Saarenmaan alueelle toimenpiderajoitus


Kangasalan elinympäristölautakunta päätti 29.4.2020 asettaa Saarenmaan alueelle toimenpiderajoituksen. Rajoituksella tavoitellaan sitä, että suunnitellut ekologiset yhteydet eivät katkea tai luontoarvoiltaan ja virkistykseltään arvokkaimmat alueet säilyvät alueella suunnitellusti. Päätöksessä on tavoiteltu kohtuullisuutta metsänomistajille. Saarenmaan osayleiskaavaehdotuksen arvioidaan tulevan nähtäville kesällä 2020.

Toimenpiderajoitus tekee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitetun maisemaa muuttavan maanrakennustyön, puiden kaatamisen ja näihin verrattavat toimet luvanvaraisiksi. Rajoitus on voimassa enintään viisi vuotta tai kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman. Rajoitusta ei ollut tarpeen määrätä koko kaava-alueelle, sillä alue rakentuu vähitellen ja kaavassa varataan myös reservialueita myöhemmin toteutettavaksi.

Kaavasuunnittelusta tulleen palautteen johdosta toimenpiderajoituksesta on pyritty tekemään kohtuullinen metsänomistajille. Metsänomistajia halutaan pitkän toteutusajan vuoksi kannustaa metsän hoitoon, varsinkin nuoren puuston osalta. Sen vuoksi Saarenmaalla voidaan vaikutuksiltaan vähäiseksi toimenpiteeksi metsän hoidossa katsoa puuston harvennus ja 0,1 hehtaarin laajuinen tai pienemmän alueen avohakkuu. Edellä mainitun kokoisen avohakkuualueen ympärille pitää jättää vähintään 30 metriä leveä puustoinen alue, jossa puuston keskipituus on vähintään 10 metriä. Edellä mainitut toimet ovat vaikutuksiltaan vähäisiä siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty eikä niiden osalta täten edellytetä erillistä lupaa.

Osayleiskaava

Parhaillaan kaavoituksessa suunnitellaan osayleiskaavaehdotusta ja laaditaan siihen liittyviä selvityksiä. Seudullinen raitiotien yleissuunnittelu on käynnissä vaihtoehtoisista linjauksista.

Kaava-alueelle laadittavan liikenneverkkoselvityksen yhteydessä tutkitaan vaihtoehtoja Kuuselantien alueen auto- ja pyöräliikenteen järjestämisestä. Tarkasteluista järjestetään keskustelutilaisuus syksyllä 2020, ennen asemakaavoituksen käynnistämistä. Tilaisuuksista ja nähtävillä oloista tiedotetaan lehdessä ja kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja ja yhteystiedot

https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/yleiskaavoitus/nahtavilla-ja-viereilla-olevia-yleiskaavoja/ruskon-osayleiskaava-kaava-nro-36/

www.seuturatikka.fi

Kangasalan kaupunki
Mari Seppä, kaupunginarkkitehti, p. 044 431 4177
Susanna Virjo, suunnitteluarkkitehti, p. 040 133 6773
etunimi.sukunimi@kangasala.fi