Koulumatka

Koulumatkoja ja niistä aiheutuvia kustannuksia ei ole säädetty kuntien tai koulutuksen järjestäjien vastattavaksi perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa.

Oppivelvollisuuslain 17 §:n 4 mom. mukaan koulumatkojen maksuttomuudesta säädetään koulumatkatukilaissa.

Koulumatkat korvataan valtiorahoitteisen Kelan maksaman koulumatkatukijärjestelmän puitteissa.

Lisätietoja https://www.kela.fi/koulumatkatuki