Oppilasarviointi

Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen oppilaille tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin.

Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Oppiaineiden arvosanaan vaikuttavat tuntityöskentely, aktiivisuus, vihkotyö, kokeet, läksyt ja muut kotitehtävät.

 

Koulussamme kehitetään arviointikulttuuria, jonka keskeisiä piirteitä ovat

 • rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri
 • oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa
 • oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan
 • arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys
 • arvioinnin monipuolisuus ja jatkuvuus
 • arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa.
 • läpinäkyvyys huoltajille

 

Arviointi Kangasalla lukuvuonna 2022-2023 

 • Kangasalla 1.-3. luokilla lukuvuositodistus on sanallinen.  
 • 1.-4. luokilla oppilaiden väliarviointi annetaan arviointikeskusteluna pääsääntöisesti marraskuun ja helmikuun välisenä aikana.
 • 4. luokasta eteenpäin lukuvuositodistus on numeraalinen.  
 • 5.-9. luokilla annetaan sekä väli- ja lukuvuositodistus numeroarvosanoilla. 
 • 5.-9. luokkien välitodistus tulee antaa marraskuun ja helmikuun välisenä aikana. 

Käyttäytymisen arviointi (4.–9. luokat)

1. Yhteistyötaidot ja käytöstavat
2. Työrauhan ylläpitäminen
3. Yhteisten sääntöjen mukaan toimiminen
4. Rangaistukset (kasvatuskeskustelu ja jälki-istunto sekä kurinpitorangaistukset) ja tukitoimet
5. Kiusaaminen

ARVOSANA 10
1. Toimii esimerkillisesti ja aktiivisesti yhteistyössä muiden kanssa. Käyttäytyy kohteliaasti ja toisia arvostavasti.
2. Pitää aktiivisesti yllä työrauhaa ja sopeuttaa toimintansa oppimistilanteiden mukaan.
3. Ylläpitää aktiivisesti yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä.
4. Ei rangaistuksia.
5. Rakentaa oma-aloitteisesti luokan hyvää yhteishenkeä ja toimii kiusaamista vastaan.

ARVOSANA 9
1. Toimii sujuvasti yhteistyössä muiden kanssa. Käyttäytyy kohteliaasti ja toisia arvostavasti.
2. Pitää yllä työrauhaa ja sopeuttaa toimintansa oppimistilanteiden mukaan.
3. Noudattaa yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä.
4. Ei rangaistuksia.
5. Tukee hyvää yhteishenkeä eikä osallistu kiusaamiseen.

ARVOSANA 8
1. Yhteistyö sujuu toisten kanssa. Käyttäytyy useimmiten hyvin.
2. Huolehtii omalta osaltaan hyvästä työrauhasta. Korjaa tarvittaessa käytöstään ohjeen mukaan.
3. Noudattaa pääsääntöisesti yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä. On huomautuksin ojennettavissa.
4. Ei rangaistuksia.
5. Ei osallistu kiusaamiseen.

ARVOSANA 7
1. Toimii valikoiden yhteistyössä toisten kanssa. Kielenkäytössä tai muussa käytöksessä on huomautettavaa.
2. Keskittyminen työskentelyyn vaihtelee. Häiritsee toisinaan toisten työskentelyä.
3. Suhtautuu koulunkäyntiin, sääntöihin ja yhteiseen omaisuuteen joskus välinpitämättömästi.
4. On saanut joitakin rangaistuksia tai lisäohjausta käyttäytymiseen.
5. Käyttäytyy toisinaan epäasiallisesti muita kohtaan.

ARVOSANA 6
1. Yhteistyö toisten kanssa on haastavaa. Kielenkäytössä tai muussa käytöksessä on usein huomautettavaa.
2. Häiritsee usein toisten työskentelyä omasta aloitteestaan.
3. Suhtautuu koulunkäyntiin, opiskeluun ja sääntöihin enimmäkseen kielteisesti. Suhteutuu yhteiseen omaisuuteen välinpitämättömästi.
4. On saanut useita rangaistuksia ja/tai käytökseen liittyvät tukitoimet ovat käytössä.
5. Käyttäytyy toistuvasti epäasiallisesti muita kohtaan.

ARVOSANA 5
Osoittaa suurta välinpitämättömyyttä koulunkäyntiä, kouluyhteisöä ja sen jäseniä kohtaan. Rikkoo koulun sääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti. Käytökseen liittyvistä tukitoimista ja huoltajien kanssa tehdystä yhteistyöstä huolimatta on runsaasti haasteita.

ARVOSANA 4
Osoittaa suurta välinpitämättömyyttä koulunkäyntiä, kouluyhteisöä ja sen jäseniä kohtaan. Rikkoo koulun sääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti. Käytökseen liittyvistä tukitoimista ja huoltajien kanssa tehdystä yhteistyöstä huolimatta koulun kasvatus- ja kurinpitotoimet eivät riitä.

 

 

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit (1-4 luokat)

 

Käyttäytyminen: Työrauhan ylläpitäminen

Erittäin hyvin Hyvin Tyydyttävästi Välttävästi Ei onnistu vielä
 • pitää aktiivisesti ja esimerkillisesti yllä työrauhaa
 • osaa hienovaraisesti muistuttaa myös muita työrauhan ylläpitämisestä
 • osaa säännöllisesti sopeuttaa oman toimintansa oppimistilanteiden mukaan
 • työskentelee useimmiten keskittyneesti
 • huolehtii omalta osaltaan hyvästä työrauhasta
 • korjaa tarvittaessa käytöstään ohjeen mukaan

 

 • keskittyminen työskentelyyn vaihtelee
 • tarvitsee usein aikuisen tukea työrauhan saavuttamiseen
 • toistuvasti huomautettavaa, huomautus tehoaa vaihtelevasti

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu työrauhan haasteista.

 

 • häiritsee usein toisten työskentelyä omasta aloitteestaan
 • suhtautuu välinpitämättömästi työrauhan ylläpitämiseen
 • tarvitsee jatkuvasti aikuisen tukea työrauhan saavuttamiseen

HUOMIOITAVAA: Huoltajien kanssa yhteistyössä on tehty useita toimenpiteitä työrauhan saavuttamiseksi.

 • häiritsee jatkuvasti itseään ja muita
 • kieltäytyy yhteistyöstä

HUOMIOITAVAA: Tukitoimista ja huoltajien kanssa tehdystä yhteistyöstä huolimatta oppilaalla on runsaasti haasteita työrauhan saavuttamisessa.

 

Käyttäytyminen: Yhteistyötaidot

Erittäin hyvin Hyvin Tyydyttävästi Välttävästi Ei onnistu vielä
 • omatoiminen, aktiivinen ja esimerkillinen yhteistyössä muiden kanssa
 • osaa toimia rakentavalla tavalla erilaisissa tilanteissa
 • auttaa toisia
 • toimii myötätuntoisesti ja toisia arvostavasti
 • toimii hyvin yhteistyössä muiden kanssa
 • ei aiheuta ristiriitatilanteita
 • on yleensä avulias
 • toimii useimmiten myötätuntoisesti ja toisia arvostavasti

 

 • toimii valikoiden yhteistyössä muiden kanssa
 • saattaa aiheuttaa ristiriitoja tai mennä niihin mukaan
 • toisen näkökulman näkeminen ja myötätuntoinen toimiminen on vaihtelevaa

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu haasteista yhteistyötaidoissa.

 

 • yhteistyö muiden kanssa on haastavaa
 • usein aiheuttaa tai on mukana ristiriitatilanteissa
 • ei oma-aloitteisuutta yhteistyöhön
 • tarvitsee paljon tukea toimimiseen yhteistyössä muiden kanssa

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu haasteista ja mahdollisista tukitoimista yhteistyötaidoissa.

 • yhteistyötaidot ovat vielä kehittymättömät
 • jatkuvasti selvitettäviä ristiriitatilanteita
 • ei kykene osallistumaan ryhmän toimintaan
 • aikuisen tuki välttämätön

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu haasteista ja tukitoimista yhteistyötaidoissa.

 

 

Käyttäytyminen: Yhteisten sääntöjen mukaan toimiminen

Erittäin hyvin Hyvin Tyydyttävästi Välttävästi Ei onnistu vielä
 • noudattaa yhteisiä sääntöjä esimerkillisesti
 • ylläpitää aktiivisesti yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä
 • käyttäytyy kaikkia kohtaan kohteliaasti

 

 

 • noudattaa yhteisiä sääntöjä
 • käyttäytyy yleensä hyvin
 • suhtautuu myönteisesti yhteisiin sääntöihin

 

 • suhtautuu koulunkäyntiin ja sääntöihin joskus välinpitämättömästi
 • käyttäytyminen vaihtelee
 • joitakin rangaistuksia tai puhutteluja

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu sääntöjen noudattamisen haasteista.

 

 • suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja sääntöihin enimmäkseen kielteisesti tai välinpitämättömästi
 • käyttäytyy usein huomautusta vaativasti
 • rangaistuksia

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu sääntörikkomuksista.

 • yhteisten sääntöjen mukaan toimiminen ei vielä onnistu
 • useita rangaistuksia

HUOMIOITAVAA: Käytössä on monenlaisia tukitoimia ja huoltajia on tiedotettu toistuvista sääntörikkomuksista.