Saarenmaan osayleiskaavaehdotus on valmistunut


Saarenmaan osayleiskaavaehdotusta ja siihen liittyviä selvityksiä on suunniteltu tiiviisti kevään 2020 aikana. Kangasalan kaupunginhallitus asetti osayleiskaavaehdotuksen nähtäville kokouksessaan 10.8.2020. Ehdotus on nähtävillä 26.8. – 24.9.2020 ja kaavoittaja on tavattavissa tiistaina 1.9.2020. Kaavakarttaan ja muuhun materiaaliin voi tutustua Kangasalan kaupungin verkkosivuilla.

Kaavaan liittyvät liikennehankkeet ovat edistyneet ja kaavan laadinnan tueksi on laadittu selvityksiä

Kaavan laadinnan tueksi on tehty paljon selvityksiä ja vaikutusten arviointeja. Selvityksiä on valmistunut mm. liikenneverkosta, hulevesien hallinnasta ja ilmastovaikutuksista. Samaan aikaan kaavaehdotuksen kanssa on laadittu kehä 2:n aluevaraussuunnitelmaa Rusko-Lentola -välille. Seudullinen raitiotien yleissuunnittelu on myös käynnissä, ja Saarenmaalla on kaavaehdotuksessa sen mukaisesti kaksi vaihtoehtoista varausta raitiotielinjalle.

Osayleiskaava on laajuudeltaan yli 1200 hehtaaria

Maakuntakaavan periaatteiden mukaisesti kaavan rakenne koostuu laajoista yritysalueista, monipuolisista asuinalueista ja seudullisesta virkistysalueesta.

Kaava toteutuu vähitellen kymmenien vuosien kuluessa ja on sen vuoksi joustava. Asumiselle ja elinkeinoille varattujen alueiden luonne ratkaistaan asemakaavoituksessa, lisäksi suunnittelualueen länsiosassa on laajoja reservialueita. Kaavaluonnoksista saatu palaute on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon ja palauteraporttiin on kirjattu lausuntoihin ja mielipiteisiin kaavoittajan vastaukset.

Osayleiskaava on nähtävillä elo-syyskuussa

Osayleiskaava-aineisto on nähtävillä 26.8. – 24.9.2020. Teknisessä keskuksessa, Urheilutie 13, sekä Kangasalan yleiskaavoituksen verkkosivuilla. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausuntoja ja siitä voi jättää muistutuksia nähtävillä olon aikana. Palaute otetaan huomioon ennen kaavan hyväksymistä talvella 2020-21.

Kaavoittajan kanssa keskustelulle on varattu iltapäivä tiistaina 1.9.2020, jolloin pääkirjaston Harjula-salissa on mahdollista keskustella kaavan sisällöstä klo 13-18 välillä. Kaavoituksesta voi tiedustella myös muita erikseen sovittavia tapaamisaikoja tarvittaessa.

Asemakaavoitus alkaa vuoden vaihteessa

Osayleiskaavan alueella ovat tulevan yritysalueen 1. vaiheen alue ja Kaukajärven rannassa Kuuselantien alue, joiden asemakaavojen suunnittelu alkaa vielä tänä vuonna. Asemakaavoituksen aloitusvaiheessa järjestetään keskustelutilaisuus suunnittelun lähtökohdista. Tilaisuuksista ja nähtävillä oloista tiedotetaan lehdessä ja kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja ja yhteystiedot:

https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/yleiskaavoitus/nahtavilla-ja viereilla-olevia-yleiskaavoja/ruskon-osayleiskaava-kaava-nro-36/

Kangasalan kaupunki

Mari Seppä, kaupunginarkkitehti
p. 044 431 4177

Susanna Virjo, suunnitteluarkkitehti
p. 040 133 6773

etunimi.sukunimi@kangasala.fi