Pedagoginen kolmiportainen tuki

Kaikilla oppilailla on oikeus saada oppimiseensa tukea ja tukimuodot vaihtelevat tarpeen mukaan. Opetusta suunnitellaan siten, että jokainen voisi löytää oman tapansa oppia opetettavan asian. Koulunkäynninohjaajat ja kasvatusohjaaja ovat tärkeä osa koulun arkea ja he ohjaavat yhdessä opettajien kanssa oppilaita koulupäivän aikana. Erityisopettajat voivat olla luokissa samanaikaisopettajana yhdessä luokanopettajan kanssa tai antaa tukea osa-aikaisena erityisopetuksena, jolloin oppilas voi opiskella välillä pienemmässä ryhmässä. Oppilaalle voidaan antaa tukiopetusta. Opetusta voidaan tarvittaessa myös eriyttää ylös- tai alaspäin.

Oppilaalle annettava tuki on luonteeltaan kolmiportaista: yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena ja se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta.

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä kaikista muista perusopetuksen tukimuodoista.