Yksityisen hoidon tuki, hakeminen ja määrät

Yksityisen varhaiskasvatuspaikan ja yksityisen hoidon tuen hakeminen

Vanhemmat voivat järjestää alle kouluikäisen lapsen hoidon yksityisen hoidon tuen avulla yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Tukea maksetaan vanhempien valitsemalle yksityiselle varhaiskasvatuspalvelujen tuottajalle (yksityinen perhepäivähoitaja, yksityinen ryhmäperhepäiväkoti tai yksityinen päiväkoti), jonka kunta on hyväksynyt. Yksityisen hoidon tukea voi hakea myös työsopimussuhteisen hoitajan palkkaamiseen. Lakisääteisen tuen lisäksi Kangasalla maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Yksityiseen varhaiskasvatukseen huoltaja hakee tukea suoraan Kelalta. Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan palveluntuottajalta päiväkodista tai perhepäivähoitajalta.

Muutoksia yksityisen hoidon tukeen ja kuntalisään 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat 1.8.2020. Lainmuutoksen johdosta lapsella on jälleen oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen. Muutos vaikuttaa Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen. Elokuun alusta alkaen lapsi voi olla kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa riippumatta huoltajien perhevapaista, opinnoista tai työmarkkina-asemasta. Näin ollen perheen työ- tai opiskelutilanne ei enää vaikuta myöskään Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen, eikä huoltajien tarvitse enää selvittää Kelalle lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuutta. Huoltajat ja yksityinen palveluntuottaja sopivat lapsen varhaiskasvatusajasta palvelusopimuksella.

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 173,95 €/kk kustakin yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta. Tulosidonnaista hoitolisää maksetaan enintään 146,29 €/kk lasta kohden. Osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvalta esiopetusikäiseltä lapselta yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 64,00€/kk ja mahdollinen hoitolisän määrä puolet tavallisesta eli enintään 73,15 e/kk.

Kangasalan kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää, jos lapsen varhaiskasvatusaika on yli 25h/vko. 

Korotus lakisääteisen tuen osaan Hoitorahaan €/kk Hoitorahaan €/kk Hoitorahaan €/kk
Hoitomuoto Päiväkotihoito/
Ryhmäperhepäivähoito
Perhepäivähoito Työsuhteinen hoitaja
Alle 3-vuotiaasta 500 260 260
Yli 3-vuotiaasta 350 260 260
Esiopetusikäinen 175 130 130

 

Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki 31.7.2020 asti

Lakisääteiseen yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Yksityisen hoidon (sekä lakisääteistä että kunnallista) tukea haetaan Kelan Kangasalan paikallistoimistosta, josta saa myös lisätietoja. Yksityisen hoidon tuki maksetaan päivähoidon tuottajalle. Huoltajat maksavat yksityisen hoidon tuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisen asiakasmaksun.

Yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne. Jokaisella lapsella on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa.

Lapsella on oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen, jos vanhemmat tai muu huoltaja
– työskentelee kokoaikaisesti
– opiskelee päätoimisesti
– toimii yrittäjänä
– on omassa työssä
– työskentelee osa-aikaisesti ( työmatkoineen yli 20 tuntia viikossa)
– osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, kuntoutukseen tai muuhun vastaavaan toimeen.

Jos lapsella on erityinen tarve kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen esim. lapsen kehityksen ja tuen tarpeen, perheen olosuhteiden tai muun lapsen edun vuoksi, tulee yksityisen hoidon tuen hakijan pyytää Kangasalan kaupungin lausunto hakemuksen liitteeksi lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatusoikeudesta. Näissä tilanteissa voitte olla yhteydessä varhaiskasvatuksen aluejohtaja Tuija Pitkäseen, etunimi.sukunimi@kangasala.fi tai puhelin 050 581 0423.

Yksityisen hoidon tuen määrä

Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 172,25 e/kk/lapsi ja hoitolisää enintään 144,85 e/kk/lapsi. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 63,38 e/kk/lapsi ja hoitolisä puolitettuna.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti niin, että kuntalisä puolittuu, jos oikeus varhaiskasvatukseen on korkeintaan 20 h / viikko ja täysimääräinen kuntalisä maksetaan niille, joilla oikeus varhaiskasvatukseen on laajempi eli yli 20 h / viikko.
Esiopetusikäisellä lapsella on oikeus puolikkaaseen kuntalisään, mikäli hänellä on 20 tuntia laajempi oikeus varhaiskasvatukseen.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus lapsesta, jolla on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen, kunnan muutoin määrittämää hoidon aikaa ei tutkita:

Korotus lakisääteisen tuen osaan Hoitorahaan €/kk Hoitorahaan €/kk Hoitorahaan €/kk
Hoitomuoto Päiväkotihoito/
Ryhmäperhepäivähoito
Perhepäivähoito Työsuhteinen hoitaja
Alle 3-vuotiaasta 250 130 130
Yli 3-vuotiaasta 175 130 130
Esiopetusikäinen

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus lapsesta, jolla on oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen (yli 20 viikkotuntia) tai jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on 20 viikkotuntia laajempi muista syistä:

Korotus lakisääteisen tuen osaan Hoitorahaan €/kk Hoitorahaan €/kk Hoitorahaan €/kk
Hoitomuoto Päiväkotihoito/
Ryhmäperhepäivähoito
Perhepäivähoito Työsuhteinen hoitaja
Alle 3-vuotiaasta 500 260 260
Yli 3-vuotiaasta 350 260 260
Esiopetusikäinen 175 130 130