Palveluseteli

Palveluseteli mahdollistaa yksityisten varhaiskasvatuksen palvelujen käytön entistä laajemmin. Palvelusetelillä tuetaan perheitä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa. Palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on harkinnanvarainen etuus. Palveluseteli myönnetään vain kangasalalaiselle perheelle samoilla kriteereillä kuin kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Palveluseteliä on haettava ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden ajaksi ja se myönnetään hakukuukauden alusta.

Perhe voi hakea kaupungilta palveluseteliä ja valita hoitopaikan kaupungin hyväksymien yksityisten palvelusetelipäiväkotien joukosta. Palveluseteli voidaan myöntää lapselle, joka on varhaiskasvatusoikeuden piirissä. Seteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea, siihen liittyvää kuntalisää tai kotihoidon tukea.

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä haetaan Kangasala.fi  – sivuilta sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Palvelusetelin hakemisen lisäksi tulee hakea yksityisen päiväkodin omalla hakemuksella varhaiskasvatuspaikkaa.

Palvelusetelin hakeminen 

1. Ota yhteyttä kaupungin hyväksymään palveluntuottajaan selvittääksesi, onko palvelusetelipäiväkodissa tilaa ja sovi hoidon aloittamisesta (palveluntuottaja ilmoittaa suoraan kaupungille tiedot, keitä ovat hyväksyneet päiväkotiinsa).
2. Täytä sähköisen asiointipalvelun kautta palvelusetelihakemus.
3. Palvelusetelin arvon määrittämiseksi tulee toimittaa tulotositteet tai suostumus korkeimpaan maksuun kaupungin varhaiskasvatustoimistoon  varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi tai sähköisen asioinnin kautta. Mikäli perhe ei toimita tulotietoja aloituskuukauden aikana, peritään enimmäismäärä omavastuuosuutta (kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa 289 €/kk).
4. Palvelusetelipäätöksestä lähetetään tieto tekstiviestillä ja se on luettavissa sähköisen asioinnin sivuilla. Palveluntuottajalle lähetetään ilmoitus palvelusetelistä

Kotihoidontuen maksaminen päättyy päivään, josta palveluseteli on myönnetty lapselle. Mikäli saatte kotihoidontukea, ilmoittakaa Kelaan päivämäärä, josta alkaen palveluseteli on myönnetty.

Palvelusetelin arvo ja asiakkaan omavastuuosuus

Palveluseteli on lapsikohtainen. Palvelusetelin arvo voi olla enimmillään 729,18 €/kk 3-6-vuotiaiden lasten kokopäivähoidosta. Alle kolmivuotiaiden ja osapäivähoidossa olevien lasten osalta palvelusetelin arvo määräytyy erillisten kerrointen mukaan. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon, perheen bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palvelutarpeen/ hoitoajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy Kangasalan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksen mukaisesti. Palvelusetelin omavastuuosuuden laskemisesta saat lisätietoa  varhaiskasvatuksen asiakasmaksusivuilta.

Kangasalan kaupungin myöntämä/maksama palvelusetelin arvo on saman suuruinen kaikissa palveluseteliyksiköissä riippumatta päiväkodin sijaintikuntaa.

 

Palvelusetelin muutokset

Oikeus tulosidonnaiseen palveluseteliin ja/tai sen suuruuteen tarkistetaan ja huoltaja/huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan tuloselvityslomakkeella, mikäli

– perheen osoite muuttuu toiseen kuntaan
– perheen tulot muuttuvat olennaisesti (esim. työttömyyden tai työhön menon vuoksi)
– perhesuhteissa tapahtuu muutoksia (esim. perheenjäsenten lukumäärä muuttuu)
– lapsen huoltajuus muuttuu
– lapsen palveluntarve muuttuu
– lapsen hoitosuhde päättyy => täytä Palvelusetelin päättyminen/ hoitopaikan irtisanominen -lomake
Hakemuksessa tahallisesti annettujen virheellisten tietojen vuoksi hakemus voidaan hylätä.

Palvelusetelin irtisanominen

Palvelusetelin irtisanominen tehdään kirjallisesti erillisellä Palvelusetelin irtisanomis -lomakkeella sen jälkeen, kun irtisanomisesta on sovittu palveluseteliyksikön johtajan kanssa. Irtisanomisessa on huomioitava sopimuksessa sovittu irtisanomisaika, mikäli lapsi lopettaa hoidon yksityisessä päiväkodissa. Päiväkodinjohtaja toimittaa täytetyn lomakkeen Kangasalan varhaiskasvatukseen varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi.