Apua alle kouluikäisten neuropsykiatrisiin oireisiin

Tältä sivulta löydät tietoa tyypillisistä neuropsykiatsista oireista alle kouluikäisellä lapsella. Lisäksi sivulla on neuvoja, kuinka saada tukea perheenne arkeen.

 

 

Miten neuropsykiatriset oireet näkyvät arjessa?

 • Keskittymisvaikeudet
  • Paikallaan istuminen, kuunteleminen ja odottaminen
 • Vaikeus ajatella vain yhtä asiaa kerrallaan tai opetella uutta
 • Kiinnostus poikkeuksellisen kapea-alaiseen aiheeseen
  • Kiinnostavaan asiaan uppoutuminen
 • Impulsiivinen käytös
 • Vaikeus hahmottaa syy-seuraussuhdetta
 • Tunteiden säätely haastavaa
 • Tunteiden heittely ääripäästä toiseen
 • Uhkarohkea käytös
 • Tekemisen aloittaminen, lopettaminen tai toiminnasta toiseen siirtyminen vaikeaa
 • Aistiherkkyys
  • Poikkeava tapa reagoida
 • Sosiaalisten tilanteiden haastavuus
 • Sanojen ja ilmaisujen sanatarkka tulkitseminen 
 • Puutteelliset leikkitaidot
 • Kuormittuminen ja stressi
 • Rutiinien muuttuminen aiheuttaa voimakkaita reaktioita
 • Haasteet nukkumisessa ja lepäämisessä

​Vahvuuksia ja voimavaroja

 • Lapsella on myös paljon vahvuuksia, osaamista ja kykyjä. Näitä voivat olla muun muassa: 
  • Energisyys, tehokkuus ja sinnikkyys
  • Luovuus ja innostuneisuus
  • Kyky keskittyä mielenkiintoiseen asiaan
  • Uteliaisuus ja rohkeus
  • Oikeudentunto ja rehellisyys
  • Herkkyys 
  • Sanavalmius ja huumorintaju
  • Tarkka yksityiskohtien havaitseminen
  • Hyvä muisti
  • Sääntöjen ja rutiinien noudattaminen

Mitä tehdä, kun huoli neuropsykiatrisista oireista herää?

 

Ota huolesi puheeksi

 

Monialainen palaveri
 • Kun huoli on otettu puheeksi, järjestetään monialainen palaveri.
 • Monialainen palaveri voi olla lapsen varhaiskasvatussuunnitelma keskustelu tai lapsen oppimissuunnitelmakeskustelu, jos lapsi on varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen piirissä.
 • Monialainen palaveri voi myös olla Perheesi parhaaksi -palaveri tai muu eri ammattilaisista koostuva yhteistyöpalaveri.
 • Palaverin kutsuu koolle se taho, jolle huoltaja on huolen ilmaissut.
 • Palaveriin kutsutaan mukaan kaikki tilanteen kannalta olennaiset tahot huoltajien kanssa yhdessä sopien.
 • Yhteistyötahoja voivat olla: varhaiskasvatus, neuvola, kotipalvelu, perhetyö, sosiaalityöntekijä, perheneuvola
 • Palaverissa kartoitetaan lapsen ja perheen tilanne (vahvuudet ja vaikeudet eri ympäristöissä), sovitaan työnjaosta ja seurannasta

 

Arjen tuki
 •  Kartoitetaan tarkemmin perheen tilanne ja suunnitellaan tarvittava tuki kotiin
 • Arjen tuki kotiin: varhaiskasvatuksen perhekoordinaattori, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, nepsyvalmennus, lainaamo, tarvittaessa tehdään ohjaus perheneuvolaan
 • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa, kartoitetaan tarkemmin lapsen tuen tarve ja lapsen saama tuki varhaiskasvatuksessa /esiopetuksessa, ja suunnitellaan tarvittava pedagoginen tuki
 • Arjen tuki varhaiskasvastukseen/esiopetukseen: pedagoginen tuki, veon tuki, nepsyvalmennus
 • Annetaan arjen tukea riittävän kauan

 

Seuranta ja jatkosuunnitelma
 • Seurannassa kartoitetaan tämän hetken tilanne eri ympäristöissä ja arvioidaan arjen tuen toteutuminen (mikä on toiminut, missä on edelleen haasteita, onko tuki riittävää, voidaanko tukea tehostaa)
 • Tehdään jatkosuunnitelma ja varmistetaan arjen tuen jatkuminen
 • Tarvittaessa tehdään jatko-ohjaus perheneuvolaan

 

Nepsy-haasteisiin apua tarjoavat:
 • varhaiskasvatus (Ota yhteyttä oman alueesi varhaiskasvatuksen eriyisopettajaan)
 • perheneuvola
 • perhetyö