Apua alakouluikäisen neuropsykiatrisiin oireisiin

Tältä sivulta löydät tietoa tyypillisistä neuropsykiatrisista oireista alakouluikäisellä lapsella. Lisäksi sivulla on neuvoja, kuinka saada tukea perheenne arkeen.

 

 

 

Koulussa saattaa esiintyä seuraavia haasteita:

 • Impulsiivisuus ja yliaktiivisuus
 • Keskittymispulmat
 • Tarkkaavuuden haasteet
 • Hankaluus tarttua työhön ja pysyä työskentelyssä
  • myös loppuun saattaminen ja tehtävästä toiseen siirtyminen
 • Jumittaminen käyttäytymisessä tai tehtävissä
 • Haasteet oman toiminnan ohjauksessa sekä itsesäätelyssä
 • Yhteiset ohjeet haastavia
  • Ohjeiden seuraaminen, muistaminen ja niiden mukaan toimiminen
 • Ponnistelua vaativien tehtävien välttäminen
 • Oman vuoron odottaminen vaikeaa
 • Suhteeton täydellisyyden tavoittelu
 • Erityiset mielenkiinnon kohteet
 • Oppimisvaikeudet
 • Motoriikan vaikeudet
 • Kielelliset erityisvaikeudet
 • Hahmotushäiriöt
 • Erilaisuus aistitoiminnoissa
 • Rutiineihin tarrautuminen
 • Tic-oireet
 • Ärsykeherkkyys
 • Itsetunnon ongelmat, masennus
 • Tulistuva ja äkkipikainen käytös
 • Kuormittuvuus ja stressitason nousu
 • Vaikeus kestää muutoksia, epäonnistumista ja kritiikkiä
 • Ylireagointi tilanteisiin
 • Sosiaalisten suhteiden vaikeus
  • vaikeus lukea kehonkieltä ja muuta sanatonta viestintää
  • joustamattomuus ajattelussa
  • vetäytyminen ryhmästä ja yksin jääminen
  • taipumus tulkita sanottua kirjaimellisesti

 

Vaikeudet voivat näkyä kotona

 • Koulupäivä kuormittaa lasta -> haastavaa käytöstä kotona
 • Läksyjen välttely tai tekemiseen kuluu kohtuuton aika
 • Uni- ja syömisongelmat
 • Riitely perheen ja kavereiden kanssa
 • Haasteet käytännön arkitaidoissa
 • Yhteisten sääntöjen venyttäminen ja rajojen hakeminen
 • Vaikeus sietää pettymyksiä

Nepsy-piirteisen lapsenvahvuuksia ja voimavaroja

 • Hyvä muisti
 • Kyky paneutua omiin mielenkiinnon kohteisiin
 • Hyvä mielikuvitus
 • Rehellisyys
 • Oikeudenmukaisuus
 • Sääntöjen ja rutiinien noudattaminen
 • Visuaalisuus
 • Loogisuus
 • Luovuus

 

Mitä tehdä, kun huoli neuropsykiatrisista oireista herää?

Kuinka lasta tuetaan?

 • Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää haasteiden ilmentyessä
 • Lapsen tukemisella pyritään muuttamaan vaikeudet opittaviksi tavoitteiksi, joita kohti suunnata
 • Koulun kolmiportainen tuki auttaa etenemään yhteistuumin kohti yhteisiä tavoitteita

Monialainen palaveri

 • Kun huoli on otettu puheeksi, järjestetään monialainen palaveri.
 • Palaveriin kutsutaan mukaan kaikki tilanteen kannalta olennaiset tahot huoltajien kanssa yhdessä sopien.
 • Palaveriin voivat osallistua esimerkiksi kouluterveydenhoitaja, psykologi, koulukuraattori, kasvatusohjaaja, nepsyvalmentaja, perhetyöntekijä tai sosiaalityöntekijä.
 • Palaverissa kartoitetaan koululaisen tilanne (vahvuudet ja haasteet eri ympäristöissä) ja sovitaan työnjaosta ja seurannasta.

Arjen tuki

 • Perheen on mahdollista saada tukea myös kodin arkeen. Asia kannattaa ottaa esille monialaisessa palaverissa.
 • Tuen muotoja voivat olla esimerkiksi perhetyö, nepsyvalmennus, nepsyvälinelainaamo tai palveluohjaus perheneuvolaan. Nepsyvalmennuksesta voit kysyä lisätietoa lapsesi erityisopettajalta.
 • Tukea arkeen annetaan sekä koulussa että kotona riittävän kauan. Tuen toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja tukitoimiin tehdään muutoksia tarvittaessa.