Lamminrahkan viheralueilla lisätään luonnon monimuotoisuutta


Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen viherverkosto, yhteensä noin 14 ha, josta nähtävillä nyt alueet 1-6, 10 ja 11, yhteensä noin 10,5 ha.

Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen viheralueiden puistosuunnitelmat ovat valmistuneet ja nähtävillä 11.12.2019 asti osoitteessa https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/viheraluesuunnittelu/

Lamminrahka muodostuu kylistä, joita ympäröivät viheralueet. Viheralueet ovat yhteydessä toisiinsa ja muodostavat verkoston, joka yhdistää jokaisen kylän toisiinsa ja laajempiin metsäalueisiin.

Viheralueiden nykyistä metsäpuustoa ja metsänpohjaa säilytetään mahdollisimman paljon ja rakentamisen seurauksena syntyville luiskille ja kaivannoille palautetaan metsänpohjan kasvillisuus. Jos puustoa on poistettava rakentamisen yhteydessä, sitä täydennetään uusin istutuksin. Puulajeiksi valitaan pääasiassa jalostamattomia kotimaisia lajeja, myös harvinaisempia jalopuita ja liito-oravalle tärkeitä haapoja. Luonnon monimuotoisuutta lisätään Lamminrahkassa myös ennallistamalla tulvatasanteille korpista luontotyyppiä ja jättämällä maastoon lahopuita.

– Lahopuu on yksi keskeisimmistä keinoista lisätä metsäluonnon monimuotoisuutta. Lahopuulajeista kolmannes on uhanalaisia. Osa lajeista on tyytyväisiä pystylahopuihin, mutta suurin osa niistä tarvitsee elinympäristökseen järeää maalahopuuta, kertoo Lamminrahkan viheralueiden suunnittelua ohjannut suunnittelija Milla Santalehto.

Viheralueille rakennetaan kävely- ja pyöräilyreitistö, jota pitkin pääsee mm. oikaisemaan asuinalueilta keskustan palveluihin, kuten kouluun, päiväkotiin ja kaupoille. Reitit tulevat täydentymään seuraavissa Lamminrahkan rakentamisvaiheissa. Reitit ovat kivituhkapintaisia. Niistä muodostetaan ympyrälenkkejä, joiden nimi, tunnus ja pituus merkitään opastein maastoon. Keskustan ympäri kulkeva city-lenkki on kaikkina vuodenaikoina kunnossapidetty ja valaistu. Sen varrella on ympäristötaidetta ja penkkejä ja se soveltuu levähdyspaikkojen ansiosta myös vanhemmalle väestölle. Toisen ympyräreitin varrelle on keskitetty kuntoiluvälineitä. Kummankin reitin varrella on kulkijaa ilahduttavia ”pesiä”, jotka muodostuvat esimerkiksi erilaisista kumpareista ja niiden välisistä tiloista sekä maisemapuista, kivenlohkareista ja lahopuista. Kumpareet kasataan lähellä syntyneistä ylijäämämaista. Jokainen pesä on erilainen ja tarjoaa erilaisen paikan esimerkiksi luonnon tarkkailuun, rauhoittumiseen, leikkimiseen tai liikkumiseen.

– Ulkoilureitistön elämyksellisyyttä voidaan lisätä pienin keinoin. Vaihtelevuus ja etapit ovat tärkeitä erityisesti lasten liikkumaan innostamisessa, korostaa Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen.

Viherverkosto palvelee myös eliöiden siirtymäreitteinä viheralueelta toiselle ja laajemmille metsäalueille. Suunnittelussa on huomioitu erityisen tarkasti liito-oravan elinympäristöt ja niiden väliset yhteydet. Suunnitelman työnimenä onkin ollut ”liito-oravan lysti”: Luomalla hyvää ympäristöä liito-oravalle luodaan samalla hyvää ympäristöä ihmiselle.

Viherverkosto sijaitsee pääosin maaston alavimmilla alueilla ja toimii samalla hulevesien imeyttämisen, pidättämisen ja johtamisen alueina ennen hulevesien päätymistä vesistöön. Lamminrahkassa hulevedet ohjataan pääosin nykyistä ojaverkostoa pitkin, jota levennetään paikoin. Ojien patorakenteet pidättävät vesiä ja luovat tulvatasanteita, joille voidaan palauttaa korpisen luontotyypin kasveja ja monipuolistaa myös siten metsäluontoa. Ojan pohjia on muotoiltu niin, että nekin pidättävät vesiä paremmin kuin tasainen pohja. Lamminrahkan alueen hulevedet laskevat Tampereen Halimasjärveen, jonka rannat ovat luonnonsuojelualuetta.

– Hulevesien luonnonmukainen hallinta on osa kestävää kaupunkisuunnittelua. Sen avulla vähennetään vesistöjen kuormitusta ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvia haittoja, ylläpidetään maan luontaista vesitaloutta sekä lisätään ympäristön viihtyisyyttä, toteaa hulevesisuunnittelija Lassi Lahti Ramboll Finland Oy:stä.

Ote viheralueen numero 6 puistosuunnitelmasta.

Lamminrahkan asemakaava-alueen rakennetummat viheralueet ovat Liikuntapuisto ja kaksi leikkipuistoa. Liikuntapuiston suunnitelma on laadittu erikseen ja ollut nähtävillä aiemmin syksyllä. Leikkipuistojen suunnitelmat tulevat nähtäville alkuvuodesta 2020. Liikuntapuisto rakennetaan samanaikaisesti koulukeskuksen ensimmäisen vaiheen kanssa eli vuoteen 2023 mennessä. Nyt nähtävillä olevat viheralueet rakennetaan vuosina 2020-2025.

Suunnitelmat
Suunnitelmat ja ovat ladattavissa kahden viikon ajan myös täältä: https://we.tl/t-qUavb8hUE5

Lisätietoja

Kangasalan kaupunki:

kaupunginpuutarhuri Jari Järvinen
p. 050 550 9079, jari.jarvinen(at)kangasala.fi

suunnittelija Milla Santalehto
p. 044 481 3009, milla.santalehto(at)kangasala.fi

Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen
p. 040 133 6329, sanna.karppinen(at)kangasala.fi

www.lamminrahka.fi

Ramboll Finland Oy: 

maisema-arkkitehti Anni-Maija Fincke
p. 040 548 0918, anni-maija.fincke(at)ramboll.fi

miljöösuunnittelija Maria Rautajoki
p. 050 372 8528, maria.rautajoki(at)ramboll.fi

hulevesisuunnittelija Lassi Lahti
p. 040 6211 024, lassi.lahti(at)ramboll.fi