Huoltajan velvollisuus

Oppivelvollisen huoltajan tai muun laillisen edustajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (OVL 9 §). Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, hänelle voidaan tuomita sakkorangaistus oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä (OVL 22 §).

Mahdollisissa oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyöntitapauksissa opetuksen tai koulutuksen järjestäjä taikka asuinkunta voi tehdä ilmoituksen poliisille. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä voi myös tehdä asiasta lastensuojelulain mukaisen lastensuojeluilmoituksen, jonka perusteella lastensuojeluviranomaiset päättävät tarvittavista toimenpiteistä. Mahdollisen sakon tuomitsee yleinen tuomioistuin.