Pedagoginen kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki

Pedagoginen kolmiportainen tuki Kangasalla

Erityisopetus

Tursolan koulussa annetaan osa-aikaista erityisopetusta koulun erityisopettajan toimesta. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä mahdollisia oppimisen tai koulunkäynnin vaikeuksia alkuopetusluokillamme.

 

Oppilailla, jotka saavat osa-aikaista erityisopetusta voi olla tuen tarvetta, mm.:

-kielellisissä tai lukemisen ja kirjoittamisen tai

-matemaattisissa taidoissa.

Lisäksi osa-aikaisen erityisopetuksen avuin voidaan tukea tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitojen kehittämistä tai tunnetaitojen sekä sosiaalisten taitojen edistymistä.

Osa-aikaista erityisopetusta järjestetään pääsääntöisesti pienryhmässä, joskus yksilöopetuksena tai samanaikaisopetuksena.

 

Oppilaalle annettavaa erityisopetusta suunnitellaan yhdessä luokanopettajan kanssa. Sen aiheet ja sisällöt niveltyvät oppilaan muuhun opetukseen joustavasti. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa keskitytään perusasioiden painottamisen lisäksi oppilaan oppimisen yksilölliseen tukemiseen. Pidempiaikaisesta ja säännöllisestä erityisopettajan tuesta tiedotetaan oppilaan huoltajia.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kolmiportaisen tuen kaikilla tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu.

Erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä tuen suunnittelussa oppilaan oman opettajan, oppilaan huoltajan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Tehostetun tuen oppilaan oppimissuunnitelmaa luodaan ja toteutetaan usein yhteistyössä luokanopettajan kanssa. Erityisopettaja vastaa koulussa erityisen tuen oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) tekemisestä ja toteuttamisesta.

Lisäksi erityisopettaja toteuttaa oppimisen etenemistä luokka-asteittain mittaavia (lukemisen ja kirjoittamisen) testejä koulussa.