Saarenmaan kaavaluonnokset kommentoitavana


Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavaluonnokset ovat valmistuneet. Kaksi erilaista karttavaihtoehtoa toimivat pohjana keskustelulle ja kommenteille, seuraavaksi laaditaan kaavaehdotus. Uusi laaja yrityskeskittymä rakennetaan Tampereen Ruskon jatkeeksi ja kakkoskehälle esitetään erilaisia linjauksia. Kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuu uusia asuinalueita ja virkistysverkostot on huomioitu. Seudullisesti merkittävä hanke toteutuu vaiheittain.

Kehä kakkosen linjausta jatketaan Hervannan suunnasta aina Lentolaan asti. Yritysalueet sijoittuvat liikenneyhteyksien kehittyessä erinomaiselle paikalle uuden kehätien varteen. Ensimmäinen toteutettava alue jatkaa Ruskon yritysaluetta Kangasalan puolelle ja suunnittelussa tehdäänkin tiiviisti yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa. Vaihtoehdoissa on ideoitu erilaisia työpaikka-alueita, häiriötä aiheuttavista toiminnoista asumisen yhteyteen sijoittuviin tietotyön paikkoihin. Toisessa kaavakartassa esitetään innovatiivisia teollisuuspihoja, tavoitteena yhteisöllisyys, resurssisymbioosit ja oma sisäinen infra.

Business Kangasalan toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara on innostunut uudesta Saarenmaan alueesta.

– Saarenmaan uusi teollisuus- ja työpaikka-alue tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia erilaisille yrityksille hyvien kulkuyhteyksien äärellä, Kuusivaara kuvailee.

Kaavaluonnokset on mitoitettu asukasmäärältään hyvin erilaisiksi. Vaihtoehto A:ssa alueelle muuttaa vaiheittain 7 600 asukasta tavoitellen tehokkuutta, joka tukee joukkoliikennettä ja lähipalveluita. Tämä vaihtoehto perustuu raitiotielinjaan Hervannan suunnasta, linjan selvitys on käynnistymässä. Vaihtoehdossa B asuinrakentaminen painottuu omakotirakentamiseen ja asukasmääräarvio on 1 900 asukasta. Asuntotuotanto käynnistyy vasta toisessa vaiheessa.

Kaukajärven eteläpuolella on merkittäviä seudullisia virkistysalueita ja -reittejä sekä ekologisia verkostoja. Näistä on luonnoksissa esitetty jonkin verran toisistaan poikkeavia linjauksia.

Yleiskaavassa esitetyt aluevaraukset toteutuvat vaiheittain uudeksi kaupunginosaksi. Ensimmäisessä toteutusvaiheessa on tarkoitus asemakaavoittaa yritysalueita jatkaen Ruskon rakennetta itään. Reservialueet toteutuvat vasta 2040-luvun jälkeen.


Tammikuussa keskustellaan kaavakarttojen äärellä

Alueen asukkaille ja maanomistajille sekä muille kiinnostuneille pidetään avoin tilaisuus Liuksialan koululla tiistaina 8.1.2019 klo 17.30 – 19.30.

– Työpajatyyppisessä tilaisuudessa esitellään kaavaluonnoksia, kommentoidaan kaavakarttoja ja keskustellaan yhdessä toiveista jatkotyöhön, kertoo kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen

Kaavakartat ja muu aineisto ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla sekä teknisessä keskuksessa. Mielipiteet tulee lähettää kirjallisena 31.1.2019 mennessä. Kaavaluonnoksista pyydetään myös lausuntoja viranomaisilta ja saatu palaute koostetaan raportiksi. Palautteen pohjalta laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka tulee nähtäville myöhemmin vuoden 2019 aikana. Kahdesta kaavaluonnoksesta ei suoraan valita toista vaan kaavaehdotus muokataan ottamalla parhaat ainekset molemmista mukaan.

Lisätietoja
https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/yleiskaavoitus/nahtavilla-ja-viereilla-olevia-yleiskaavoja/ruskon-osayleiskaava-kaava-nro-36/

Kangasalan kaupunki
Markku Lahtinen, kaavoitusarkkitehti
p. 050  596 9124, markku.lahtinen(at)kangasala.fi

Susanna Virjo, suunnitteluarkkitehti
p. 040 133 6773, susanna.virjo(at)kangasala.fi