Pedagoginen kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteuttaminen edellyttää monipuolista yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa. Kotiin ollaan aina yhteydessä, kun huoli oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnistä herää ja oppilaan tukea lähdetään suunnittelemaan.

Oppilaalla on oikeus riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä. Perusopetuslaissa säädetyn tehostetun ja erityisen tuen antaminen edellyttää yhteistyötä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen edellyttämään moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti.

Yleinen tuki

Oppilaan yleistä tukea ovat arkiset toimet, joilla oppilaan opiskelua ohjataan ja tuetaan koulussa. Yleistä tukea ovat mm. eriyttäminen, tukiopetus, erityisjärjestelyt oppimisympäristössä ja koetilanteissa, yhteydenpito koteihin, osa-aikainen erityisopetus ja koulunkäynninohjaajan tuki. Oppilaan oppimisjärjestelyistä ollaan yhteydessä huoltajiin.

Tehostettu tuki

Kun oppimiseen liittyy vaikeuksia, joihin tarvitaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti erilaisia tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea. Tehostetun tuen aloittamisesta neuvotellaan yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa ja sen aloittamisesta päätetään pedagogisen arvion ja moniammatillisen käsittelyn pohjalta. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma (HOPPI). Pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelma laatimisesta huolehtii pääsääntöisesti luokanopettaja. Koulu on velvollinen antamaan tehostettua tukea myös ilman oppilaan huoltajan suostumusta.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan oppilaalle, jonka kasvu, kehitys ja/tai oppimisen tavoitteet eivät toteudu tehostetun tuen tukitoimilla. Erityisen tuen antamista varten tehdään moniammatillisen yhteistyön pohjalta pedagoginen selvitys, jonka perusteella opetuspäällikkö tekee hallinnollisen päätöksen erityisen tuen antamisesta. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää aina erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan HOJKS eli henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva suunnitelma. Koko prosessi toteutetaan yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa ja erityisopettajan/luokanopettajan kanssa yhteistyössä, ja tarvittavien asiakirjojen laatimisesta huolehtii pääsääntöisesti erityisopettaja.

Oppilaiden tuen tarvetta on arvioitava jatkuvasti, erityisesti nivelvaiheessa 6. luokalta yläkouluun siirryttäessä (pedagoginen arvio/selvitys oltava tehtynä 6.lk kevään aikana ennen siirtymistä yläkouluun).

Erityisen tuen päätös on tarkistettava aina 2. vuosiluokan jälkeen ja ennen 7. vuosiluokalle siirtymistä, sekä aina tarvittaessa, jos esimerkiksi yksilöllistetään uusi oppiaine. Erityisen tuen oppilaan pedagoginen selvitys on oltava tehtynä 2. ja 6. luokalla huhtikuun loppuun mennessä. Yläkoulun rehtori allekirjoittaa 6. luokan oppilaan pedagogisen selvityksen.