Järjestöyhteistyön ohje

1. Järjestöyhteistyötä säätelevät lait

Kuntalain velvoitteet  (410/2015) 22§ ja 29§

Kuntalain (410/2015) 22§:n mukaisesti kunnan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti…

 • järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja.
 • selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa.
 • valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin.
 • järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun.
 • suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.
 • tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista suunnittelua ja valmistelua.
Yhdessä olemme enemmän.

Terveydenhuoltolan velvoitteet (1326/2010) 12§

Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Nuorisolain velvoitteet (1285/2016)

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet  huomioon ottaen  luoda  edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Liikuntalain velvoitteet (390/2019)

Kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa, mukaan lukien seuratoiminta.

Kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä osana kuntalain (365/1995) 27 §:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta velvoittaa (166/2019) 7§

Tämän lain tavoitteiden edistämiseksi ja kunnan tehtävien toteuttamiseksi kunnassa tulee tehdä yhteistyötä kunnan eri toimialojen välillä.

Kunnan tulee paikalliset olosuhteet ja voimavarat huomioon ottaen edistää tämän lain tavoitteiden ja tehtävien mukaista toimintaa yhteistyössä muiden kuntien, viranomaisten ja maakunnan sekä kulttuuri- ja taidealan ja muiden toimialojen toimijoiden kanssa.

Kangasala, harjujen halkoma- järjestöjen yhdistämä 

 

2. Kangasalan kaupunkistrategia

 

Kangasalan kaupunkistrategian 2029 visiona on olla hyvinvoiva ja kehittyvä kesäpäivän kulttuurikaupunki.

Strategian arvot ovat: avoin, edelläkävijä, luotettava, turvallinen ja vastuullinen Kangasala.

Strategia rakentuu 9 tavoitteesta, joilla jokaisella on oma teemansa. Järjestöyhteistyön tavoitteet liittyvät
kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Poimintoja näistä keskeisimmistä strategisista tavoitteista:

Hyvinvoivat ja terveet kaupunkilaiset

 • Monipuolinen kesäpäivän kulttuurikaupunki: liikuntaa, harrastusmahdollisuuksia, taidetta, tapahtumia ja museoita
 • Toivotamme tapahtumat tervetulleiksi kaupunkiympäristöömme, julkinen tila on avoin
 • Vahvistamme terveyden vaalimista
 • Ehkäisemme syrjäytymistä ja yksinäisyyttä lieveilmiöineen
 • Tuemme lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kasvun edellytyksiä
 • Lisäämme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
 • Edistämme ikäihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua

Kasvun ja oppimisen edelläkävijä

 • Kasvatamme toisia kunnioittavia, suvaitsevia, sivistyneitä ja kansainvälisiä ihmisiä
 • Yhteisöllisyyttä vahvistamalla ennaltaehkäisemme kiusaamista
 • Mahdollistamme oppimisen kaiken ikäisille

Liikkuva ja harrastava Kangasala

 • Mahdollistamme monipuolista harrastustoimintaa
 • Teemme monipuolista yhteistyötä järjestöjen kanssa

Osallistava ja palveleva, sujuvan arjen Kangasala

 • Kerromme aktiivisesti ja avoimesti toiminnastamme
 • Kuulemme palautteen ja kehitämme asiakaskokemusta
 • Edistämme osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, yhtenä painotuksena perheiden ja vanhemmuuden tukeminen
 • Lisäämme avustuksilla ja yhteistyöllä kolmannen sektorin vaikuttavuutta
 • Vastuullinen viestintä on kaikkien yhteinen asia

Tiivistyvät taajamat ja mahdollisuuksien maaseutu

 • Kehitämme yhtä aikaa sekä kaupunkia että maaseutua.

 

3. Yhteistoiminta ja yhteistyön muodot

Vammaisneuvosto

Vaikuttaa aktiivisesti vammaisten henkilöiden sujuvamman arjen ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Asiakasraati

Aktiivisesti toimiva asiakasraati on kehittämisfoorumi, joka koostuu terveyspalveluja käyttävistä kokemusasiantuntijoista.
Toiminnasta vastaa Kangasalan sosiaali- ja terveyspalvelut.

Urheilujärjestöjen edustajisto

Edustajiston tavoitteena on laaja-alaisen liikuntakulttuurin kehittäminen ja edistäminen Kangasalan kaupungissa.

Lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointiryhmät

Vaikuttavat eri ikäisten kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Kulttuurikuppilat

Kulttuurikuppila on kaikille kulttuurista ja tapahtumista kiinnostuneille avoin keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus.

 

Järjestöillä on Kangasalla monta eri foorumia vaikuttamiseen.

Järjestötapaamiset

Kaupunki kutsuu järjestöjä eri teemoja käsitteleviin vuosittaisiin tapaamisiin.

Uusien kuntalaisten kutsuvierastilaisuus

Vuosittaisessa tilaisuudessa kaupunki kutsuu uudet asukkaat tutustumaan kaupungin palveluihin ja toimintaa.

Kulttuuri- ja hyvinvointitori

Vuosittain järjestettävällä Kulttuuri- ja hyvinvointitorilla paikalliset yhteisöt ja järjestöt pääsevät esittelemään toimintaansa suurelle yleisölle.

Teemakohtaiset tapaamiset, asukkaiden kuuleminen

Kaikki kaupungin palvelukeskukset toteuttavat tarpeen ja aiheen mukaisesti asukkaiden tapaamisia ja kuulemisia.

Kuntalaiskyselyt

Kaikki kaupungin palvelukeskukset toteuttavat tarpeen ja aiheen mukaisesti erilaisia kuntalaiskyselyjä.

 

4. Kumppanuustoiminta

”Kunnissa järjestö- ja vapaaehtoistoimijat ovat aina olleet pai­kallisyhteisöjen
toiminnan ydintä ja merkittävä sosiaalisen pääoman luoja. Kunta voi toiminnallaan mahdollistaa kun­talaisen omaehtoisen toiminnan, jolla hän voi edistää sekä omaa, että lähiyhteisön hyvää elämää.”

Moniarvoisessa kuntayhteisössä kuntalaisen on saatava vai­kuttaa asioiden valmisteluun, päätöksentekoon ja palvelui­den kehittämiseen muutenkin kuin edustuksellisen demo­kratian kautta. Tämä edellyttää uudenlaisten osallisuuden ja vaikuttamisen kanavien luomista. Aktiivinen kansalaisyhteis­kunta on elinvoimaisen ja vetovoimaisen kunnan sydän.” (Opas kunnan järjestöyhteistyöhön, Järjestö 2.0/2020).

Kangasalan kaupunki tarjoaa lukuisia yhteistyömahdollisuuksia kaupungin alueella toimiville järjestöille.

 

 

Kumppanuusyhteistyön tavoitteena on kehittää tuloksellisia yhteistyömuotoja järjestöjen ja kaupungin välillä. Kumppanuutta kuvastavat yhteiset tavoitteet kaupunkilaisten osallisuuden lisäämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kaikkien kumppanuuksien tulee edistää järjestöjen ja kaupungin arvoja ja yleisiä periaatteita sekä tukea kaupungin strategisia tavoitteita.

 

5. Avustukset ja tuet

Kangasalan kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on Kangasalan kaupungin arvojen mukaista ja joka edistää strategisten tavoitteiden toteutumista. Avustusten saajat täydentävät kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustuksia myöntävä toimielin voi vuosittain linjata erityiset painopisteet avustustoiminnalleen.

 

Järjestöjen kannattaa tutustua kaupungin eri avustuksiin.

Avustusta voi saada hakija, jonka kotipaikka on Kangasalan kaupunki tai toiminta, johon avustusta haetaan, sijoittuu Kangasalan kaupungin alueelle. Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyväksyttyjä eettisiä
periaatteita ja hyviä tapoja.

Kangasalan kaupungin avustustoiminnan myöntämisen perusteet on kirjattu ja koottu avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjaan (kh 21.12.2015 § 400). Kaupunginhallitus, lautakunnat ja muut toimielimet noudattavat näitä periaatteita avustusprosessin kaikissa vaiheissa.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen myöntämää toiminta-avustusta voi hakea seuraavat:
-yhdistykset ja säätiöt
-kylätoimikunnat ja –yhdistykset

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Avustukset on tarkoitettu rekisteröidyille yhdistyksille, joiden toiminta edistää kuntalaisten ennalta ehkäisevää ja hyvinvointia lisäävää toimintaa esim. avustus suunnataan ikäihmisten, lapsiperheiden, vammaisten toimintaan.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta avustaa yhdistysrekisterissä olevia kulttuurijärjestöjä toiminta- ja kohdeavustuksin. Kulttuuristipendillä tuetaan nuoria, enintään 35-vuotiaita taiteilijoita ja eri taiteenalojen opiskelijoita ja ne myönnetään hakemuksesta taiteellisten ansioiden perusteella.

Sivistyslautakunta avustaa nuorisojärjestöjä ja järjestäytyneitä nuorisoryhmiä vuosiavustuksella sekä urheiluseuroja vuosi- ja kohde-
avustuksilla ja urheilijoiden stipendeillä. Hakulomakkeet (avataan hakuajan alkaessa) ja tarkemmat ohjeet löydät täältä.

Björkqvist-rahaston apurahat ja stipendit

Björkqvist rahastosta myönnetään apurahoja tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan, korkea-asteen opiskelusta aiheutuvaan erityistarpeeseen ja henkilölle, jonka tieteellinen tai taiteellinen työ edistää kaupungin henkistä tai aineellista kulttuuria.

6. Järjestöille tarjottavat toimitilat

6.1. Kulttuurikortteli

Kulttuurikortteli käynnistettiin hankkeena Kangasalla helmi-huhtikuussa 2019. Kulttuurikorttelin toimijoina ovat Kangasalan pääkirjasto, Kangasala-talo Oy ja Kimmo Pyykkö -taidemuseo, Valkeakoski-opisto/Kangasalan palvelupiste ja nuorisotila Sentteri.

Kohtaamispaikkana Kangasalan kulttuurikortteli -hankkeen tavoitteena oli kulttuurikorttelin toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen, sekä yhteisten vahvuuksien tunnistaminen. Lisäksi tavoitteena oli välittää tietoa kulttuurikorttelin tilojen käyttömahdollisuuksien hyödyntämisestä asukkaille, yhdistyksille ja järjestöille niiden omissa toimissa.

Vaikka itse hanke on jo päättynyt Kulttuurikortteli, sen toiminta ja tavoitteet on jäänyt osaksi kaupungin keskustan toimintoja.
Tavoitteena on edelleen aktivoida erilaisia yhteisöjä tuomaan omia tapahtumia ja tilaisuuksia osaksi kulttuurikorttelitoimintaa. Kulttuurikorttelissa on haluttu huomioida kulttuuripalveluiden lisäksi kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma.

Kangasalan keskustan aluetta kehitetään ja rakennetaan parhaillaan. Uudistettava torialue tapahtumapaikkoineen liittyy olennaisesti jo olemassa olevaan kulttuurikortteliin.

 

Vastaheitto, Anssi Kasitonni
Kirjasto kuuluu osaksi Kulttuurikorttelia. Kuvassa: Vastaheitto, Anssi Kasitonni

Laajennetun kulttuurikorttelin toiminnallinen arvo kaupunkilaisille tulee kasvamaan entisestään. Lue lisää kulttuurikorttelista
ja sen palveluista kaupungin verkkosivulta. Lue lisää kulttuurikorttelista ja sen palveluista täältä.

 

6.2 Kaupungin tarjoamia tiloja

 

Kaupungin vuokrattavista tiloista löytyy useita saunatiloja. Kuvassa Vesaniemen sauna.

Kangasalan kaupunki hallinnoi useita eri käyttötarkoituksiin tarkoitettuja vuokrattavia tiloja. Vuokrattavien tilojen vuokrauksesta vastaa kaupungin vapaa-aikapalvelut. Tilojen vakituiset viikoittaiset käyttövuorot haetaan hakulomakkeilla virallisten hakuaikojen puitteissa, mutta tiloja on mahdollista vuokrata myös satunnaisesti juhliin, tilaisuuksiin, leireille tai kokouksiin yms, mikäli ne ovat vapaina. Tiloja voivat vuokrata niin yksityiset henkilöt, kuin seurat, yhdistykset sekä kaupungin eri yksiköt.

Tiloista osa on paikallisten kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten (alle 18-vuotiaiden toiminta), eläkeläisyhdistysten ja yli 65-vuotiaiden toiminnassa maksuttomia. Kaupungin tarjoamiin tiloihin pääset tutustumaan kaupungin sivuilla. Kaupungin tarjoamiin tiloihin pääset tutustumaan täällä. 

 

7. Järjestöjen osallistuminen kaupungin hyvinvointityöhön

Kangasalan kaupungin hyvinvointityötä tehdään kiinteässä yhteistyössä kaupunkilaisten ja alueen järjestöjen kanssa. Kaupungin hyvinvointityön rakenteet on kuvattu ja vahvistettu kaupunginjohtajan päätöksellä jo vuodesta 2012. Rakennetta ja toimintatapoja on vuosien kuluessa kehitetty ja parannettu, viimeksi elokuussa 2020.

Kaikkiin kaupungin elinkaariajattelun mukaisiin hyvinvointiryhmiin kuuluu kuhunkin neljä kolmannen sektorin edustajaa. Myös
kokemusasiantuntijoita ja kaupunkilaisia kuullaan ja hyödynnetään hyvinvointityössä mm. työpajojen ja kyselyjen avulla.

Kaupunkilaisten osallisuuden edistäminen on yksi hyvinvointityön keskeisiä tavoitteita Kangasalla. Osallisuuden edistäminen on myös osa Suomen hallituksen ja Euroopan unionin tavoitteita. Se on yksi keskeinen keino torjua köyhyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Osallisuutta edistämällä vähennetään eriarvoisuuskehitystä sekä tuetaan terveyttä ja hyvinvointia, mikä on tärkeä tasa-arvon toteutumisen edellytys.

 

 

Kaupungin palveluilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluilla, sekä työllisyyspalveluilla on tärkeä rooli osallisuuden edistämisessä. Varhaiskasvatus, koulut, työpaikat, järjestöt, harrastusseurat, seurakunnat ja yhdistykset ovat osaltaan tärkeitä osallisuuden vahvistajia. Asukkaat, asiakkaat ja kokemusasiantuntijat ovat mukana kaupungin palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Kaupunkilaisten aktiivisuuden tukeminen ja yksilön oman toimijuuden vahvistaminen edistävät osallisuutta.

8. Järjestöyhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistoimenpiteet

 

8.1 Järjestöyhteistyö

Järjestöillä ja vapaaehtoistoiminnalla on moninaiset vaikutukset kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin veto-, pito- ja elinvoimaan.

Järjestöyhteistyö vaatii tiivistä yhteydenpitoa järjestöjen ja kaupungin välillä, jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteistä kehittämistä. Sen vuoksi säännölliset järjestötapaamiset vähintään kerran vuodessa ja tiivis yhteistyö kaupungin toimijoiden ja järjestöagenttien välillä ovat keskeinen kehittämiskohde.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja sen esille nostaminen osana järjestöyhteistyötä on kehittämistoiminnan tavoitteena. Vireillä on ajatus kaupungista vapaaehtoistyön mahdollistajana. Jatkossa selvitellään mahdollisuuksia ja keinoja, miten kaupunki työnantajana voisi tukea vapaaehtoistoimintaa osana kaupungin työntekijöiden työtä.

 

”Kangasalan hyvä talkoohenki – vaalitaan, arvostetaan ja kehitetään”

 

Toiminnan ja tapahtumien järjestäminen ei ole mahdollista pelkästään yhdistysten ja järjestöjen toimesta ilman vapaaehtoisia talkoolaisia. Talkookulttuuri on ehkä vähän hiipumassa, vapaaehtoisten talkoolaisten löytäminen on kaikille tapahtumia järjestäville tahoille haaste. Tavoitteena on elvyttää tätä toimintaa ja luoda mahdollisuuksia osallistumiseen. Tämän tavoitteen edistämisessä voidaan hyödyntää myös uusien sähköisten alustojen käyttöä niin, että eri toimijoiden olisi helpompi tehdä yhteistyötä ja osallistua vaikka yksittäisen tapahtuman järjestelyyn sitoutumatta muuten säännölliseen toimintaan.

8.2 Tietoa järjestöjen toiminnasta

Tarpeeseen saada tietoa järjestöistä on herätty myös valtakunnallisesti. Siihen tarpeeseen on koottu valtakunnallinen toimeksi.fi -verkkopalvelujen kokonaisuus, joka linkittää kansalaistoimintaa yhteen. Toimeksi.fi sivustoon pääset tutustumaan täältä. Valtakunnallisen sivuston lisäksi palveluun kuuluvat 12 maakunnallista verkkopalvelua, joiden kautta järjestöt ja paikalliset yhdistykset kertovat toiminnastaan. Pirkanmaalla sivusto on nimeltään Lähellä.fi. Sivustoon pääset tutustumaan täällä.

Kaikkien järjestöjen kannattaa täyttää tietonsa Lähellä.fi sivustolle. Sivuston kautta järjestöjen ajantasaiset tiedot on mahdollista linkittää suoraan myös kaupungin verkkosivuille ja palveluohjauksen käyttöön. Tämän toiminnan avulla kaupungin työntekijät ja kaupunkilaiset pääsevät helposti ajantasaisen järjestötiedon äärelle. Tietojen kokoaminen lähellä.fi -sivuilla on käynnistynyt keväällä 2020 ja sitä jatketaan edelleen. Sivujen hyödyntäminen palveluohjauksen tukena on lähitulevaisuuden yksi yhteinen kehittämistoimenpide järjestöyhteistyössä.

8.3 Järjestöavustukset

Kaupunki turvaa järjestö- ja yhdistystoiminnan toimintaedellytyksiä avustamalla ja tarjoamalla tiloja järjestöjen toimintaan. Sote-uudistuksen myötä järjestöjen avustustoimintaan saattaa tulla muutoksia, jos osa erityisesti sote-järjestöjen avustuksista siirtyy tuleville hyvinvointialueille. Tätä kehitystä seurataan myös Kangasalla ja avustustoimintaan tehdään muutoksia sen mukaisesti.

Tavoitteena on tulevaisuudessa kytkeä kaupungin vastuulle jäävä avustustoiminta tiiviimmin kaupungin strategiatyön ja
hyvinvointityön osaksi. THL kerää kootusti tietoa kuntien järjestöavustuksista TEA-Viisari-tiedonkeruun yhteydessä. Tiedot päivittyvät joka toinen vuosi.

8.4 Kulttuuri- ja hyvinvointitorin kehittäminen

Kulttuuri- ja hyvinvointitori on ollut jo vuosien ajan Kangasalan kaupungin ja järjestöjen yhteinen ja näkyvin ponnistus. Vuosittaisena tapahtumana se on kerännyt laajan joukon toimijoita yhteen ja kaupunkilaisia tutustumaan järjestöjen tarjoamiin toimintamahdollisuuksiin. Tapahtumalla on paikkansa osana kaupungin tapahtumien kirjoa ja sitä pitää jatkossakin ylläpitää ja kehittää. Yhtenä tapahtuman kehittämisajatuksena on vahvistaa järjestöjen toiminnan markkinointia ja jäsenhankintaa, sekä tiedotusta järjestötoiminnan mahdollisuuksista kaupungissa.

Kulttuuri- ja hyvinvointitori tapahtumaan voit tutustua tarkemmin täältä.

Kulttuuri- ja hyvinvointitori järjestetään kerran vuodessa.

8.5 Ehkäisevä päihdetyö osana järjestöyhteistyötä

Tulevaisuuden tavoitteena on lisätä järjestöjen kanssa myös ehkäisevään päihdetyöhön liittyvää yhteistyötä. Saumaton yhteistyö eri toimijoiden kesken on tärkeää vaikuttavan ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseksi ja eri väestöryhmiin kohdentamiseksi.

8.6 Viestintä

Tärkeänä osana järjestöyhteistyön kehittämistä on viestinnän tehostaminen. Ajankohtaisena asiana on järjestöyhteistyöohjeen
julkistaminen ja siitä viestiminen kaupunkilaisille ja kaupungissa toimiville järjestöille. Työssä hyödynnetään kaupungin verkkosivuja ja sosiaalista mediaa, kohtaamisia kaupunkilaisten kanssa, Kangasalan kaupunki-infoa, sekä paikallislehtien välityksellä tapahtuvaa tiedottamista.

Toinen kehittämistavoite on vahvistaa järjestöjen tapahtumatiedotusta yhteistyössä kaupungin tapahtumakoordinaattorin kanssa lisäämällä järjestöjen tapahtumatietoja kaupungin tapahtumakalenteriin.

 

9. Kaupungin järjestöagentit

Kangasalan kaupungin järjestöagenttien tehtävänä on edistää kaupungissa toimivien yhdistysten välistä yhteistyötä ja toimia yhteyshenkilöinä yhdistysten ja kaupungin välillä. Järjestöagentit kehittävät yhteistyötä esimerkiksi tapahtumien ja muun kaupunkilaisille järjestettävän toiminnan kautta. Järjestöagentit ovat myös mukana järjestämässä järjestöyhteistyöhön liittyviä säännöllisiä yhdistystapaamisia.

Järjestöagentit toimivat aktiivisessa yhteistyössä Kangasalan kaupungin kanssa ja tapaavat säännöllisesti kaupungin edustajia. Kangasalan järjestöagentteina toimivat Miska Jokinen, Stiina Lahikainen sekä Tanja Tomminen.

 

 

10. Hyödyllisiä verkkosivuja ja oppaita

11. Tutustu

Kangasalan järjestöagentti Miska Jokinen kävi Kangasalan Kulttuuri- ja hyvinvointitorin liveohjelmassa tiistaina 13.4. kertomassa järjestöyhteistyöstä.

Katso Miskan puheenvuoro alapuolelta aukeavalta videolta.