Perusopetuksen koulujen oppilaaksiottoalueita koskevan asukaskyselyn tulokset


Kangasalan kaupungin sivistyskeskus on 18.-31.10.2021 toteuttanut verkkokyselyn, joka koskee perusopetuksen oppilaaksiottoalueiden muuttamista koskevia suunnitelmia. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 1631. Kiitämme aktiivisuudesta!

Oppilaita koskevien kyselyjen tulokset lähetetään Wilman kautta ao. huoltajille.

Verkkokyselyn ja oppilaskyselyjen tulokset on esitelty sivistyslautakunnalle 16.11. kokouksessa.

Tulokset ovat nähtävillä myös verkkosivujen Osallistu ja vaikuta -osiossa.

Asukaskyselyn tulokset

Kyselyn vastauksia tarkasteltiin kokonaisuutena kunkin kysymyksen osalta ja lisäksi jaettiin alueittain lähempää tarkastelua varten. Vastauksista määriteltiin alueellisia tuloksia, joita vertailtiin myös keskenään. Myös avoimen kysymyksen vastauksista laadittiin yhteenveto.

Huoltajien mielestä lapsen koulun suhteen kolme tärkeintä asiaa olivat koulun läheisyys, turvallinen matka kouluun sekä hyvät kävely- ja pyöräilyreitit kouluun.

Kyselyssä esitettiin väittämiä, joihin tuli otti kantaa asteikolla 1-5 (1= täysin eri mieltä… 5=täysin samaa mieltä). Väittämiin oli myös mahdollista olla ottamatta kantaa.

Alakoulujen oppilaaksiottoalueiden yhdistäminen nauhataajaman alueella jakoi mielipiteitä ja vastauksia oli sekä puolesta että vastaan. Kantaa asiaan oli ottanut 81 % vastaajista. Kaikkien vastaajien keskiarvo oli 2,6. Myönteisimmin asiaan suhtauduttiin Suoraman, Ruutanan, Tursolan, keskustan, Liuksialan ja Kuhmalahden alueilla.

Lähes kaikki vastaajat pitivät tärkeänä sitä, että sisarukset ja kaverit pääsevät samaan kouluun. Alueellisia eroja ei ollut juurikaan kummankaan kysymyksen vastauksissa. Kantaa näihin väittämiin otti vastaajista 96 – 97 %.

Pienten koulujen elinvoimaisuuden säilyttäminen on tärkeää lähes kaikkien vastaajien mielestä (keskiarvo 4,1). Vähiten kannatusta asia sai Huutijärven koulun oppilaaksiottoalueella (keskiarvo 3,2) ja eniten Sahalahdella ja Kuhmalahdella (keskiarvo 4,7). Kantaa asiaan otti 96 %.

Kuhmalahden alueen asukkaat pitivät tärkeänä, että oppilaita ohjataan Sariolan koulun alueelta Kuhmalahden koulutaloon, mikäli se opetuksen järjestämisen kannalta on tarpeellista (keskiarvo 4,3). Vähiten kannatusta asia sai Sahalahden alueella (keskiarvo 2,5). Kantaa asiaan otti 67 % kaikista vastaajista.

Vatialan koulun alueelta Lamminrahkan yhtenäiskouluun oppilaiden ohjaamista koskevaan väittämään otti kantaa 71 % kaikista vastaajista. Vastausten keskiarvo oli 2,9. Vatialan alueen asukkaat olivat jokseenkin eri mieltä asiasta ja heidän vastaustensa keskiarvo oli 1,9.

Yläkoulujen oppilaaksiottoalueiden yhdistämistä koskevaan väittämään otti kantaa 84 % vastaajista ja keskiarvo oli 2,8. Myönteisimmin tähän suhtauduttiin Suoraman, Liuksialan, Tursolan, keskustan ja Ruutanan alueilla.

Sariolan yhtenäiskoulun 7.-9. luokkien opetuksen jatkumisen tärkeyteen otti kantaa 81 % ja kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,3. Myönteisimmin asiaan suhtautuivat Kuhmalahden (5,0) ja Sahalahden (4,8) alueiden asukkaat. Vähiten väittämä sai kannatusta Huutijärven koulun oppilaaksiottoalueen asukkaissa (3,3).

Huutijärven alueen oppilaiden ohjaamiseen 7. luokasta alkaen sekä Sariolan yhtenäiskouluun että Pikkolan kouluun otti kantaa 80 % vastaajista ja kaikkien vastausten keskiarvo oli 2,8.  Vähiten väittämä sai kannatusta Huutijärven koulun oppilaaksiottoalueella (keskiarvo 1,7). Myönteisimmin suhtauduttiin Sahalahdella (3,4) ja Kuhmalahdella (4,0).

Suoraman koulun Kasvitarhan ja Pikonkankaan alueiden oppilaiden ohjaamiseen myös Pikkolan kouluun suhtauduttiin pääsääntöisesti myönteisesti (keskiarvo 3,5). Kantaa asiaan otti 66 % vastaajista. Keskustan, Liuksialan ja Tursolan alueilla asiaan suhtauduttiin myönteisimmin (keskiarvo 3,9). Alueiden väliset erot olivat pieniä. Suoraman alueen vastaajien vastausten keskiarvo oli 3,6.

Avoimeen kysymykseen (Terveiseni Kangasalan perusopetuksen oppilaaksiottoalueiden uudelleentarkastelun työryhmälle) otti kantaa noin 43 % vastaajista. Eniten avoimia kannanottoja tuli Huutijärven alueelta. Yleisesti asukaskyselyn vastauksissa tuotiin esille huoli kaverisuhteiden säilymisestä ja sisarusten pääsemisestä samaan kouluun. Selkeää koulupolkua esikoulusta yläkouluun pidettiin tärkeänä. Toivottiin myös mahdollisuutta vaikuttaa lapsen koulupolkuun. Erityisesti alakouluikäisillä turvallista ja kohtuullisen mittaista koulumatkaa pidettiin tärkeänä. Lähikoulujen elinvoiman säilyttämistä kannatettiin useissa vastauksissa.  Tärkeänä pidettiin turvallista ja terveellistä oppimisympäristöä. Esille tuotiin myös pienten luokkakokojen merkitys, jotta opettajalla on riittävästi aikaa oppilaille. Kyselyn ajankohtaa syysloman alussa pidettiin huonona. Toivottiin myös, että muutossuunnitelmista olisi tiedotettu aiemmin.

Kaupungin opetuspalvelut sai arvokasta tietoa asukkaiden ja huoltajien näkemyksistä vastausten kautta. Tätä tietoa kaupunki pystyy hyödyntämään opetuspalveluiden kehittämisessä. Sivistyslautakunta ottaa asukaskyselyn tulokset mahdollisuuksien mukaan huomioon päätöstä tehdessään.

Kiitos kaikille vastaamisesta!

Lisätiedot:

opetuskoordinaattori Marja Mattila, marja.mattila@kangasala.fi, puh. 050 315 2853

rehtori Timo Santamäki, timo.santamaki@kangasala.fi, puh. 050 373 8647