AvustuksetAvustustoiminnan yleiset periaatteet (pdf) -asiakirjaan on koottu Kangasalan kaupungin avustustoiminnan myöntämisen periaatteet joita kaupunginhallitus, lautakunnat ja muut toimielimet noudattavat julistaessaan haettavaksi ja myöntäessään avustuksia sekä valvoessaan avustusten käyttöä.

Avustustoiminnan yleiset periaatteet

1.    Johdanto

Tähän Kangasalan kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjaan on koottu Kangasalan kaupungin avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita, joita kunnan eri viranomaiset soveltavat myöntäessään vuosiavustuksia ja kohdeavustuksia. 

2.    Yleiset periaatteet

Kangasalan kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on Kangasalan kaupungin arvojen mukaista ja joka edistää strategisten tavoitteiden toteutumista. Avustusten saajat täydentävät kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustuksia myöntävä toimielin voi vuosittain linjata erityiset painopisteet avustustoiminnalleen.

Avustusta voi saada hakija, jonka kotipaikka on Kangasalan kaupunki tai toiminta, johon avustusta haetaan, sijoittuu Kangasalan kaupungin alueelle.

Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyväksyttyjä eettisiä periaatteita ja hyviä tapoja.

3.    Yleiset avustustoiminnan tavoitteet 

Avustuksia suunnataan toimintaan, joka
- edistää asukkaiden hyvinvointia
- edistää asukkaiden terveyttä ja vähentää sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia
- kehittää asukkaiden omaa elinpiiriä
- vahvistaa yhteisöllisyyttä ja aktivoi kuntalaisia sekä turvaa edellä mainittuja toimintoja toteuttavien  järjestöjen toimintaedellytyksiä. 
 
Avustustoiminnalla tuetaan yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaa ja kuntalaisten hyvinvointia.
 

4.    Avustusten hakeminen
 
Avustukset ovat pääsääntöisesti haettavissa kerran vuodessa ja hakuaika on tammi-maaliskuun aikana.
 
Avustusten hakuajat sekä hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella vuosittain kunnan talousarvion hyväksymisen jälkeen. Kuulutus julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla, internetissä kaupungin kotisivulla ja toimielimen määräämissä lehdissä. Avustusten hakuajankohdat linjataan avustuslajikohtaisesti.
 
Hakemukset toimitetaan kaupungin kirjaamoon tai toimielimen määräämään paikkaan tai osoitteeseen.
 
 Avustusta hakevan on toimitettava ainakin seuraavat tiedot:
- toiminta/tapahtumasuunnitelma
- talousarvio/rahoitussuunnitelma
- selkeät perustelut avustuksen tarpeesta ja käytöstä
- osoite- ja tilitiedot
- yhdistyksen viimeisin vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös
 
Sähköisten ja paperisten hakemusten tulee olla palautuspisteessä määräaikaan mennessä.
 
Avustushakemuksia käsittelevä viranomainen voi lisäksi antaa määräajan, mihin mennessä puutteelliset hakemukset on täydennettävä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä eikä niitä voi täydentää.
 
 
5.    Päätöksenteko ja myöntämisperiaatteet
 
Hakuajan päätyttyä avustuksen myöntävä toimielin laatii hakijoista luettelon tai yhdistelmän, jossa kaikki hakemukset ovat kirjattuna yhteismitallisesti. Sen jälkeen hakemukset käsitellään myöntävän toimielimen kokouksessa.
 
Avustusten myöntämisestä päättää toimivaltainen toimielin.
 
Avustuksista päättävät toimielimet voivat asettaa vuosittain tai valtuustokausittain suuntaviivat avustettavalle toiminnalle. Avustuksia haettaessa tulee noudattaa kaupungin näiden yleisten avustustoiminnan periaatteiden lisäksi avustusta myöntävän toimielimen tai yksikön antamia erillisohjeita.
 
Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille ja yleishyödyllisille yhdistyksille, jotka on merkitty yhdistysrekisteriin ja jotka ovat toimineet vähintään yhden vuoden ennen avustuksen hakua.
 
Avustusta myönnetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä yhdistyksen toimintaan, jota kaupunki tukee muilla avustuksilla tai jolta kaupunki ostaa palveluita. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto.
 
Samaan toimintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdestä kaupungin organisaatiosta. Vain erityisissä poikkeustapauksissa avustuksia voidaan myöntää eri toimielimen avustusmäärärahoista samoille yhteisöille. Poikkeustapauksena voi olla esimerkiksi erillinen kaupungin ja yhteisön yhteistoimintaprojekti tai ystävyyskuntatoiminnan matka-avustukset.
 
Toiminta-avustuksella tuettavia menoja ovat avustettavasta toiminnasta aiheutuvat kustannuserät. Menoina ei hyväksytä varain-, tulonhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvia kuluja, ilmoitushankintakuluja, velkojen korkoja tai lyhennyksiä ja muita rahoituskuluja, perintäkuluja, kokouspalkkioita, alkoholitarjoilukuluja, päivärahoja, jäsenmaksuja alue-, piiri- tms. järjestölle sekä poistoja.
 
Avustuksia saa myöntää vain yhteisöille, jotka kirjallisesti ilmoittavat sallivansa Kangasalan kaupungin tilintarkastajien tarkastaa yhteisön hallinnon ja tilit, mikäli yhteisö on tilivuonna saanut kaupungin avustusta.
  
Avustuksia voidaan myöntää seuraavien kriteerien perusteella
1. Määrälliset kriteerit
- Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden kuntalaisten määrä
- Toiminnan avustuksen tarve, avustuksen osuus tuloista
- Tapahtumien määrä vuositasolla
 
2. Laadulliset kriteerit
- Vastaavuus kaupungin strategiseen ja toimielimen tavoitteeseen
·         Toiminta täydentää kaupungin palveluita
·         Toiminta tukee asetettuja tavoitteita
·         Toiminta tarkoitettu ryhmille, joiden hyvinvointia pyritään erityisesti tukemaan
- Toiminnan tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus
·         Toiminnasta ja tavoitteista on selkeät suunnitelmat
·         Toimintaa kehitetään jatkuvasti

 
 6.    Päätöksestä tiedottaminen
 
Avustuksen myöntäneen viranomaisen on tiedotettava päätöksestä riittävän laajasti. Kaikille hakijoille on toimitettava tieto päätöksestä ja sen perusteluista.

 
 7.    Avustusten maksatus
 
Avustukset ja apurahat voidaan maksaa aikaisintaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman. Toiminta-avustukset maksetaan, kun avustuksen myöntänyt viranomainen on saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen. Maksatus voidaan suorittaa vasta, kun pyydetyt asiakirjat on toimitettu ja tarkastettu. Kohdeavustukset maksetaan maksettuihin tositteisiin perustuvaa tilitystä vastaan.
                                                                                                                                       
8.    Avustusten käytön valvonta
 
Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustusta saaneen yhteisön tulee noudattaa niitä määräyksiä, joita avustuksen myöntänyt viranomainen määrännyt. Avustuksen käyttämiselle asetettujen ehtojen noudattamista valvoo avustuksen myöntänyt viranomainen. Valvovan viranomaisen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Käyttämättä jäänyt avustus peritään takaisin. Avustus peritään takaisin, jos avustushakemuksessa annetut tiedot ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia.