Järjestyssäännöt

Suoraman koulun järjestyssäännöt 1.8.2022  

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, koulumatkoilla ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja. Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt on laadittu lainsäädännön tueksi ja ne ovat velvoittavia.  

 

OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET  

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet  

 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.  
 • Kaikki oppilaat ovat tasavertaisia sukupuolten sekä kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien suhteen.   
 • Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.   
 • Koulullamme on käytössä Kangasalan koulujen kiusaamisen vastainen ohjelma, joka suojaa oppilaita väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.   

 

Oppilaan velvollisuudet  

 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.  
 • Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn ja oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä töidensä tekemiseen.   
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
 • Perusopetuslakiin on 1.8.2022 on lisätty vaatimus syrjimättömyydestä. Oppilaan on jatkossa käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. 

 

 1§ Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen 

 • Jokaisella on oikeus tuntea itsensä henkisesti ja fyysisesti turvatuksi. Koulussa ei sallita kiusaamista eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta ilmoitetaan heti opettajalle.
 • Toisia ihmisiä autetaan, kehutaan ja kannustetaan. Jokainen edistää omalla toiminnallaan muiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
 • Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä. Kaikkia kohdellaan ystävällisesti. 
 • Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja koulua edustettaessa toimitaan annettujen erityisohjeiden mukaisesti. Kouluun tulevia vieraita kohtaan ja tilaisuuksissa käyttäydytään erityisen hyvin. 
 • Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Oppitunneilla ei käytetä ulkopäähinettä. Päällysvaatteet jätetään siististi naulakoihin oppituntien ajaksi. 

 2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan 

 • Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen. 
 • Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä. 
 • Puheenvuorot pyydetään viittaamalla, toisten päälle ei puhuta. 
 • Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. 
 • Oppitunnit lopettaa opettaja. 
 • Päivänavaukset ja kuulutukset kuunnellaan hiljaa ja tehtäviä tekemättä. 

3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta 

 • Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.
 • Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla. Arvotavara on kuljetettava aina mukana. 
 • Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulukiinteistöä ja koulun kalusteita huolellisesti. 
 • Roskat viedään niille kuuluville paikoille. 
 • Oppikirjat ja opiskeluvälineet pidetään hyvässä kunnossa. Oppikirjat ovat koulun omaisuutta ja ne palautetaan koululle. 
 • Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä. 
 • Päivän päätteeksi luokka järjestetään siivousta varten. 
 • Aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille tai opettajalle. 
 • Oppilaalla on velvollisuus korvata aiheuttamansa vahinko, puhdistaa tai järjestää likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuus.  

4§ Teen välitunnista mukavan tauon 

 • Sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti, koulupäivän aikana ei ajella polkupyörällä tai muilla kulkuvälineillä. 
 • Lumipallojen, kivien yms. heittely on kielletty. 
 • Koulu ja koulualue pidetään siistinä. 
 • Välitunnit vietetään koulun välituntialueella. 
 • Välitunnille noudatetaan sovittuja vuoroja ja sääntöjä. 
 • Ulkovälitunneilla ulos mennään ripeästi ilman eri kehotusta lähimmästä ulko-ovesta. 
 • Sisätiloissa ei oleskella tarpeettomasti. 

 5§ En tuo tupakkaa, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun enkä koulualueelle 

 • Tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty. 
 • Asiattomien paino- tai multimediatuotteiden tuominen koululle on kielletty. 
 • Järjestyssääntöjen vastaiset ja turvallisuutta vaarantavat esineet luovutetaan koululle. 
 • Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen esine ja tarkistaa oppilaan tavarat niiden löytämiseksi. Esineet palautetaan oppilaan huoltajalle. 

 6§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse 

 • Puhelimet ja muut elektroniset laitteet pidetään äänettömällä ja poissa näkyvistä opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana.  
 • Oppilas luovuttaa häiritsevät laitteet koulupäivän ajaksi opettajan osoittamaan paikkaan. 
 • Oppilaan tai koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan henkilökunnan tai huoltajien luvalla.  
 • Koulu ei vastaa elektronisten laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta. 

 7§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi 

 • Jokaisella on oikeus nauttia rauhallisesta ruokailuhetkestä. 
 • Ruokaa jonotetaan rauhallisesti jonossa. Sitä otetaan sen verran kuin jaksaa syödä.  
 • Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja. 
 • Ruokailun jälkeen välineet viedään palautuspaikkoihin ja varmistetaan, että ruokailupaikka jäi siistiksi. 
 • Eväiden syömisestä on sovittava erikseen opettajan kanssa. 

 8§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän 

 • Koulumatkoilla, siirryttäessä liikuntapisteisiin ja opetukseen koulun ulkopuolelle noudatetaan liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita. 
 • Koulumatkoilla ja -kuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti. 
 • Polkupyörät säilytetään koulun alueella niille varatuilla paikoilla. 
 • Pyöräilykypärän käyttö on pakollista pyöräillessä, lautaillessa tai rullaluistellessa. 
 • Koulumatkan voi tehdä omalla polkupyörällä ensimmäisen luokan syksystä alkaen. 

 9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita 

 • Rehtori, opettaja tai muu kouluviranomainen voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita. 

 10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan

Kurinpitotoimia harkitessa otetaan aina huomioon teon laatu sekä oppilaan ikä ja kehitystaso. 

Ensisijaisena kurinpitokeinona käytämme kasvatuskeskustelua.
Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). Kurinpitokeinoja ovat jälki-istunto (max. 2h kerralla), kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.

Varsinaisten kurinpitokeinojen lisäksi: 

 • Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi. 
 • Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista. 
 • Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. 
 • Rehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän sekä seuraavan työpäivän ajaksi. 
 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat.  
 • Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.  
 • KOULUN OPETUSSUUNNITELMASSA ON TARKEMMIN KUVATTU KURINPIOTOKEINOJEN KÄYTTÖ 

 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen  

 • Järjestyssäännöt käydään luokissa läpi joka syksy ja aina tarvittaessa.   
 • Järjestyssäännöt ovat aina sähköisesti kaikkien saatavilla sekä nähtävillä koulussa. Asiasta tiedotetaan huoltajia syksyisin.   
 • Järjestyssäännöt tarkistetaan vähintään joka kolmas vuosi.