Avin uudet kokoontumisrajoitukset tulevat voimaan 5.8.


Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksesta sekä tartuntatautilain pykälän 58 d nojalla ns. turvavälimääräyksestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Määräykset ovat voimassa 5.-29.8.2021.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijalausunnon mukaan edellytykset sekä kokoontumisrajoituksille että turvavälimääräykselle täyttyvät, sillä Pirkanmaa on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, ja alueen epidemiatilanne on huonontunut nopeasti.

Lähikontakteja vältettävä

Määräyksen mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella toimijoiden on varmistettava yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää.

Määräys koskee yksityisiä yhteisöjä, säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, kuntia ja kuntayhtymiä, uskonnollisia yhdyskuntia ja julkisoikeudellisia laitoksia.

Määräys koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä ja tiloja, joita käytetään tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan niiden asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.

Lähikontakti tarkoittaa ihmisten fyysistä kontaktia sisä- tai ulkotilassa tai sisätilassa oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne mahdollistavat yleisölle ja asiakkaille lähikontaktien välttämisen. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Määräystä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Kokoontumisrajoitus

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä.

Edellä mainittuja osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilain pykälän 58 c velvoitteita.

Jos tilaisuus järjestetään sellaisessa asiakas- tai toimitilassa, jota koskee tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen määräys lähikontaktien tosiasiallisesta välttämisestä, on järjestäjän noudatettava sekä kokoontumisrajoituksia että turvavälimääräystä.

Vaikutukset kaupungin toimintaan

Kangasalan kaupunki noudattaa Avin määräyksiä ja arvioi niiden vaikutukset kaupungin toimintaan sekä tiedottaa niistä erikseen ensi viikon aikana.

Tilaisuuksien järjestämistä arvioidaan tapauskohtaisesti. Muuttuneen tilanteen vuoksi Kesäpäivän Piknik -tapahtuma 7.8. on peruttu.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311