Kestävä yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on kaavoituksen tärkeimpiä tavoitteita. Rakenne vaikuttaa ratkaisevasti rakennusten lämmittämisestä, liikenteestä ja teknisen huollon verkostoista aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin www.ilmasto-opas.fi.

Ilmastonmuutosta voidaan kaavoituksen keinoin hillitä erityisesti vähentämällä liikkumisesta aiheutuvia päästöjä. Keskeisiä ratkaisuja tähän ovat yhdyskuntarakenteen eri toimintojen saavutettavuuden parantaminen ja kestävien liikennemuotojen osuuden kasvattaminen. Eheä yhdyskuntarakenne luo edellytyksiä laadukkaalle lähiympäristölle, keskitetyille energiaratkaisuille ja joukkoliikenteen hyödyntämiselle. Asemakaavoituksessa korostuvat täydennysrakentamisen edellytykset, hulevesikysymysten järjestäminen, pienilmasto ja energiaratkaisut. (Ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus, SYKE 3/2015).

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma tarkastelee seutua kokonaisuutena ja esittää ratkaisuja kestävän kasvun toteuttamiseksi. Rakennesuunnitelmassa varaudutaan kasvuun täydentämällä nykyistä yhdyskuntarakennetta ja vahvistamalla joukkoliikenneväyliä.

Rakennesuunnitelma 2040

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus 2016-2019 on vahva kannanotto osapuolten halusta toteuttaa kestävän yhdyskuntarakenteen hankkeita.

MAL-sopimus

Kangasalan oman kävely- ja pyöräilyohjelman – Oikeus liikkua omin jaloin – tavoitteena on lisätä pyöräilyä ja kävelyä kulkumuotoina arkiliikkumisessa.

Kävely ja pyöräily – Kangasala