Yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevat rajoitukset jatkuvat 31.8. asti


Hallitus on 6.5.2020 antanut periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Päätöksen mukaan kokoontumisrajoituksia on edelleen tarpeen asettaa, vaikkakin maaliskuussa asetettuja rajoituksia lievennetään hallituksen linjauksen mukaisesti asteittain.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 16.6.2020 antamassaan päätöksessä pitänyt aiemmin 19.5.2020 annetussa päätöksessä asetetut rajoitukset entisellään, mahdollistaen lisäksi yli 500 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa päätöksessä erikseen esiin tuoduin edellytyksin. Päätös on voimassa ajalla 1.7.–31.7.2020.

Valtioneuvosto on 17.6.2020 täsmentänyt kokoontumisrajoituksia koskevia suosituksiaan 1.8.2020 lukien.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntalakiin nojaavalla 1.7. antamallaan päätöksellä toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 500 henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 500 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 1.8.–31.8.2020.

Kangasalan kaupunki on ohjeistanut oman organisaationsa tilaisuuksien järjestämisen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätösten ja hygieniasuositusten mukaisesti.

Ajantasainen tieto ja päivitetyt ohjeet kaupungin verkkosivuilla

Kaupunki seuraa valtakunnallista ohjeistusta ja päivittää omia ohjeitaan tilanteen mukaan. Tavoitteena on edelleen ehkäistä viruksen leviämistä.

Kangasalan kaupunki tiedottaa ajankohtaisista toimintaansa vaikuttavista muutoksista kaupungin verkkosivuilla www.kangasala.fi, joita kannattaa seurata aktiivisesti sekä eri asiakasryhmille kohdennetusti.