Pedagoginen kolmiportainen tuki

Oikealla olevasta sivupalkista löydät linkin Kangasalan kaupungin yleisen kolmiportaisen tuen kuvaukseen.

Vatialan koululla toteutettava kolmiportainen tuki 

Käytännössä opetuksen osalta tukea antavat oppilaalle luokanopettaja, koulunkäynninohjaaja sekä laaja-alainen erityisopettaja. Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tämän suunnitelman laadinnassa on mukana kaikki opetusta antavat tahot. Laaja-alainen erityisopettaja toimii asiakirjoja laadittaessa asiantuntijana. Luokanopettaja vastaa  HOPPIen laadinnasta ja laaja-alainen erityisopettaja HOJKSien laadinnasta oppilailla.

Opetus voidaan järjestää samanaikais-, yksilö- tai ryhmäopetuksena kulloisenkin oppilaan tarpeiden mukaisesti. Koululla laaja-alaisilla erityisopettajilla on omat toimitilat mutta tarpeen mukaan he toimivat luokissa. Koululla on sovittu, että opetuksen suunnittelussa hyödynnetään myös koulunkäynninohjaajaa. Luokka kohtaisesti sovitaan pelisäännöt kuinka koulunkäynninohjaaja kussakin luokassa ja tilanteessa toimii.

Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena. Tehostetussa tuessa käytetyt tukimuodot ovat samat kuin yleisessä tuessa, mutta tehostettu tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta.

Tehostetun tuen ensisijainen tavoite on ohjata ja opettaa siten, että oppilas voi saadun tuen jälkeen palata takaisin yleisen tuen piiriin.

Kolmiportaisen tuen seurannasta vastaa rehtori. Tuki OHR-kokontumisissa seurataan ja arvioidaan oppilaskohtaisesti kuinka olemme onnistunet toteuttamaan kunkin oppilaan tukea. Huoltajilta myös pyydetään arviointia oman lapsensa osalta siitä, kuinka heidän näkökannaltaan tuki on onnistunut. Erityisopettaja ja luokanopettaja kyselevät oppilailta palaverissa kuinka lapsen tuki on kohdistunut ja onko se riittävää.

TUKI-oppilashuoltoryhmä

·       Nimetään / kootaan aina tarpeen mukaan

·       Toimitaan aina yhteistyössä vanhempien kanssa

·       Huolehtii siitä, että kolmiportainen tuki toteutuu koululla.

·       Perustuu perusopetuslakiin

·       Tarvittaessa voidaan pyytää asiantuntijoita kokoukseen

·       Opettaja:

o   Valitsee käsittelyyn tulevat oppilaat yhteistyötä erityisopettajan kanssa

o   informoi aina etukäteen huoltajia tulevasta TUKI-OHR-palaverista

o   huolehtii, että kaikki tuen oppilaat tulee käsiteltyä TUKI-OHR kokouksessa yhteistyötä erityisopettajan kanssa

päivitetty 7.1.2021