Pedagoginen kolmiportainen tuki

Tukea oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin Kangasalla:

https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/tukea-oppimiseen-ja-koulun-kayntiin/

Kolmiportainen tuki Liuksialan koulussa

Yleinen tuki:

Oppilaan yleistä tukea ovat arkiset toimet, joilla oppilaan opiskelua ohjataan ja tuetaan koulussa. Yleistä tukea ovat mm. eriyttäminen, tukiopetus, erityisjärjestelyt oppimisympäristössä ja koetilanteissa, yhteydenpito koteihin, osa-aikainen erityisopetus ja koulunkäynninohjaajan tuki. Oppilaan oppimisjärjestelyistä ollaan yhteydessä huoltajiin. Tarvittaessa tukitoimista voidaan kirjata pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma.

Tehostettu tuki:

Kun oppimiseen liittyy vaikeuksia, joihin tarvitaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti erilaisia tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea. Tehostetun tuen aloittamisesta neuvotellaan yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa ja sen aloittamisesta päätetään pedagogisen arvion ja moniammatillisen käsittelyn pohjalta. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman (HOP) laatimisesta huolehtii pääsääntöisesti luokanopettaja. Koulu on velvollinen antamaan tehostettua tukea myös ilman oppilaan huoltajan suostumusta.

Erityinen tuki:

Erityistä tukea annetaan oppilaalle, jonka kasvu, kehitys ja/tai oppimisen tavoitteet eivät toteudu tehostetun tuen tukitoimilla. Erityisen tuen antamista varten tehdään pedagoginen selvitys. Opetuspäällikkö tekee sen pohjalta hallinnollisen päätöksen erityisen tuen antamisesta. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää aina erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Koko prosessi toteutetaan yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja erityisopettajan/luokanopettajan kanssa. Asiakirjojen kirjaamista huolehtii pääsääntöisesti erityisopettaja.

Tuen seuranta ja arviointi

Tuen toteutumista seurataan ja arvioidaan vähintään kerran lukuvuodessa esim. arviointikeskustelun yhteydessä. Tuen tarpeen muuttuessa siirrytään tarvittaessa tuen portaalta toiselle ja tehdään tarpeelliset asiakirjat moniammatillisesti.

Tuen muotoja
 • Koulussamme toimii kaksi laaja-alaista erityisopettajaa sekä kaksi erityisluokanopettajaa.
 • Erityisluokanopettajat vastaavat pienryhmien oppilaiden tuesta, mutta konsultoivat myös luokanopettajia.
 • Laaja-alaiset erityisopettajat toimivat yleisopetuksen oppilaiden kanssa yksilöllisesti, pienryhmässä tai samanaikaisopetuksessa luokanopettajan kanssa.
 • Kaikkien oppilaiden on mahdollista saada tukiopetusta sekä laaja-alaista erityisopetusta tarvittaessa.
 • Jokainen luokanopettaja vastaa omalta osaltaan oppilaidensa tuen järjestämisestä, seurannasta ja arvioinnista. Rehtori seuraa ja arvioi kolmiportaisen tuen tilaa ja toteutumista.
 • Koulussamme toimii yleisopetuksessa viisi koulunkäynninohjaajaa ja erityisopetuksen pienryhmissä kuusi ohjaajaa.

 

LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS
Tavoitteena oppimisen etenemisen turvaaminen oppimisvalmiuksia edistämällä, oppimisvaikeuksia helpottamalla ja itsetuntoa tukemalla.

TOIMINTATAVAT

 • yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetus
 • Erityisopettajan luona voidaan opiskella samaa aihetta kuin luokan tunnilla, mutta yksilöllisesti perusasioihin painottaen.
 • Yksilöllistä perusvalmiuksien kuntoutusta sekä oppimissuunnitelmien ja henkilökohtaisten suunnitelmien (HOJKS) toteutusta.
 • Erityisopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä opettajien, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa erityisopetustarpeen selvittämiseksi ja erityisten tarpeiden huomioonottamiseksi opetuksessa.
 • Oppimisen etenemistä seurataan luokka- ja yksilökartoituksin.
 • Pidempiaikaisesta säännöllisestä erityisopetukseen osallistumisesta ollaan yhteydessä kotiin.

 

OSA-ALUEITA

 • lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikan erityisopetus
 • opiskelutaitojen kehittäminen lukuaineissa
 • kielellisten taitojen edistäminen
 • tarkkaavaisuuden ja keskittymisen tukeminen
 • puheopetus (mahdollisuuksien mukaan, lähinnä 1.-2. luokille)