Kangasalla valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen – toisen asteen opiskelu muuttuu maksuttomaksi ja oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen


Elokuussa 2021 oppivelvollisuus laajenee koko maassa. Toisen asteen opiskelu muuttuu maksuttomaksi ja oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen tai siihen saakka, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Jatkossa nuorella on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 20 vuotta.

Oppivelvollisuus laajenee koskettamaan nuoria ikäluokka kerrallaan. Keväällä 2021 perusopetuksen päättävät oppilaat ovat ensimmäinen ikäluokka, joita uudistus koskee.

Oppivelvollisuuden laajentamisen kansallinen tavoite on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja ja kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä lasten ja nuorten hyvinvointia. Jatkossa tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen, koska osaamisvaatimusten kasvaessa työllistyminen edellyttää nykyisin vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamista.

Hakeutumisvelvollisuus jatko-opintoihin

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä astui 1.1.2021 voimaan oppivelvollisen nuoren hakeutumisvelvollisuus jatko-opintoihin ennen 9. luokan päättymistä. Perusopetuksen järjestäjä on vastuussa oppilaiden hakeutumisvelvollisuuden ohjauksesta ja valvonnasta.

Käytännössä hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa sitä, että nuoren on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes oppivelvollinen saa koulutuspaikan.

Kangasalla on jo aikaisemminkin pyritty takaamaan perusopetuksen jälkeinen opiskelu- tai koulutuspaikka jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle. Kaikki nuoret on ohjattu jatkamaan opintojaan lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, 10. luokalla, nivelvaiheen koulutuksessa tai muussa hänelle sopivassa paikassa, tai kehittää edelleen kieli- ja opiskelutaitojaan lukioon tai ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa.

Toisen asteen opintojen maksuttomuus

Toisen asteen opintojen osalta maksutonta on ollut jo ennestään opetus sekä päivittäinen ruokailu. Jatkossa maksutonta ovat myös opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, erilaiset opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet sekä vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat. Myös ylioppilastutkinnon suorittaminen on jatkossa maksutonta (edellytettävät 5 koetta sekä mahdollinen hylättyjen kokeiden uusiminen).

Lukion ensi syksynä aloittavat opiskelijat saavat maksutta käyttöönsä tarvittavan opiskelumateriaalin ja opinnoissa tarvittavan tietokoneen. Myös ammatillisen koulutuksen aloittavat saavat käyttöönsä tarvittavat opiskeluvälineet maksutta. Tredun tiedote asiasta. Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet jäävät jatkossakin opiskelijan itsensä maksettaviksi.

Kangasalla valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen

Kangasalla tulevien muutoksien vaatimia toimenpiteitä suunnitellaan aktiivisesti. Valmistelussa ovat muun muassa lukiokoulutuksen opiskelijoiden tietokone-, oppikirja- ja -materiaalihankinnat sekä tietokoneiden ylläpitoselvitykset. Samoin kevään aikana suunnitellaan ja kehitetään oppivelvollisen eheää koulutuspolkua ja opinto-ohjausta sekä oppilashuoltoa tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia siirryttäessä peruskoulusta toisen asteen opintoihin.

Toimintamalleja kehitetään alueellisessa yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa. Tutkintokoulutukseen valmistava TUVA-koulutus korvaa 1.8.2022 alkaen nykyisen lisäopetuksen, lukioon valmistavan koulutuksen (LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen (VALMA).

Koska oppivelvollisuuden laajentaminen tapahtuu suhteellisen nopealla aikataululla, on moni asia vielä työn alla ja käytännön seikat tarkentuvat työn edetessä. Oppilaat ja huoltajat saavat tietoa ja ohjausta omalta koulultaan, minkä lisäksi tietoa tulee olemaan tarjolla myös Kangasalan kaupungin verkkosivuilla.

Lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta.

Kangasalan opetuspalvelut

Yhteyshenkilöt:
Hyvinvointijohtaja Kati Halonen, p. 044 486 0470
Opetuspäällikkö Merja Lehtonen, p. 050 550 9084