Vehoniemen- ja Syrjänharjun virkistys- ja matkailutoimintaa kehitetään


Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan yhteisessä VehoSyrjä -hankkeessa suunnitellaan keinoja Vehoniemenharjulta Pälkäneen Syrjänharjulle ulottuvan aluekokonaisuuden virkistyksen ja matkailun kehittämiseksi.

Monipuolistunut ulkoilukäyttö ja alueen matkailua ja virkistystä edistävät tavoitteet antoivat sysäyksen kuntien välisen yhteistyön viriämiseen. Keskeistä hankkeessa ovat alueen elinkeinojen hyötyminen sekä luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvojen turvaaminen.

Vehoniemen- ja Syrjänharjun luonto, geologia ja maisemat ovat ainutlaatuiset ja alueen saavutettavuus on hyvä Tampere-Lahti valtatien (12) varrella. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 Vehoniemenharjulta Syrjänharjulle ulottuva virkistysalue on osa matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealuetta ja kytkeytyy valtakunnallisesti arvokkaisiin harjualueisiin. Maa-ainesten otto on jättänyt oman jälkensä alueen maisemaan ja vaikuttaa osaltaan virkistyskäytön mahdollisuuksiin.

Metsätalouden, maa-ainesten oton ja luonnonsuojelun lisäksi alue on monipuolisessa virkistyskäytössä. Patikoijien ja hiihtäjien lisäksi alueesta nauttivat mm. maastopyöräilijät, Telemark-retkihiihtäjät ja moottorikelkkailijat. Myös koiraharrastajat ja ratsastajat vierailevat alueella ahkerasti.

Hanketta viedään eteenpäin yhteistyössä alueen toimijoiden, muun muassa yrittäjien, harrastajaryhmien ja maanomistajien kanssa. Eväitä hankkeelle onkin jo kerätty kahdessa ideointipaja-tilaisuudessa. Ensimmäinen ideointipaja alueen tulevaisuuteen liittyen järjestettiin elokuussa 2017 joukolle alueen toimijoita sekä toinen maaliskuussa 2018 kohdealueen maanomistajille. Kummassakin ideointipajassa nousivat esiin muun muassa alueen reitistön ja retkeilyvarustuksen kehittämistarpeet ja olemassa olevien elinkeinojen säilyminen.

Luonnonsuojelun ja toisaalta myös metsätalouden tavoitteet sopivat hyvin virkistyskäytön kanssa yhteen, kun kokonaisuus otetaan suunnittelussa huomioon. Hoidetussa metsässä on ilo liikkua ja hyvin suunnitellut ja ylläpidetyt polut vähentävät maaston kulumista ja ohjaavat ulkoilijoiden kulkua.

”Vehoniemen- ja Syrjänharju tarjoavat ainutlaatuiset puitteet niin luontoelämyksille kuin elinkeinojen kehittymiselle. Sijainti on hyvä jopa ulkomaisille vieraille. Harjut ovat osa Kangasalan ja Pälkäneen identiteettiä ja niiden vahvuuksien esiin tuomiseksi ja yhdistämiseksi on hienoa tehdä työtä,” kuvaa suunnittelija Ruut Rabinowitsch-Jokinen.

Hankkeen seuraavina askeleina ovat virkistyskäytön suunnittelu Kangasalan kaupungin omistamalla maalla entisellä soranottoalueella sekä virkistysreittien kehittämisen suunnittelu kummankin kunnan puolella.

”Parhaillaan keräämme tietoja käytössä hyviksi todetuista virkistysreiteistä Vehoniemen- ja Syrjänharjun alueella ja toiveista niiden suhteen. Tämän jälkeen laadimme vaihtoehtoisia linjauksia ja keskustelemme niistä maanomistajien kanssa”, kertoo Rabinowitsch-Jokinen.

Polkureiteistä kiinnostuneiden toivotaankin olevan yhteydessä Kangasalan rakennusmestari Antti Nikkiseen kesäkuun aikana.

Lisätietoja:
Kangasalan kaupunki

Antti Nikkinen,rakennusmestari, antti.nikkinen(at)kangasala.fi, puh. 040 0926205
Irene Suhonen, elinkeinoasiamies, irene.suhonen(at)kangasala.fi, puh. 040 133 6822

Ruut Rabinowitsch-Jokinen, suunnittelija, kaavoitus
ruut.rabinowitsch-jokinen(at)kangasala.fi,  puh. 040 133 6199

Pälkäneen kunta
Elina Heinonen, matkailusihteeri, elina.heinonen(at)palkane.fi, puh. 050 911 078

Vehoniemenharjulla on runsaasti virkistysarvoja ja -mahdollisuuksia.

Hankkeessa keskitytään Pirkanmaan maakuntakaavassa (2040) osoitetulle virkistysalueelle ja siihen läheisesti kytkeytyville alueille Kangasalan ja Pälkäneen rajalla.