Kangasalan kaupungin verkkosivut ja mobiilipalvelut saavutettaviksi kaikille


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta edellyttää, että EU:n jäsenmaiden julkisen sektorin organisaatioiden verkkopalvelut ja mobiilisovellukset tulee tehdä saavutettaviksi kaikille.

Direktiiviä koskeva kansallinen lainsäädäntö on tullut voimaan 1.4.2019 nimellä Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019). Lain mukaan julkishallinnon toimijoiden verkkopalveluiden tulee olla saavutettavia 23.9.2020 lähtien ja verkkopalvelusta tulee olla saatavilla myös saavutettavuusseloste. Mobiilisovellusten tulee olla saavutettavia 23.6.2021 alkaen.

Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.fi, Sergio Palao

Saavutettavuusdirektiivin tavoite on:

  • edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa
  • luoda Euroopan laajuiset yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle
  • parantaa digitaalisten palveluiden laatua
  • parantaa Euroopan unionin saavutettavuuden toteuttamisen sisämarkkinoita.

Yhteiskunta on viimeisten vuosien aikana digitalisoitunut ja tämä murros on tapahtunut myös kunnissa. Yhteiskunta koostuu laajasta kirjosta ihmisiä, joiden ikä, koko, kulttuuritausta tai esimerkiksi kyky liikkua ja toimia vaihtelee. Kunta toimintaympäristönä – on kyse sitten fyysisestä rakennetusta ympäristöstä tai viestinnästä ja digitaalisesta verkkoympäristöstä – on kaikille sama.

Kuntien viestinnän ja verkkopalveluympäristön tulee huomioida kaikki käyttäjät, riippumatta henkilöiden toimintakyvystä tai muusta ominaisuudesta. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Saavutettavuuden edistäminen Kangasalla

Kangasalan kaupungin tavoitteena on, että verkkopalvelujen käyttö on mahdollisimman sujuvaa kaikille käyttäjille. Kaupunki on edistänyt digitaalisten palveluiden saavutettavuutta mm. yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuskoulutusta henkilökunnalle. Ylläpitäjien avuksi on hankittu sivuston laatu- ja saavutettavuustyötä tukeva verkkotyökalu, jonka avulla puutteet saavutettavuudesta on helpompi havaita ja korjata.

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Kangasala on pyrkinyt kansainvälisen verkkosisältöjen WCAG-ohjeiston (Web Content Accessibility Guidelines ) mukaiseen AA-tasoon, niiltä osin kuin se on kohtuudella mahdollista.

Kangasalan kaupungin verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten muokkaamista teknisesti ja sisällöllisesti entistä saavutettavammiksi koordinoi saavutettavuustyöryhmä, jossa on edustajia kaikista palvelukeskuksista. Kaupungin saavutettavuustyön tavoitteena on ollut kaupungin verkkosivujen ja mobiilipalveluiden saattaminen saavutettavuusdirektiivin vaatimalle tasolle sekä saavutetun tason ylläpitämisen juurruttaminen osaksi normaalia toimintaa.

Lisäksi kaupungin muu aineisto pyritään jatkossa tuottamaan mahdollisimman saavutettavassa muodossa. Tämän tueksi esimerkiksi kaupungin asiakirjapohjat on jo uudistettu saavutettavuuskriteerien mukaisiksi. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä saavutettavuudesta, sen hyödyistä viestinnässä ja siihen vaikuttavista tekijöistä verkkosivustojen päivittäjien keskuudessa.

Saavutettavuustyö edistää osaltaan kaupunkistrategian toteuttamista monin tavoin. Saavutettavuustyössä hyödynnetään osallisuutta mahdollisimman laajasti, mitä toteutetaan esimerkiksi järjestämällä työpajoja keskeisimmille sidosryhmille.

Tietoa Kangasalan kaupungin verkkosivujen saavutettavuudesta löydät saavutettavuusselosteesta.

Saavutettavuuteen liittyvää palautetta voi antaa sähköisen palautekanavan kautta, sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kangasala.fi tai postitse osoitteeseen Kaupunginvirasto 1, Kunnantie 1, PL 50, 36201 Kangasala.

Lisätietoa:
Jonna Sillman-Sola, p. 050 364 612
hallintojohtaja, saavutettavuustyöryhmän puheenjohtaja

Annikka Lampo
tiedottaja, p. 040 133 6628

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

www.saavutettavasti.fi