Erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus

Koulussamme annettava erityisopetus on osa-aikaista, josta vastaavat erityisopettajat:
-1.-3. –luokat Eija Halminen, 4.-6. –luokat Leeni Huttunen, lisäresurssina Merja Marttila ykkösluokkalaisille.

TAVOITE
-oppimisen etenemisen turvaaminen oppimisvalmiuksia edistämällä, oppimisvaikeuksia helpottamalla ja itsetuntoa tukemalla

TOIMINTATAVAT
-yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetus
-oppimisen etenemisen seuranta luokka- ja yksilökartoituksin
-yhteistyö opetushenkilöstön, huoltajien ja muiden tahojen kanssa tuen tarpeiden selvittämiseksi ja tuen toteuttamiseksi
-konsultaatio erityisten tarpeiden huomioonottamiseksi opetuksessa

OSA-ALUEITA
-lukemisen ja kirjoittamisen erityisopetus
-matematiikan erityisopetus
-oppimistaitojen kehittäminen lukuaineissa
-kielellisten taitojen edistäminen
-tarkkaavaisuuden, keskittymisen ja oman toiminnan ohjauksen tukeminen
-tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen