Selvitys: valtatie 9:n Kangasala-Orivesi yhteysvälin kehittämiseen panostettava – kyseessä koko maan keskeisin poikittaisliikenteen väylä


Ysitien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn parantaminen on Kangasala-Orivesi yhteysvälin elinkeinoelämän kehittymiselle ratkaiseva kysymys. Valmistuneessa selvityksessä korostuu tarve toimeenpanna valtatie 9:n Kangasala-Orivesi välin parantamissuunnitelmat pikaisesti ja sisällyttää ne maan kiireellisimpien tieinvestointien joukkoon.

Oriveden ja Kangasalan kaupungit käynnistivät valtatie 9:nvarren elinkeinoelämän ja liikenteen kehittämissuunnitelman laatimisen alkuvuodesta 2017. Kehittämissuunnitelman valmistelusta on vastannut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kangasalan ja Oriveden kaupunkien lisäksi valmistelussa on ollut mukana teemaan liittyviä sidosryhmiä, muun muassa alueen yrittäjäjärjestöt, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä sekä ELY-keskus.

Valtatie 9 on valtakunnallisesti merkittävin poikittaisliikenteen ja teollisuuden kuljetusten valtasuoni. Se on tärkeä poikittaisväylä maan itäosien, Pirkanmaan ja Lounais-Suomen välillä sekä henkilöliikenteelle että rahdille kuten viennin kannalta tärkeille satamakuljetuksille. Kun otetaan huomioon kuljetettavan tavaran arvo, väylän merkitys korostuu varsinkin teknologiateollisuudelle kuten myös metsä-, metalli- ja elintarvikesektoreille. Uudet biolaitosinvestoinnit ovat nostamassa metsäteollisuuden osuutta väylän käyttäjänä entisestään.

Selvityksessä valtatie 9:n suunta Kangasalta Orivedelle nostetaan Pirkanmaan yrityselämän uudeksi painopisteeksi, jolla on potentiaalia profiloitua laajaksi ympäristöteknologian, kierrätystoiminnan ja logistiikan kokonaisuudeksi. Valtatie 9:n Kangasala-Orivesi välin kehittämissuunnitelmassa on tunnistettu potentiaalisia kehittämiskohteita ja merkittäviä uuden kasvun mahdollisuuksia teollisuuden, palvelujen sekä matkailun ja vapaa-ajan yritystoiminnan näkökulmasta.

Vuoteen 2040 tähtäävässä maakuntakaavassa vyöhykkeelle on osoitettu uusia työpaikka-alueita, maanvastaanotto- ja kierrätysalueita, kiviaineshuollon kannalta tärkeitä alueita, puuterminaaleja, sekä tuulivoimaa. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa Tarastenjärven alue on merkitty kehitettäväksi työpaikka-alueeksi ja valtatie 9 parannettavaksi.

Vilkkaasti liikennöity koko maan poikittaisliikenteen merkittävin väylä vaatii pikaista parantamista.

Yhteysvälin kapasiteetti nähdään selvityksessä nykyisellään suoranaisena esteenä elinkeinojen ja alueen maankäytön kehittymiselle. Jatkuvat ruuhkat vaikuttavat suoraan yritysten kuljetuskustannuksiin ja sitä kautta myös kilpailukykyyn. Myös liikenteen tiukkojen päästövähennystavoitteiden kannalta on tärkeää, että elinkeinoelämän keskeiset kuljetusreitit ovat sujuvia eikä turhia pysähdyksiä ole. Tämä edellyttää valtateiltä riittävää kuntoa ja välityskapasiteettia.

Yhteysvälillä on puutteita niin liikenneturvallisuudessa, välityskyvyssä kuin ohitusmahdollisuuksissakin. Liikenneturvallisuuden osalta valtatie 9:n tilanne välillä Kangasala-Orivesi on jo äärimmäisen kriittinen: viimeisen viiden vuoden aikana Tampereen ja Oriveden välillä on sattunut yli 150 liikenneonnettomuutta, joissa on ollut osallisina 270 henkilöä. Valtatie 9:lle on hankalaa ja vaarallistakin liittyä, mikä on vaikuttanut rajoittavasti muun muassa joukkoliikenteen reitteihin.

Teknisiä esteitä ysitien parantamiselle Kangasala-Orivesi välillä ei ole: yleissuunnitelma ja kustannusarvio yhteysvälin parantamiseksi on jo tehty, samoin tiesuunnitelmat kahdesta uudesta ohituskaistaparista. Parhaillaan on tekeillä tiesuunnitelma Alasjärven eritasoliittymän itäpuolelta.

Kangasalan ja Oriveden kaupunginjohtajien mukaan tilanne vaatii välittömiä toimenpiteitä.

– Maan tärkeimmän poikittaisliikenteen väylän parantamiselle tulee osoittaa kiireellisesti rahoitus tulevassa hallitusohjelmassa ja valtion budjettivalmistelussa. Lähtökohtana tulee olla koko tärkeän yhteysvälin parantaminen kerralla, sillä ainoastaan sen kautta voidaan varmistaa ripeä toteutus ja täysimittaiset hyödyt liikenneturvallisuudelle ja tien käyttäjille, toteavat Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen ja Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto.

Lisätiedot:
Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311, oskari.auvinen(at)kangasala.fi

Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 401 5790, juha.kuusisto(at)orivesi.fi

Pro Ysitie ry:n toiminnanjohtaja Anna-Liisa Juurinen, p. 040 747 7736, anna-liisa.juurinen(at)jamsek.fi

VT9 Kangasala-Orivesi -kehittämissuunnitelma_LYHYTKUVAUS

VT9 Kangasala-Orivesi -kehittämissuunnitelma_TIIVISTELMÄ_Optimized