Kunnantien ja Kuohunharjuntien asemakaavamuutosten luonnosvaihtoehdoista järjestetään yleisötilaisuus


Kangasalan ydinkeskustassa Kunnantien ja Kuohunharjuntien risteyksessä on vireillä kaksi asemakaavamuutosta, joilla tutkitaan alueen kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena on mahdollistaa keskustan elinvoiman kasvattaminen ja turvallisen sekä viihtyisän elinympäristön rakentuminen rakennetun kulttuuriympäristön arvot ja maiseman ominaispiirteet huomioiden.

Kaavan valmisteluvaiheen aineistoon voi tutustua yleisötilaisuudessa, joka järjestetään 15.11.2022 Kangasalan pääkirjaston Harjula-salissa, os. Keskusaukio 2. Tilaisuus alkaa kahvituksella klo 16.45 ja jatkuu aineiston esittelyllä klo 17.00. Tilaisuus päättyy klo 18.30.

Kangasalan kaavoitus on valmistellut molemmille suunnittelualueille kolme luonnosvaihtoehtoa, jotka ovat nähtävillä 10.11.–9.12.2022 välisenä aikana palautteen antamista varten. Asemakaava-aineistot ovat nähtävillä kaupungin teknisen keskuksen, os. Urheilutie 13, ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla osoitteessa https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/asemakaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-asemakaavoja/

 

Kaavojen mahdollista toteutusta havainnollistavat katujulkisivuyhdistelmät Kuohunharjuntielle kummankin kaavan kaikista vaihtoehdoista

Kunnantien asemakaavan muutoksessa, kaavassa nro 843, päädyttiin hakemaan ratkaisuja, jotka rajaisivat ja jäsentäisivät alueen nykyistä katutilaa säilyttäen kuitenkin Kangasalle ominaisen harjumaiseman roolin kaupunkikuvassa. Kaavan luonnosvaihtoehdoissa on esitetty toisistaan poikkeavat toteutukset asukasmäärän, toimitilojen laajuuden, pinnoittamattoman maanpinnan osan, kaupunkikuvan ja maiseman osalta.

Kaikki vaihtoehdot esittävät 1960-70-luvuilla rakennettujen heikkokuntoisten liikerakennusten ja tyhjillään olevan asuinkerrostalon purkamista ja korvaamista liike- ja asuinrakentamisella. Vaihtoehdoissa on huomioitu mahdollisuus vaiheittaiseen toteutukseen siten, että Kuohunharjuntie 15:n asuinkerrostalo voi säilyä korttelin länsiosan toteutuessa kaavan mukaisesti ensin. Korkeampaa rakentamista sallivat vaihtoehdot mahdollistavat laajimmin Pikkuharjun rinteen säilyttämistä luonnontilaisena, kun taas matalampi rakentaminen Kuohunharjuntien varressa avaa enemmän näkymiä harjulle. Kaupungintalon asemaa katukuvassa on huomioitu jättämällä tilaa sen ja uudisrakentamisen väliin. Kunnantien katualueelle on varattu tila kevyenliikenteen väylälle.

Kaavan 843 vaihtoehto 1 havainnekuva

Kuohunharjuntien asemakaavan muutoksen, kaava nro 852, kaikissa kolmessa vaihtoehdossa kaupungintalon ja sen arvojen säilymistä ohjataan suojelumerkinnällä, koko kortteli osoitetaan rakentamiselle ja korttelialueen rajausta tarkennetaan Urheilutien ja Kunnantien osalta. Vaihtoehdoissa on esitetty toisistaan poikkeavat toteutukset asukasmäärän, toimitilojen lisääntymisen, virastotalon säilyttämisen, pinnoittamattoman maanpinnan osan ja kaupunkikuvan osalta.

Yhdessä vaihtoehdoista valtion virastotalo säilytetään suurimmaksi osaksi mutta sallitaan kuusikerroksinen laajennusosa, joka sijoittuu rakennuksen koilliskulmaan. Muissa vaihtoehdoissa virastotalo esitetään purettavaksi ja korvattavaksi liike- tai asuinrakennuksilla. Kaavan lähtötavoitteista ja alueen keskeisestä sijainnista johtuen kaikissa vaihtoehdoissa kaupungintalon takana olevalle rakentamattomalle korttelin osalle osoitetaan rakennuspaikka asuinkerrostalolle. Kaupungintalon keskeisen aseman säilymistä katukuvassa ja Kuohunharjuntien kehittymistä viihtyisäksi kävely- ja pyöräily-ympäristöksi on pyritty mahdollistamaan kaikissa vaihtoehdoissa.

Kaavan 852 vaihtoehto 1 havainnekuva

Lisätiedot:

kaavasuunnittelija Eero Aliklaavu, p. 040 729 0779, eero.aliklaavu@kangasala.fi