Erityisopetus

Koulussamme annettava erityisopetus on osa-aikaista, josta vastaavat laaja-alaiset erityisopettajat.

Tavoitteena on oppimisen etenemisen turvaaminen oppimisvalmiuksia edistämällä, oppimisvaikeuksia helpottamalla ja itsetuntoa tukemalla.

Toimintatapoja
-yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetus
-erityisopettajan luona voidaan opiskella samaa aihetta kuin luokan tunnilla, mutta yksilöllisesti perusasioihin painottaen
-myös yksilöllistä perusvalmiuksien kuntoutusta sekä oppimissuunnitelmien ja henkilökohtaisten suunnitelmien (HOJKS) toteutusta
-erityisopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä opettajien, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa erityisopetustarpeen selvittämiseksi ja erityisten tarpeiden huomioonottamiseksi opetuksessa
-oppimisen etenemistä seurataan luokka- ja yksilökartoituksin
-pidempiaikaisesta säännöllisestä erityisopetukseen osallistumisesta ollaan yhteydessä kotiin

Osa-alueita
-lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikan erityisopetus
-puheopetus (lähinnä 1.-2. luokille)
-opiskelutaitojen kehittäminen lukuaineissa
-kielellisten taitojen edistäminen
-tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen
-tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen tukeminen