Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Oppivelvollisuuden keskeyttämisen perusteena olevat syyt

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Oppivelvollisuus ei pääty silloin, jos oppivelvollinen suorittaa työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) ennen kuin hän täyttää 18 vuotta, vaan laki edellyttää toisen asteen tutkinnon suorittamista. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa suoritusaika määräytyy opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien perusteella. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen suoritusajasta ja koulutuksen suoritusaika voi olla enintään kolme vuotta. Oppivelvollisten osalta tulee lisäksi ottaa huomioon, että opiskeluaika on riittävän pitkä, jotta opiskelija voi suorittaa oppivelvollisuutensa loppuun TELMA-koulutuksessa.

Oppivelvollisuuden keskeytystä haetaan hakemuksella. Hakemus löytyy kaupungin kotisivuilta kohdasta laajennettu oppivelvollisuus. Hakemus lähetetään osoitteeseen Kangasalan kaupunki, Sivistyskeskus Kunnantie 1, 36200 Kangasala. Kirjeeseen maininta oppivelvollisuus.

HUOM. Lukiosta vaihto-oppilaaksi lähtevät täyttävät määräaikaisen keskeyttämisen hakemuksen ja toimittavat hakemuksen lukion rehtorille.

 

Keskeytys määräajaksi

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä säädetään oppivelvollisuuslain 7 §:ssä. Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisperusteet koskevat sekä opetuksen oppilaita että toisen asteen opiskelijoita.

Perusteita oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämiselle ovat:

  1. oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma
  2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa (käytännössä vanhempainpäivärahan saamisen ajalta)
  3. tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu, perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille)
  4. elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen

Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytetään pääsääntöisesti määräaikaisesti eli oppivelvollisuuden suorittamisen esteenä olevan olosuhteen arvioidun keston ajaksi. Määräaikaisen keskeyttämisen lähtökohtana on, että oppivelvollinen palaa jatkamaan opintojaan määräaikaisen keskeytymisen syyn päätyttyä tai poistuttua. Henkilön tilanne voidaan kuitenkin määräajan päätyttyä tarkastaa uudelleen ja keskeytysjaksoa on myös mahdollista jatkaa, mikäli laissa säädetyt keskeyttämisen edellytykset täyttyvät. Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää toistaiseksi ainoastaan silloin, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

Keskeytys toistaiseksi

Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää toistaiseksi ainoastaan silloin, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä. Mahdollisuus oppivelvollisuuden keskeyttämiseen toistaiseksi on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ei ole perusteltua keskeyttää oppivelvollisuutta määräajaksi, jos jo etukäteen voidaan arvioida, että sairaus tai vamma tulee estämään oppivelvollisuuden suorittamisen myös määräajan päätyttyä.

Oppivelvollisuuden suorittamista ei tule keskeyttää toistaiseksi, jos tilanne näyttää siltä, että oppivelvollisuuden suorittaminen voi olla myöhemmin mahdollista. Määräaikainen keskeyttämispäätös on lähtökohtaisesti aina ensisijainen vaihtoehto.