Kangasalan kaupunki panostaa kasvatuksen ja opetuksen tilojen uudistamiseen pitkäjänteisesti – ongelmakohteet ensimmäisenä työn alle


Kangasalan kaupunki
Tiedote 12.3.2020

Kaupunkistrategian mukaisesti Kangasalan tavoitteena on olla kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen edelläkävijä, joka mahdollistaa turvalliset, terveelliset ja laadukkaat oppimisympäristöt. Esitys päiväkotien ja koulujen palveluverkkosuunnitelmaksi on valmisteltu strategisiin valintoihin perustuen.

Viime vuosina useissa Kangasalan päiväkoti- ja koulukiinteistöissä on tehty sisäilmaoireilun johdosta kuntotutkimuksia ja oirekyselyitä. Turvallisten kasvatus- ja oppimisympäristöjen takaamiseksi mittavan investointikokonaisuuden hallinnassa pitämiseksi kaupunki on valmistellut päiväkotien ja peruskoulujen palveluverkkotarkastelun alkaneelle vuosikymmenelle.

Kangasalan kaupungin vastuulla on noin 3 800 perusopetuksen oppilasta ja 1 600 varhaiskasvatuksessa olevaa lasta. Hyvien tilojen tarjoaminen heille vaatii suunnitelmallista työtä ja palveluverkon ennakkoluulotonta tarkastelua.

Kyseessä mittava investointi opetukseen ja terveisiin tiloihin

Palveluverkkosuunnitelmassa esitetyt yli 40 miljoonan euron investoinnit parantavat olennaisesti noin 1900 lapsen ja oppilaan olosuhteita. Kiireellisimpien toimenpiteiden tarpeessa ovat muun muassa Pikkolan päiväkoti sekä Ruutanan, Havisevan ja Kirkkoharjun koulut, joita koskevat toimenpiteet ovat keskeinen osa palveluverkkotarkastelua. Palveluverkkosuunnitelmassa esitettyjen uusien toimenpiteiden lisäksi suunnitelmakaudella on tehtävä eri laajuisia korjaustoimenpiteitä useisiin päiväkoteihin ja kouluihin.

Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmassa on esitetty muun muassa pienten lasten yksiköiden rakentamista varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen tarpeisiin Pikkolaan ja Suoramalle. Aiemmin valmistellun Ruutanan koulun peruskorjauksen sijaan esitetään, että Ruutanaan rakennetaan uusi koulu tilojen kuntohaasteiden ratkaisemiseksi ja kasvavan alueen palvelutarpeeseen vastaamiseksi.

Kuhmalahdelle rakennettaisiin esityksen mukaan uutta koulutilaa 3.-6. luokille nykyisen pienten lasten yksikön yhteyteen. Kirkkoharjun koulun laaja peruskorjaus toteutettaisiin esityksen mukaan Pikkolan pienten lasten yksikön valmistumisen jälkeen. Lisäksi lähivuosien aikana rakennetaan Lamminrahkaan pienten lasten yksikkö sekä yhtenäiskoulu yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Päiväkotien ja koulujen palveluverkkosuunnitelman päivittäminen on kiinteistöhaasteiden lisäksi tarpeen myös väestömuutosten vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi väestön keskittyminen tietyille alueille ja syntyvyyden aleneminen. Yksiköiden lapsi- ja oppilasmäärien lisäksi myös niiden käyttöasteet vaihtelevat suuresti. Palveluverkkotarkastelussa on tavoitteena suunnitella palveluverkkomuutoksia siten, että toimitilat sijaitsevat tulevina vuosina oikeissa paikoissa väestöön nähden.

Palveluverkkosuunnitelmassa on huomioitava kiinteistöjen kunto ja toimivuus nykyvaatimusten mukaisina oppimisympäristöinä. Kangasalle on 2000-luvulla rakennettu uusia päiväkoti- ja koulutiloja, mutta valtaosa päiväkoti- ja koulurakennuksista on yli 30 vuotta vanhoja, ja useat niistä ovat peruskorjauksen tarpeessa lähivuosien aikana.

Joustava esi- ja alkuopetus mahdollista entistä useammille lapsille

Pedagogiikan näkökulmasta palveluverkkosuunnitelma mahdollistaa entistä useammille lapsille joustavan esi- ja alkuopetuksen sekä enemmän valinnaisuuden mahdollisuuksia ja sosiaalisia suhteita kaikkein pienimpien koulujen oppilaille.

Lakkautettavaksi on esitetty Vilpeilän koulu (26 oppilasta lukuvuonna 2019-2020) ja Raikun koulu (23 oppilasta lukuvuonna 2019-2020). Ruutanan uudessa koulussa Havisevan alueen noin 80 oppilaalle tarjottaisiin kohtuulliselta etäisyydeltä uudet ja terveet koulutilat, joiden oppimisympäristöt vastaavat nykyisen opetussuunnitelman tavoitteita.

Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman päivityksessä on tarkasteltu toimintaympäristömuutoksia ja viime vuosien väestökehitystä sekä laadittu väestöennusteet aikavälille 2020-2040. Palveluverkkotarkastelua on tehty kaupunkitasolla, alueittain sekä kohdetasolla.

Palveluverkkosuunnitelma toimii pohjana ja suuntana tarkemmille palveluverkkoa ja investointeja koskeville päätöksille. Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman hyväksymisen jälkeen valmistellaan päätöksentekoon palveluverkkosuunnitelmassa linjatut asiat, jotka vaativat erillispäätöksen lautakunnassa, kaupunginhallituksessa tai valtuustossa.

Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmaa toteutetaan 2020-luvun aikana. Valmisteluun on osallistettu päiväkotien ja koulujen sekä teknisen keskuksen esimiehet asiantuntijoina ja kaikki oppilaskunnat. Lisäksi luottamushenkilöille on järjestetty erillinen iltakoulu aiheesta sekä kartoitettu asukkaiden ajatuksia palveluverkon kehittämisestä päätöksenteon tueksi ja huomioitavaksi jatkovalmistelussa.

Kuvio: Kangasalan koulujen oppilasmäärät lukuvuonna 2019-2020


Lisätiedot
Kehitysjohtaja Patrik Marjamaa, p. 044 430 9657 (valmistelutyöryhmän pj)
Hyvinvointijohtaja Kati Halonen, p. 044 486 0470
Elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala, p. 044 430 9421