Strateginen yleiskaava ohjaa Kangasalan kasvua vuoteen 2040

11.8.2017

Strategisen yleiskaavan kaavakarttaa

Kangasalan maankäytön painopisteitä ja kehittämissuuntia hahmotteleva strateginen yleiskaava hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 29.5.2017 ja kaava on nyt tullut voimaan.

- Strategisella yleiskaavalla on haettu vastauksia kunnan muuttuvaan rooliin ja edessä oleviin haasteisiin, sanoo kunnanjohtaja Oskari Auvinen. Kaava esittää ratkaisuja elinvoiman tukemiseen, elinympäristön parantamiseen, hyvinvoinnin edistämiseen ja kaupungin ja maaseudun vuorovaikutukseen.

Strategista yleiskaavaa esitellään myös videolla, joka löytyy osoitteesta:
www.youtube.com/watch?v=is32qYQJRSY&feature=youtu.be.

Kaavassa varaudutaan Tampereen seudun vahvaan kasvuun, ja myös Kangasalan asukasmäärän arvioidaan kasvavan reilusti yli 10 000 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Suurin osa uusista kuntalaisista sijoittuu nauhataajamaan keskustan ja Vatialan välille sekä uuteen Lamminrahkan kunnanosaan Tampereen rajan tuntumaan. Myös työpaikkojen lisääminen ja monipuolistaminen on tärkeä tavoite kunnan elinvoiman vahvistamiseksi.

Strateginen yleiskaava tulee voimaan jo voimassa olevien osayleiskaavojen rinnalle eikä kumoa niitä. Strateginen yleiskaava ohjaa jatkossa tarkempien osayleiskaavojen ja asemakaavojen suunnittelua sekä muita maankäytön ja aluekehittämisen hankkeita. Kaavakartta sisältää yleispiirteisiä kehittämismerkintöjä ja poikkeaa siten perinteisistä kaavakartoista.

Kaavan tarvitsee pitkän aikajänteen vuoksi olla joustava ja mahdollistaa myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kaavatyön osana on arvioitu muutoksia ja trendejä, jotka tulevaisuudessa vaikuttavat esimerkiksi palvelujen käyttöön, vapaa-aikaan ja asumiseen.

- Kaavatyön aikana on vahvistunut käsitys harjujen, vesistöjen ja kulttuurimaisemien asemasta Kangasalan vetovoimatekijöinä, kuvailee kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen.

Kunnan eri alueiden kehittämistavoitteita on hahmoteltu alueiden ominaispiirteistä ja vetovoimatekijöistä käsin. Potentiaalia on esimerkiksi lähiruokatuotannon ja luontomatkailun kehittämisessä. Kaavan hyväksymisen jälkeen on jo käynnistetty lähiruokahanke, jossa lisätään yhteistyötä paikallisten elintarviketoimijoiden kesken ja parannetaan paikallisten tuotteiden saatavuutta. Myös Laipanmaan retkeilyreittien parantamiseksi on käynnistetty hanke yhdessä Pälkäneen kunnan kanssa.

- Seuraavaksi tartumme keskustan elinvoiman lisäämiseen ja ympäristön parantamiseen. Lisäämme myös lapsiperheiden asumismahdollisuuksia keskustan läheisyydessä, toteaa Lahtinen.

Kangasalla voimassa oleviin yleiskaavoihin voi tutustua sivulla www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/.

(Strategisen yleiskaavan kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus ovat vielä tällä hetkellä vireillä olevien yleiskaavojen sivulla www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/nahtavilla-ja-vireilla-olevia-yl/, mutta ne siirretään yleiskaavat-sivulle lähipäivinä).

  

Lisätietoja yleiskaavasta antaa:
strateginen yleiskaava: kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen
puh. 050 596 9124, markku.lahtinen@kangasala.fi