Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

  • Yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisuuden kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen.
  • Luottamuksen rakentaminen sekä tasavertainen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä. Se kehittyy jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja kouluun.
  • Huoltajille tarjotaan mahdollisuus tutustua ja vaikuttaa esiopetuksen toteuttamiseen ja sisältöön päivittäisen vuorovaikutuksen, henkilökohtaisten keskustelujen ja huoltajille järjestettyjen tilaisuuksien kautta.
  • Yhteistyöllä luodaan pohjaa myös huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle sekä myöhemmälle kodin ja koulun yhteistyölle.
  • Yhteistyörakenteiden toimivuutta ja riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti yhdessä huoltajien kanssa. Esiopetuksen järjestämisen arviointiin huoltajat voivat osallistua mm. vuosittaisen asiakaspalautteen kautta.
  • Ennen lapsen siirtymistä esiopetukseen ja suunniteltaessa esiopetuksen järjestämistä huoltajien tulee saada riittävästi tietoa esiopetukseen liittyvistä käytännöistä ja tarvittaessa eri tukimuodoista.
  • Esiopetusvuoden aikana huoltajilla on oikeus vähintään kahteen henkilökohtaiseen lapsen esiopetuksen opetussuunnitelmaa koskevaan keskusteluun lapsen esiopettajan kanssa.