Elinympäristölautakunta esittää Mäyrävuoren alueesta luonnonsuojelualuetta


Kangasalan elinympäristölautakunta on 23.2.2021 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki hakee Pirkanmaan ELY-keskukselta Mäyrävuoren alueen suojelua luonnonsuojelualueena.

Kuvassa Mäyrävuori

Mäyrävuori on luokiteltu jo vuonna 1997 yhdeksi Kangasalan avainbiotoopeista. Mäyrävuorella on komeat ja jyrkät seinämät, joiden juurelta löytyy retkeilykohteenakin tunnettu hiidenkiven alla oleva luola. Mäyrävuoren laelta avautuu näkymät sekä Kirkkojärven suuntaan että Jokioisten ja Tiihalan vanhoihin kulttuuri- ja peltomaisemiin. Mäyrävuoren kallioita reunustaa vanha, mäntyvaltainen havumetsä. Alue on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta, sillä tällaisten asutuksen keskellä olevien metsäisten alueiden suojelu auttaa ylläpitämään monimuotoisuutta myös kaupunkiympäristössä.

Suojeltavaksi ehdotettavan alueen raja myötäilee alueella voimassaolevassa kaavassa luonnontilaisena puistoalueena säilytettävän puistoalueen rajoja, joten alueen suojelu ei tuo merkittävää muutosta alueen maankäyttöön. Alueelle ehdotetuissa rauhoitusmääräyksissä on huomioitu alueen merkitys virkistyskäytössä, ja esimerkiksi pienimuotoiset suunnistustapahtumat ja kalliokiipeily olisivat edelleen sallittua toimintaa alueella.

Aloite alueen suojeluun on tullut alun perin kaupunkilaisilta, mikä korostaa Mäyrävuoren merkitystä tärkeänä lähiluontokohteena.