Kangasala jatkaa kasvavan kaupungin kehittämistä


Vaikka kuntatalouden tilanne on erittäin haastava, Kangasala haluaa pitää kiinni kasvavan kaupungin kehittämisestä, mikä pitkällä tähtäimellä tukee taloutta: vetovoimaisuuden ja asukasmäärän kasvu lisää myös verotuloja ja mahdollistaa uusia palveluita. Kangasalan kaupungin aiempina vuosina toteuttama talouden tasapainottaminen ja investointivaraukset mahdollistavat kaupungin kehittämisen myös tulevalla taloussuunnitelmakaudella 2021-2023. Aiempina, ylijäämäisinä vuosina tehtyjen investointivarausten purkamisella saavutetaan alijäämää keventävä 0,7 miljoonan euron vaikutus, jolloin talousarvion tulos on lopulta 14,9 miljoonan euron poistojen jälkeen -5,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Talouden tasapainossa pitäminen on merkittävä haaste suunnitelmavuosina, mutta uusien toimintatapojen ja rakenteellisten ratkaisujen pohtiminen kasvavassa kaupungissa tuo tälle työlle positiivisen sävyn.

Kangasalan kaupunki siirsi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman valmistelua tavanomaista myöhäisemmäksi, jotta niiden tekemiseen saatiin mahdollisimman hyvä tilannekuva ja ajantasaiset tiedot seuraavista vuosista, koska Covid-19-epidemia muutti suunnittelukehystä olennaisesti. Siten valtuusto käsittelee talousarvion poikkeuksellisesti vasta 14.12. Veroprosenteista valtuusto päätti lain edellyttämällä tavalla jo marraskuun kokouksessaan ja korotti rakentamattoman tontin verotusta kahdesta neljään prosenttiin. Tällä tavoitellaan jo aiemmin rakennetun infran hyödyntämistä ja kaupungin kasvua. Kangasalan kaupunki on valtuuston vahvasti strategiallaan johtama kaupunki ja kaikki talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet on johdettu kaupunkistrategiasta.

– Vaikka havaitsenkin haasteita, on talousarvion tekeminen jälleen kerran ollut kasvavan kaupungin positiivisten ongelmien parissa tapahtuvaa työskentelyä. Kangasala on monilla mittareilla valtakunnan kärjessä, houkuttelevuutemme on kohdallaan ja asukaslukumme kasvaa hienosti ylittäen jo 32 000 asukkaan rajan, kertoo kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Kaupunginhallituksen antama tulo- ja menokehys lisäsi kaupungin toimintamenoja 8,9 miljoonaa euroa. Kaupungin verotulot ovat 137,7 miljoonaa euroa, missä on lisäystä vuoden 2019 tilinpäätökseen 6,6 miljoonaa euroa. Myös valtionosuudet lisääntyivät edellisvuoteen verrattuina 6,3 miljoonaa euroa, ollen nyt 44,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 talousarvion vuosikate on 9,3 miljoonaa euroa, mikä kattaa 40,4 miljoonan euron investoinneista 23 prosenttia.

– Yleinen taloudellinen tilanne heijastuu ja näkyy Kangasalan talousarvioesityksessä. Onneksi edellisinä vuosina ollaan pystytty varautumaan tuleviin investointeihin, mikä pehmentää talouden pudotusta, talousjohtaja Seppo Saarinen toteaa.

Merkittävimmät lisäykset kohdistuvat sosiaali- ja terveyspalveluihin, joiden toimintamenot lisääntyvät 6,4 miljoonalla eurolla. Painopistealueina ovat lasten ja nuorten palvelut, asiakkaan palvelukokemuksen kehittäminen erityisesti sähköisessä asioinnissa ja työhyvinvoinnin edistäminen. Uusien geriatrin, sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja psykologin virkojen avulla parannetaan kotona asuvien ikäihmisten palveluita ja vastataan lasten ja nuorten palveluissa kysynnän kasvuun sekä lakisääteisiin määräaikoihin.

Sivistyskeskuksessa päätavoitteita ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, terveyserojen kaventaminen, osallisuuden vahvistaminen sekä turvallisuuden ja viihtyvyyden lisääminen. Teknisessä keskuksessa painotetaan kaupungin elinvoiman ja palveluiden kehittämistä, arjen helppouden ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä sekä rakennetun ympäristön laatuun panostamista.

Vuonna 2021 kaikkien palvelukeskusten yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen sekä tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus. Ilmastomuutoksen haasteisiin vastaaminen on osa koko konsernin toimintaa ja kestävyyden kehittäminen on koko konsernin yhteinen tavoite. Kangasalan kaupunki on osa Hinku-verkostoa.

Talousarviovuodet ovat tulevaisuusinvestointien aikaa, jolloin investointien kokonaismäärä on 134 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä vuoden 2021 investointeja ovat Lamminrahkan koulu, pienten lasten yksikkö ja liikennealueet, Ruutanan monitoimitalo ja perusinfran, kuten katujen, vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston peruskorjaus.

– Kokonaisuutena arvioiden ja voimakas kasvumme huomioiden, talousarvio on kelvollinen lukujen valossa, mutta seuraaville vuosille jää runsaasti parantamisen varaa. Vahvuutemme on kuitenkin se, että olemme varautuneet näihin huippukasvun vuosiin ennalta. Investointimme tuovat pidemmällä aikavälillä enemmän tuloja kuin menoja, ja taseemme mahdollistaa sen, että näinä voimakkaan kasvun vuosina teemme myös alijäämäisiä tilinpäätöksiä, Auvinen sanoo.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311, oskari.auvinen(a)kangasala.fi
talousjohtaja Seppo Saarinen, p. 050 513 7777, seppo.saarinen(a)kangasala.fi