Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen sote-uudistuksen yhdyspintatyöryhmään


Sote-uudistuksen alueellisen valmistelun jaosto on nimennyt 17.12.2020 alueellisen valmistelun tueksi yhdyspintatyöryhmän toimikaudeksi 17.12.2020 – 31.3.2023. Kehyskuntaverkoston*) edustajaksi työryhmään on nimetty Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen

Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden tehtävänjaon toimivuudessa eräs oleellisimmasta kohdista tulee olemaan kunnan ja maakunnan välisen yhdyspinnan toimivuus. Yhdyspinnat ovat monimuotoisia ja niitä tulee tarkastella useasta eri näkökulmasta.
Tulevassa rakenteessa yhdyspintojen merkitys korostuu jo pelkästään hallinnollisen rakenteen vuoksi. Kuntien erilaisuus sekä kuntien muuttuminen yhä enemmän kuntakonserneiksi vaikuttavat yhdyspintoihin ja kuntien toimintaan.
Yhdyspintatyöryhmän tavoitteena on selkeyttää ja rakentaa kokonaisuutta huomioon ottaen kuntien muutokset ja muodostuvat hyvinvointialueet. Työllä on tiivis kytkös alueelliseen valmisteluun ja sitä ohjaa alueellisen valmistelun jaosto.
Valmistelutyössä kuullaan käytännön tekijöitä niin kunnista, maakunnista kuin uudistusta valmistelevista organisaatioistakin.

Yhdyspintatyöryhmän tehtävät:
• Suunnitella yhdyspintatyö osana sote-uudistusta
• Huolehtia yhdyspintatyön yhteys valtakunnalliseen sote-uudistuksen tiekarttaan
• Tunnistaa kriittiset yhdyspintakokonaisuudet ja keskeiset prosessit
• Kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välistä yhdyspintatoimintaa ja ohjausta käytännön tasolla
• Hahmottaa ja kuvata hyvinvointialueen ja kuntien välisiä toiminnan prosesseja

Yhdyspintatyöryhmän jäsenet
• Sosiaali-ja terveysministeriö, pj (2)
• Valtiovarainministeriö (1)
• Sisäministeriö (1)
• Opetus- ja kulttuuriministeriö (2)
• Työ- ja elinkeinoministeriö (1)
• Ympäristöministeriö (1)
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (1)
• Kuntaliitto (1) SOSTE (1)
• Liikuntajärjestöt (1)
• Kulttuurijärjestöt (1)
• Muodostuvat hyvinvointialueet (maks. 5)
• Helsingin kaupunki (1)
• Kaupunkipoliittinen työryhmä (1)
• Seutukaupunkiverkosto (1)
• Kehyskuntaverkosto (1)
• Pienten kuntien verkosto (1)
• Pelastuslaitokset (2)
• Maakuntien liitot (1)

*Kehyskuntaverkosto
Kehyskuntaverkosto on Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kuopion, Lahden, Ou-lun, Seinäjoen, Tampereen, Turun ja Porin kehyskuntien muodostama yhteistyöverkosto. Verkos-toon kuuluu kaikkiaan 34 kehyskuntaa. Verkoston tehtävänä on toimia jäsentensä ennakoiva-na edunvalvojana sekä kirkastaa kehyskuntien roolia ja merkitystä niin alueellisella kuin kansal-lisallakin tasolla. Tavoitteena on luoda ja lisätä kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia kaupun-kiseutujen yhteistyötä vahvistamalla.
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kaupunkipolitiikka/kehyskuntaverkosto

 

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Oskari Auvinen p. 040 133 6311
etunimi.sukunimi@kangasala.fi