Oppilasarviointi

OPPILASARVIOINTI Suoraman koulussa

 

Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen oppilaille tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin.

Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Oppiaineiden arvosanaan vaikuttavat tuntityöskentely, aktiivisuus, vihkotyö, kokeet, läksyt ja muut kotitehtävät.

 

Koulussamme kehitetään arviointikulttuuria, jonka keskeisiä piirteitä ovat

  • rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri
  • oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa
  • oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan
  • arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys
  • arvioinnin monipuolisuus ja jatkuvuus
  • arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa.
  • läpinäkyvyys huoltajille

 

Arvioinnin muodot ja tavat on esitelty vanhemmille koulun yhteisessä vanhempainillassa syyskuussa 2018 ja ne löytyvät ajankohtaista palstalta. Sivistyslautakunnan hyväksyttyä uuden oppilasarvioinnin suunnitelman, se julkaistaan myös tällä sivulla.