Erityisopetus ja JOPO

OSA-AIKAINEN ELI LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS

Osa-aikaisen eli laaja-alaisen erityisopetuksen tehtävänä on tehostettua ja erityistä tukea antamalla auttaa ja tukea oppilaita, joilla on oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Tällaisia vaikeuksia voivat olla mm. puheen, lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan tai muun oppiaineen vaikeudet tai psyykkiset tai sosiaaliset haasteet.Tavoitteena on tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa opintonsa edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätoveriensa kanssa. Päätös laaja-alaisen opettajan tuesta (tehostettu tuki tai erityinen tuki) tehdään koulun Pedagogisessa tukiryhmässä. Ennen laaja-alaisen erityisopettajan tukea pyritään aina tutkimaan muut mahdollisuudet tukea oppilasta yleisen tuen keinoin, vaikkapa tukiopetuksella. Lisäksi mietitään yhdessä esimerkiksi sitä, voisivatko huoltajat kotona tukea läksyjen tekoa paremmin.

PIENLUOKKAOPETUS

Jos oppilaan erityisen tuen tarve on laajaa ja jatkuvaa, useammassa oppiaineessa on yksilöllisiä oppimääriä tai oppilas tarvitsee muuten tavallisuudesta poikkeavia järjestelyjä, voidaan oppilaan opetus järjestää pienluokalla eli erityisopetuksen luokalla. Pienluokalla opiskelevalle oppilaalle tehdään yleensä erityisopetussiirto ja henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Pienluokkien koko ja kokoonpano vaihtelevat ja niissä voi opiskella useamman luokka-asteen oppilaita. Pienryhmiä on erilaisia ja niillä on korkeintaan 10 oppilasta kullakin. Oppilas integroituu yleisopetuksen ryhmiin yleensä taito- ja taideaineissa sekä kykyjensä mukaan joissakin teoria-aineissa. Kunkin luokan tukena on koulunkäynnin ohjaaja. Pienluokkaopetuksesta kiinnostuneiden kannattaa olla asiassa yhteydessä koulun rehtoriin tai apulaisrehtoriin.

Honkalyhdyn ja Kotaharjun sijaishuoltolaitokset

Pikkolan koulun hallinnon alaisuudessa toimivat myös Honkalyhdyn ja Kotaharjun sijaishuoltolaitoksissa tapahtuva peruskouluopetus. Toiminta ei ole tarkoitettu suoraan Kangasalalaisille vaan päätöksen asumisesta ja opiskelusta näissä yksiköissä tekee oppilaiden kotikuntien lastensuojeluviranomainen.

Joustavan perusopetuksen JoPo-luokka

JoPo-luokalle haetaan joko oppilaan, huoltajan tai luokanvalvojan aloitteesta. Asiasta kiinnostuneiden tulee olla yhteydessä JoPo-luokan opettajiin tai rehtoriin. Haku seuraavaksi lukuvuodeksi JoPo-luokalle on edellisen lukuvuoden maaliskuussa.