samat kuin yleisessä ja tehostetussa tuessa, lisäksi erityisessä tuessa voidaan käyttää poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä.
 • Erityisopettaja vastaa yksilöllistettyjen oppiaineiden opetuksesta ja arvioinnista sekä muusta koulunkäynnin tuesta yhteistyössä luokanopettajan ja muiden lasta opettavien opettajien kanssa.
 • Erityisen tuen päätös tarkistetaan aina tuen tarpeen muuttuessa sekä 2. vuosiluokan jälkeen ja ennen 7. luokalle siirtymistä.