Kangasalan talous pysyy tasapainossa menolisäyksistä huolimatta


Kangasalan kaupungin vuosien 2019–2021 taloussuunnitelma perustuu valtuuston keväällä hyväksymään uuteen kaupunkistrategiaan. Onnistuminen aiempien vuosien voimakkaassa talouden tasapainottamisessa mahdollistaa kasvavan kaupungin lisäpanostukset kaupunkilaisten palveluihin ja tärkeimpien investointien toteuttamisen. Pakollisten menojen merkittävä kasvu kuitenkin kaventaa liikkumavaraa ja luo haasteita tulevien vuosien talousarvioiden laatimiselle. Vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa tulos on 2,25 miljoonaa euroa plussalla ja tulokset pysyvät positiivisina myös suunnitelmakausilla, mutta arvioitu tulos painuu vuoteen 2021 mennessä 0,41 miljoonaan euroon.

Kasvava Kangasalan kaupunki panostaa vuonna 2019 niin työllisyyteen, varhaiskasvatukseen, opetukseen, elinkeinojen kehittämiseen kuin keskustan vetovoimaisuuden kehittämiseenkin. Myös ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen näkyy läpi talousarvion mm. joukkoliikennepanostuksina, uusien tiiviiden asuinalueiden kehittämisenä ja Tarastenjärven kiertotalousalueen kehittämisenä.

Valmistunut talousarvioehdotus lisää kaupungin menoja aiempaan verrattuna huomattavasti, yhteensä 6,7 prosenttia, mikä tarkoittaa toimintamenojen lisääntymistä yhteensä 12,5 miljoonalla eurolla viime vuosiin verrattuna. Suurin syy kustannusnousun taustalla on valtakunnallisesti hyväksytyt palkkaratkaisut, joiden myötä kaupungin käyttömenoihin tulee yli 4 miljoonan euron lisäys. Kustannusten nousu näkyy selvästi suurimmissa palvelukeskuksissa, sivistys- sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotka ovat vahvasti henkilöstövaltaisia aloja. Viime vuosina vähentynyt henkilöstön määrä kasvaa vain hieman, mutta resursointia voidaan kuitenkin lisätä mm. opetukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ympärivuorokautisen hoivan lisäämiseen ja erikoissairaanhoitoon.

Aiempien vuosien talouden tasapainottamistyön ansiosta Kangasalan talous saadaan pidettyä myös vuoden 2019 talousarviossa positiivisena. Vuosikate jää kuitenkin niin talousarvio- kuin suunnitelmavuosienkin osalta liian alhaiseksi ja vuotuinen ylijäämä liian pieneksi kattaakseen riittävän osan investoinneista. Kahden edellisen tilinpäätöksen yhteydessä tehtyjen investointivarausten merkitys korostuukin lähivuosina, sillä ilman tätä ennakkoon varautumista kaupungin kehittämiseen ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen suunnatuista investoinneista olisi jouduttu karsimaan merkittävästi. Lisäksi kaupungin velkamäärä kasvaa, mutta suunnitellusti.

– Merkittävät palveluinvestoinnit parantavat kaupunkilaisille annettavien palvelujen laatua, joita voidaan tuottaa uusissa, ajanmukaisissa tiloissa. Samalla investoinneista aiheutuvat poistot kuitenkin nousevat nopeasti ja aiheuttavat tulevina vuosina haasteita, joihin on varauduttava, talousjohtaja Seppo Saarinen toteaa.

Investointien määrä perustuu kaupungin kokonaistalouden kestävyyteen, kykyyn rahoittaa investoinneista aiheutuvat poistot sekä kykyyn kattaa investoinneista seuraavat käyttötalousmenot. Seuraavan vuoden merkittävimpiä investointeja ovat mm. Vatialan koulu, Lamminrahkan liittymä ja keskustan pysäköintitalo.

– Kokonaisuutena investointimme sekä kuluvalta vuodelta että seuraavalta kolmivuotiskaudelta ovat yhteensä yli 100 miljoonaa euroa, mikä kertoo Kangasalan vetovoimasta, kasvusta ja kehityksestä, kaupunginjohtaja Oskari Auvinen sanoo.

Kangasala kasvaa osana kaupunkiseutua ja siksi raja-alueyhteistyö on yhä tärkeämpää kaupungin kehittymiselle. Lamminrahkan, Tarastenjärven ja Saarenmaan alueita Kangasala kehittää yhdessä Tampereen kanssa.

Suunnitelmavuosina myös elinkeinopalveluiden ja matkailun kehittäminen on asetettu painopistealueiksi. Lisäksi varaudutaan maakuntauudistukseen.

Kaupunginjohtaja Auvisen mukaan kasvava Kangasala on myönteisen kehityksen kierteessä: uudet asukkaat tuovat toki aina lisää menoja, mutta myös kaivattuja veroeuroja ja ennen kaikkea myös uusia ideoita, ajatuksia ja elinvoimaa.

– On tärkeää rakentaa Kangasalasta jatkuvasti houkuttelevaa ja viihtyisää elinympäristöä, jotta pärjäämme alati kovenevassa kilpailussa kaupunkiseudulla.

 

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311, oskari.auvinen@kangasala.fi
talousjohtaja Seppo Saarinen, p. 050 513 7777, seppo.saarinen@kangasala.fi