Oikaisuohje

Laskujen oikaisuvaatimusohjeet

Julkisoikeudelliseen maksuun (päätös) tyytymätön asianosainen, eli se, johon maksu (päätös) on kohdistettu, voi tehdä kirjalisen oikaisuvaatimuksen Kangasalan sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa (Hallintolaki § 49 c) maksua koskevan laskun (päätöksen) tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Jos asianosainen on antanut suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon, niin asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä lähettämisestä. Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, jätetään se käsittelemättä.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava maksua koskeva lasku, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan sekä oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarpeelliset yhteystiedot. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on myös ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta sekä valtakirja tai muu asiakirja, jolla puhevalta on määritetty.

Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava yllä mainitulle viranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan on oltava perillä muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä klo 15:00 mennessä riippumatta toimitustavasta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava osoitteeseen: 

Kangasalan kaupunki

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Käyntiosoite: Urheilutie 15, 36200 Kangasala

Postiosoite: PL 50, 36201 Kangasala

Sähköposti: kirjaamo@kangasala.fi

Oikaisua voi hakea mm. seuraavia palveluita koskevista maksuista: 

  • Lääkärien ja hoitajien vastaanotto
  • Vuodeosastohoito
  • Hammashoito

Palvelupäätöksiin, joissa asiakkaalle tehdään erillinen asiakasmaksupäätös ja joissa maksu sisältyy varsinaiseen päätökseen, liitetään omat oikaisuvaatimusohjeet:

  • Kotihoito
  • Kehitysvammahuolto
  • Vammaispalvelut
  • Palveluasuminen